Zvolenský Pustý hrad vo svetle archeologického bádania (od amatérskych výkopov až po začiatok systematického výskumu)

Title: Zvolenský Pustý hrad vo svetle archeologického bádania (od amatérskych výkopov až po začiatok systematického výskumu)
Variant title:
  • Deserted Castle, Zvolen in the Light of Archaeological Research (from amateur digs to the outset of systematic research)
  • Die Zvolener Burg Pustý hrad im Lichte der archäologischen Forschung (ab den Amateurgrabungen bis zu den Anfängen systematischer Grabungen)
Source document: Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 265-278
Extent
265-278
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cieľom príspevku je sprístupnenie nových poznatkov o dejinách archeologického bádania na Pustom hrade. Príspevok sleduje počiatky vedeckého záujmu o túto lokalitu spojené s dielom polyhistora Mateja Bela. V rámci rozvoja bádania v 19. storočí možno pozorovať rôzne koncepcie dejín hradu, osobitne jeho počiatkov spájaných s miestom lokality v národných dejinách. Porovnanie prác regionálneho i celouhorského zamerania umožňuje sledovať vývoj od romantizujúcej mytológie až po dôsledný vedecký záujem o lokalitu. S osobitným zreteľom sú hodnotené názory a zistenia autorov z okruhu staršej slovenskej publicistiky (napr. J. Bánik, D. Lichard, V. Fajnor), oficiálnych uhorských autorov (napr. K. Szepesházy, Ch. Zipser, B. Czobor, J. Thomka, Ľ. Leustách, J. Könyöki), ako aj autorov povojnového obdobia (G. Balaša, D. Menclová, P. Kuka). Na záver je predložená konfrontácia minulých poznatkov so súčasnými vedomosťami a kriticky sú zhodnotené dobové predstavy.
The contribution presents new information on the history of archaeological research into Pustý hrad (Deserted Castle). It traces the beginnings of specialist interest in the location associated with the work of the polymath-historian Matej Bel. In the heyday of research in the 19th century, several ideas about the castle's history surfaced, especially concerning ways in which its origin was associated with its location and the part it played in Slovak history. A comparison with work about other locations in the region and in Hungary shows development from romanticist mythology to scientific interest in the location. The views and information presented by writers of the old Slovak journalism circle (J. Bánik, D. Lichard, V. Fajnor), official Hungarian writers (K. Szepesházy, Ch. Zipser, B. Czobor, J. Thomka, Ľ. Leustách, J. Könyöki), as well as authors from the post-war period (G. Balaša, D. Menclová, P. Kuka) are assessed. The article closes with a comparison of what was previously maintained with current knowledge, while past ideas are critically analysed.
Note
Štúdia vznikla v rámci riešenia grantu VEGA 2/0137/08 "Stredoveké hrady na západnom a strednom Slovensku", grantu UGA (2010) "Dejiny lesov vo Zvolenskej stolici od stredoveku do polovice 19. storočia" a grantu UGA I/14/2009 "Archeoenvironmentálny výskum osídlenia poľnohospodársky využívanej krajiny".
References
[1] BALAŠA, G., 1946: Nález bronzového pokladu na Pustom hrade vo Zvolene, Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti XXXVI–XXXVII, 90–95.

[2] BALAŠA, G., 1959: Praveké osídlenie Zvolena. In: Zvolen v minulosti a prítomnosti, 7–13. Martin.

[3] BÁNIK, J., 1866: Slobodné a kráľovské mesto Zvolen (Opis historicko-topografický). In: Národní kalendár na obyčajný, 365 dní majúci rok po narodení Krista Pána 1867, 160–190.

[4] BÁNIK, J., 1891: Slobodné a kráľovské mesto Zvolen. Opis historicko-topografický. Turčiansky Sv. Martin.

[5] BEL, M., 1736: Notitia Hungariae novae historico-geographica. Tomus secundus. Viennae.

[6] CZOBOR, B., 1876: Magyarország középkori várai. Budapest.

[7] EKF, 2004: Az első katonai felmérés (DVD). Budapest.

[8] [FAJNOR, V.], 1904: Pamätnosti Zvolenskej stolice, Zvolenské noviny I, č. 2, 3–4.

[9] FERANEC, J.–KUNIK, J.–HAJLING, F., 1940: Zvolen, vlastivedná brošúrka. Zvolen.

[10] FURMÁNEK, V.–KUKA, P., 1973: Bronzový depot piliňské kultury ze Zvolena, AR XXV, 603–614.

