K problému kaplnky Zvolenského zámku

Title: K problému kaplnky Zvolenského zámku
Variant title:
  • The Chapel of Zvolen castle
  • Zum Problem der Kapelle des Schlosses von Zvolen
Source document: Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 595-605
Extent
595-605
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok je pokusom o interpretáciu pôvodnej architektonickej koncepcie hradnej kaplnky vo Zvolene. Kaplnka sa zachovala v prestavanej podobe z obdobia baroka. Pamiatkarske a archeologické výskumy odkryli súčasti jej stredovekého stavu. Dvojpodlažná kaplnka vychádzala z prototypu Sainte-Chapelle v Paríži. Podlažia boli vzájomne previazané otvorom uprostred klenby spodnej etáže. Funkčné a výrazové previazanie podlaží má svoje filiácie v nemeckom prostredí. Najbližšou analógiou Zvolena je hradná kaplnka v Diósgyőri.
This contribution sets out to interpret the original architectural concept behind the castle chapel in Zvolen, which has survived in baroque-style modified form. Cultural work and archaeological research have revealed parts of its medieval state. The two-storey chapel was based on Sainte-Chapelle, Paris. The storeys were linked by an aperture in the centre of the ground-floor vaulting. The function and style of the connection between the two storeys have affinities in the German environment. The closest analogy for the Zvolen chapel is a castle chapel in Diósgyőr, Hungary.
References
[1] BANDMANN, G., 1955: Doppelkapelle, -kirche. In: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte IV, 196–215. Stuttgart.

[2] BEL, M., 1736: Notitia Hungariae novae historico geographica. Tomus secundus. Viennae.

[3] [BEL, M.], 1984: Bratislava Mateja Bela. Výber z diela Notitia Hungariae novae historico-geographica I., II., vydaného r. 1735–1736 vo Viedni. Bratislava.

[4] BÓNA, M., 2007: Zvolenský hrad. In: Plaček, M.–Bóna, M., Encyklopédia slovenských hradov, 335–338. Bratislava.

[5] CZEGLÉDY, I., 1988: A diósgyőri vár. Budapest.

[6] ENTZ, G., 1987: A közép-európai stílus. Épitészet. In: Magyarországi művészet 1300–1470 körül. Zv. 1 (Marosi, E., ed.), 389–431. Budapest.

[7] FELD, I., 2006: Uralkodói és főúri reprezentációs épületek az Anjou- és Zsigmond-kori Magyarországról. Ami egy kiállítási katalógusból kimaradt, CASTRUM 3. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele, č. 1, 27–46.

[8] GÁJA, R., 2010: Východní empory v Čechách a na Moravě v 13.–15. století, Staletá Praha XXVI, č. 1, 57–79.

[9] GOJDIČ, I., 1995: Kaplnka Zvolenského zámku – aká bola a aká je, Pamiatky a múzeá, č. 4, 26–31.

[10] HOLČÍK, Š., P., 1990: Bratislavská radnica. Bratislava.

[11] KUBINYI, F. ifj., 1864: Zólyommegye műemlékei, Archeologiai Közlemények IV, 17–43.

[12] KUTHAN, J., 1986: Královské kaple 13. století v českých zemích. Styl, typologie sociální kořeny a význam, Umění XXIV, 35–43.

[13] KUTHAN, J., 2004: Pařížská Sainte-Chapelle a trny z koruny Kristovy. Poznámky k vazbám mezi architekturou a sochařstvím ve Francii a zakladatelským a objednavatelským dílem posledních Přemyslovců a Lucemburků. In: Pocta Vladimírovi Wagnerovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópského umenia 2 (Oriško, Š., ed.), 43–78. Bratislava.

[14] LEIXNER, A.–FIALA, A., 1974: Nálezová správa II. etapy prieskumu interiéru kaplnky na zámku vo Zvolene a návrh na úpravu, rkp. ulož. v dokumentácii Pamiatkového úradu SR v Bratislave, nateraz bez inv. č.

[15] LEIXNER, A.–FIALA, A., 1975: Doplnok nálezovej správy II. etapy prieskumu kaplnky na zámku vo Zvolene, exteriér, rkp. ulož. v dokumentácii Pamiatkového úradu SR v Bratislave, nateraz bez inv. č.

[16] MAROSI, E., 2006: Zólyom, királyi várkastély. In: Sigismundus Rex et Imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387–1437, kat. výstavy (Takács, I., ed.), 115–116. Budapest – Luxemburg.

[17] MATÁK, J.–PRIATKA, O., 1994: Reštaurovanie exteriérových portálov a interiéru kaplnky na hrade Zvolen z rokov 1993–1994, rkp. ulož. v archíve Slovenskej národnej galérie v Bratislave, inv. č. RP 525.

[18] MATUŠČÁK, J., 2000.: Kaplnka zvolenského zámku – gotická etapa – Die Kapelle des Zvolener Schlosses – Gotische Etappe, AH 25, 257–266.

[19] MENCLOVÁ, D., 1954: Hrad Zvolen. Bratislava.

[20] ORIŠKO, Š., 2006: Sigismundus Rex et Imperator. Úvahy nad výstavou umenia žigmundovskej doby – Sigismundus Rex et Imperator. Reflecting an Exhibition Dedicated to the Arts of Era of the King Sigismund of Luxembourg, Ars 39, č. 1, 31–52.

[21] SCHÖNWEITZOVÁ, Š., 1972: Archeologický výskum v areáli Zvolenského zámku, Monumentorum tutela 8, 253–275.

[22] STEVENS, U., 2003: Burgkapellen. Andacht, Repräsentation und Wehrhaftigkeit im Mittelalter. Darmstadt.

[23] ŠIMKOVIC, M.–FIALA, A., 2003: Zvolen – hrad, tzv. Zvolenský zámok (kat. 1.1.14). In: Dejiny slovenského výtvarného umenia. Gotika (Buran, D., ed.), 587–588. Bratislava.

[24] TAKÁCS, I., 2006: Királyi udvar és művészet Magyarországon a késői Anjou-korban. In: Sigismundus Rex et Imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387–1437, kat. výstavy (Takács, I., ed.), 68–86. Budapest – Luxemburg.

[25] VALLAŠEK, A., 1988: K opevneniu Zvolenského zámku – Zur Befestigung des Schlosses von Zvolen, AH 13, 263–273.