Hrad Rokštejn (k. ú. Panská Lhota, město Brtnice, Morava) : výsledky archeologického výzkumu 1981–2010 a jeho další perspektivy

Title: Hrad Rokštejn (k. ú. Panská Lhota, město Brtnice, Morava) : výsledky archeologického výzkumu 1981–2010 a jeho další perspektivy
Variant title:
  • Rokštejn Castle (cadastral unit of Panská Lhota, Brtnice, Moravia) : results of archaeological research carried out in 1981–2010 and some further perspectives
  • Burg Rokštejn (Katastergebiet Panská Lhota, Stadt Brtnice, Mähren) : die Ergebnisse der archäologischen Grabungen aus den Jahren 1981–2010 und ihre künftigen Perspektiven
Source document: Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 37-49
Extent
37-49
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek podává přehled o dosavadních výsledcích archeologického a stavebně historického výzkumu zříceniny hradu Rokštejna (k. ú. Panská Lhota, město Brtnice, Morava), jenž započal v souvislosti s plánovanou výstavbou vodního díla Střížov v roce 1981 jako záchranný a trvá doposud jako školní (od roku 1996) výzkum Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně. Do současné doby se podařilo odkrýt zhruba 2 000 m2 a zbývá ještě prozkoumat asi 750 m2. Dále jsou stručně naznačeny dějiny hradu připomínaného poprvé písemnými prameny k roku 1289 a jeho stavebně historický vývoj členěný do tří základních stavebních etap, z nichž etapu I lze rozdělit na IA (poslední čtvrtina 13. až počátek 14. století) a IB (rámcově 1310–1350/1360), etapa II je spojena s vlastnictvím hradu moravskou lucemburskou sekundogeniturou ve druhé polovině 14. století a etapa III zahrnuje dobu Valdštejnů až do pravděpodobného poboření za husitských válek s jistým přežíváním a jeho nouzovém zajištění zhruba do 60. let 15. století (etapa IV). Na závěr je stručně naznačena struktura nálezového souboru včetně ekofaktů a stav jeho zpracování i problémy, které je nutno v souvislosti s komplexním výzkumem hradu a zpracování nálezů řešit, a to včetně památkové obnovy lokality a jejího využití.
This contribution presents an overview of the results of research into archaeological, constructional and historical aspects of the ruin of Rokštejn Castle (cadastral unit of Panská Lhota, Brtnice, Moravia). Rescue research started here in 1981 in reaction to the planned construction of the Střížov reservoir, and since 1996 has continued as study research carried out by the Institute of Archaeology and Museology of the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno. An area of approximately 2 000 m2 has been explored, with ca. 750 m2 remaining. The article outlines the history of the castle, first mentioned in written sources in 1289, and its constructional and historical development, divided into four phases: IA (last quarter of the 13th century – early 14th century) and IB (ca. 1310–1350/60); phase II when the castle was owned by the Moravian Luxembourgs in the second half of the 14th century; and phase III associated with the Valdštejns, until the period when the castle sustained damage, possibly during the Hussite wars, and its emergency reconstruction and partial use until the 1460's (phase IV). The last section of the article is devoted to the make-up of finds, including ecofacts and the state of their processing, as well as problems that have to be addressed in relation to comprehensive research into the castle, its heritage restoration and further use.
References
[1] BERAN, V., 2007: Rozbor stavebních kování z hradu Rokštejn, rkp. nepubl. bakalářské práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí bakalářské práce prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc. Brno.

[2] CABÁK, P., 1986: Příspěvek ke studiu vývojových změn ve složení plodin a plevelů v bramborářském výrobním typu, rkp. nepubl. dipl. práce na katedře botaniky a šlechtění Fakulty agronomické Vysoké školy zemědělské v Brně, vedoucí dipl. práce doc. dr. F. Kühn, CSc. Brno.

[3] DEJMAL, M., 2007: Chlebová pec na opevněných šlechtických sídlech v ČR na příkladu hradu Rokštejn, rkp. nepubl. bakalářské dipl. práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí bakalářské dipl. práce Mgr. J. Krejsová. Brno.

[4] DOHNALOVÁ, P., 2006: Středověké sakrální stavby a jejich doklady na moravských hradech, díl II, rkp. nepubl. dipl. práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí dipl. práce prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc. (zde s. 102–109).