[11] GAJDOŠ, M., 2001: Juraj Bánik – autor prvej monografie o Zvolene. In: Zvolen v regionálnej historiografii. Zborník zo seminára, 13–23. Zvolen.

[12] HANULIAK, V., 1993: Historicko-archeologický výskum Pustého hradu vo Zvolene – Historisch-archäologische Forschung in Zvolen, AH 18, 161–166.

[13] HENSZLMANN, I., 1866: Jelentés a bányavárosokban 1865-ben tett régészeti kirándulásról. I. A Pusztavár. Arch. Közlemények VI, 125–130.

[14] HORMAYR, J.–MEDNYANSKY, A., 1826: Zolyom, Taschenbuch für die vaterländische Geschichte. VII Jahr gang, 180–197.

[15] HORVÁTH, P., 1981: Slovenská regionálna historiografia v 19. storočí, HČ 29, 217–243.

[16] KMEŤ, A., 1893: Veleba Sitna. In: Tovaryšstvo. Sborník literárnych prác v storočnú pamäť prvého "Učeného slovenského tovaryšstva", 139–190. Ružomberok.

[17] KÖNYÖKI, J.–NAGY, G., 1906: A középkori várak különös tekintettel Magyarországra. Budapest.

[18] KUBÁT, J., 1925: Sprievodca po Zvolene, Sliači a okolí. Zvolen.

[19] KUBÍNYI, F., 1859: Zólyommegye műemlékei, Arch. Közlemények I, 17–46.

[20] KUKA, P., 1966: Pustý hrad. Banská Bystrica.

[21] LAMOŠ, T.–KUKA, P.–JAKUBIS, J., 1959: História Zvolena. In: Zvolen v minulosti a prítomnosti, 14–31. Martin.

[22] LEUSTÁCH, L., 1889: A pusztavári ásatások, Besztercebánya és vidéke 47. I. évfolyam, 1–2.

[23] LEVÉLTÁR KÖH: nepubl. rkp. listov ulož. v Knižnici Kulturális Örökségvédelmi Hivatal-u, Budapest, sig. 94/1878, 41/1889, 119/1889, 183/1889, 114/1890.

[24] LIPCSEY, J., 1889: A zólyomi régiség-kiállitás, Arch. Értesitő 9, 339–342.

[25] [LICHARD, D.], 1876: Pustý hrad u Zwolena. In: Slowenský kalendár na priestupný, 366 dní majúci rok po narodení Krista Pána 1876, 46–47.

[26] M., 1887: Rozpomienky na Sama Chalupku, Slovenské pohľady VII, 235–239.

[27] MENCLOVÁ, D., 1954: Hrad Zvolen. Bratislava.

[28] NOVOTNÁ, M.–RATIMORSKÁ, P., 1981: Náplecné kruhy zo Zvolena-Pustého hradu, AVANS 1980, 200–201. Nitra.

[29] POKORNÝ, R., 1885: Z potulek po Slovensku. Díl II. Praha.

[30] POLLA, B., 1996: Archeológia na Slovensku v minulosti. Martin.

[31] RIZNER, Ľ. V., 1903: Náleziská starožitností v Uhrách, Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti VIII, 24–54.

[32] SZEPESHÁZY, C.–THIELE, J. C., 1825: Merkwürdigkeiten des Königreiches Ungern, oder: historisch-statistisch-topographische Beschreibung aller in diesem Reiche. Erster Band. Kaschau.

[33] ŠAŠKY, L., 1959: Pamiatky Zvolena. In: Zvolen v minulosti a prítomnosti, 168–182. Martin.

[34] THOMKA, G., 1891: Zólyomvármegye őstelepei, Arch. Értesitő 11, 296–301.

[35] TERVTÁR KÖH: nepubl. plány uložené v archíve Kulturális Örökségvédelmi Hivatal-u,Budapest, sig. K8490-8494;

[36] TIBENSKÝ, J., 1980: Slovenská historiografia v období počiatkov slovenského národného obrodenia (1780–1830), HČ 28, 531–553.

[37] ZÁPISNICA: Zápisnica mestského zastupiteľstva z roku 1889, rkp. ulož. v Štátnom archíve v Banskej Bystrici, Pobočka Zvolen, fond Magistrát mesta Zvolen. Signatúra 41/1889.

[38] ZIPSER, Ch. A., 1842: Neusohl und dessen Umgebungen. Ofen.

[39] ZÓLYOMI, 1858: A pusztihradi romok Zólyommegyében, Vasárnapi ujság 6, 5. évfolyam, 67–68.