[5] FORMANOVÁ, D., 2009: Kování opasku z  hradu Rokštejna, rkp. nepubl. bakalářské oborové práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí bakalářské oborové práce Mgr. J. Krejsová. Brno.

[6] GOLEC, M., 2000: Středověké hrací kostky na Moravě, rkp. nepubl. seminární práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí seminární práce prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc. Brno.

[7] HLADÍKOVÁ, L., 1999: Soubor středověkých podkov z hradu Rokštejna, rkp. nepubl. seminární práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí seminární práce doc. PhDr. Z. Měřínský, CSc. Brno.

[8] JÍLEK, J., 2005: Středověká kamenina v moravských nálezech/, rkp. nepubl. seminární práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí seminární práce prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc. Brno (zde s. 23, 33, obr. 1).

[9] KOTRLE, I., 1990: Příspěvek k poznání pěstovaných plodin a plevelů na Jihlavsku v 15. stol., Archaeologia iuvenis I-0, 39–41.

[10] KREJSOVÁ, J., 2004: Střelné zbraně z hradu Rokštejna, rkp. nepubl. dipl. práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí dipl. práce prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc. Brno

[11] KREJSOVÁ, J., 2005–2006: Nastřihnuté hroty šípů z hradu Rokštejna, SPFFBU M 10–11, 161–169.

[12] KREJSOVÁ, J., 2007: Dochované fragmenty tesáků z hradu Rokštejna, Archeologické výzkumy na Vysočině I, 267–276.

[13] KREJSOVÁ, J.–MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: 25. sezóna archeologického výzkumu hradu Rokštejn, k. ú. Panská Lhota, Archeologické výzkumy na Vysočině 1, 44–46.

[14] KREJSOVÁ, J.–ZIMOLA, D., 2010: Keramické dlaždice s motivem Samsona se lvem z Jihlavy a Rokštejna. In: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám, 371–383. Praha.

[15] KÜHN, F., 1977: Obilí z hradu Rokštejna u Luk nad Jihlavou – Getreide aus der Burg Rokštejn bei Luka nad Jihlavou, 93–94, PV 1975. Brno.

[16] MARTINISKOVÁ, M., 2010: Typy podlahové krytiny a podlah z hradu Rokštejna, rkp. nepubl. magisterské práce na ÚPRAV FF KU v Praze, vedoucí magisterské práce prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. Praha.

[17] MAZÁČKOVÁ, J.  – MĚŘÍNSKÝ, Z., 2011: Archeologický výzkum hradu Rokštejn v  letech 2007–2009 (sezóna 26.–28.), Archeologické výzkumy na Vysočině 2, v tisku.

[18] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1988: Archeologický výzkum hradu Rokštejna 1981–1987. Výsledky a perspektivy, Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd společenských VI, 241–250.

[19] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1991: Hrad Rokštejn a jeho úloha v předhusitském a husitském období – Rokštejn Castle and Its Role in the Pre-Hussite and Hussite Periods. In: Sborník příspěvků k 555. výročí vyhlášení basilejských kompaktát v Jihlavě, 65–82. Brno–Jihlava.

[20] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1991a: Hrad Rokštejn na Jihlavsku. Deset let archeologického výzkumu, VVM XLIII, 413–427.

[21] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1994: Rokštejn, mittelalterliche Burg im Kreis Jihlava (Iglau). Ergebnisse der archäologischen Forschungen in den Jahren 1981–1992. In: Symposion Die Burgenforschung und ihre Probleme. Ergrabung-Konservierung-Restaurierung. Symposion in Krems an der Donau vom 3. bis 5. November 1992. Fundberichte aus Österreich, Materialhefte, Reihe A, Heft 2, 97–104. Wien.

[22] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2003: Olověná plomba se znakem Lucemburků z hradu Rokštejna (k. ú. Panská Lhota, o. Jihlava, Morava) – Bleiplombe mit dem Wappen der Luxemburger aus der Burg Rokštejn (Katastralgebiet Panská Lhota, Bez. Jihlava/Iglau, Mähren). In: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám (Borovský, T.–Jan, L.–Wihoda, M., edd.), 629–637. Brno.

[23] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981–2006. Brtnice–Brno (varianta Brtnice).

[24] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2011: Lidská stavební a ochranná oběť z hradu Rokštejna (okr. Jihlava, k. ú. Panská Lhota, město Brtnice, Morava). In: Cokoliv kostel má, nemůže kníže odníti..., 223–235. Praha.

[25] MĚŘÍNSKÝ, Z.–PLAČEK, M., 1989: Rokštejn, středověký hrad na Jihlavsku (jeho dějiny, stavební vývoj a výsledky archeologického výzkumu 1981–1989). Brno–Brtnice.

[26] MĚŘÍNSKÝ, Z.–PLAČEK, M.–VLACH, R., 2009: Hrad Rokštejn, Zpravodaj STOP, časopis Společnosti pro technologie ochrany památek, svazek 11, č. 4, 17–29.

[27] MĚŘÍNSKÝ, Z.–ZUMPFE, E., 1994: Keramika z hradu Rokštejna (okr. Jihlava) a její vztahy k jihlavské a dolnorakouské keramice – Keramik aus der Burg Rokštejn (Bez. Jihlava/Iglau) und ihre Beziehungen zur Iglauer und niederösterreichischen Keramik, AH 19, 407–413.

[28] MĚŘÍNSKÝ, Z.–ZUMPFE, E., 1996: Kachle malého formátu z Jihlavy a hradu Rokštejna a jejich ikonografie – Kleinformatige Ofenkacheln aus Iglau (Jihlava) und der Burg Rokštejn (Bez. Jihlava) und ihre Ikonographie, AH 21, 499–503.

[29] MĚŘÍNSKÝ, Z.–ZUMPFE, E., 2002: Rokštejn, mittelalterliche Burg bei Panská Lhota (Stadtgemeinde Brtnice, Mähren). Ergebnisse der archäologischen Forschungen aus den Jahren 1981–2001, AH 27, 9–19.

[30] MLEJNEK, O., 2008: Panská Lhota v raném středověku. Městský úřad v Brtnici, Ústav archeoloie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Měřínský, Z., ed.). Brtnice–Brno.

[31] PUNČOCHÁŘ, D., 2000: Nálezy součástí kuše z  Moravy a  Slezska, rkp. nepubl. seminární práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí seminární práce prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc. Brno.

[32] SACHEROVÁ, G., 2003–2004: Zvířecí kosti z nádvoří horního hradu Rokštejn, SPFFBU M 8–9, 245–251.

[33] SIWKOVÁ, Z., 2006: Petrografická charakteristika stavebních materiálů hradu Rokštejna, rkp. nepubl. bakalářské práce na Ústavu geologických věd PřF MU v Brně, vedoucí bakalářské práce doc. RNDr. M. Gregerová, CSc. Brno.

[34] SOUKUP, M., 2004: Dolní palác hradu Rokštejna, rkp. nepubl. magisterské dipl. práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí dipl. práce prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc. Brno.

[35] ŠABATOVÁ, L.–SOUKUP, M. B.–KYNCL, T., 2010: Nové poznatky z průzkumů hradu Rokštejn – Neue Erkenntnisse aus den Untersuchungen der Burg Rokštejn, Dějiny staveb 2009, 193–209.

[36] ŠLANCAROVÁ, V., 2001: Přátelské prsteny vrcholného středověku, rkp. nepubl. seminární práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí seminární práce prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc. Brno.

[37] ŠLANCAROVÁ, V., 2010: Fede Rings from Rokštejn Castle. In: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám, 448–454. Praha.

[38] ŠPOK, O., 2008: Rozbor udidel a třmenů z hradu Rokštejn, rkp. nepubl. bakalářské dipl. práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí bakalářské dipl. práce Mgr. J. Krejsová. Brno.

[39] USTOHAL, V., 2003: Ochranné kroužkové odění a jeho materiál. In: Ve službách archeologie IV. Sborník k 75. narozeninám prof. PhDr. Vladimíra Nekudy, DrSc. Brno, 232–238.

[40] USTOHAL, V.–STRÁNSKÝ, K., 1993: Rozměrová a materiálová analýza hákovnice a píšťaly, CB 3, 282–288.

[41] VOHRYZEK, S., 2009: Hrádek Přímělkov (okres Jihlava), rkp. nepubl. magisterské dipl. práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí dipl. práce prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc. Pardubice.

[42] VRŠEK, P., 2004: Hospodářské komory hradu Rokštejna, rkp. nepubl. dipl. práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí dipl. práce prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc. Brno.