(Re)konstruování školního vědeckého slovníku

Title: (Re)konstruování školního vědeckého slovníku
Variant title
(Re-)construction of the school scientific vocabulary
Source document: Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 1, pp. [9]-42
Extent
[9]-42
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Předložený příspěvek popisuje, jakým způsobem dochází k (re)konstruování školního vědeckého slovníku – procesu předávání a osvojování školních vědeckých pojmů a hledání jejich významů prostřednictvím řeči. Proces (re)konstruování školního slovníku je chápán jako součást socializace do školního jazyka, tzn. jako součást obsáhlejšího procesu, v jehož rámci se žáci učí využívat jazyk specifickým, kulturně podmíněným způsobem, ve shodě se zvyklostmi výukových aktivit daného školního předmětu, kterým je v případě této studie český jazyk – mluvnice. Studie je koncipována jako kvalitativní výzkumné šetření, jež je vystavěno na principech lingvistické etnografie. Na základě analýzy dat jsou představeny a popsány čtyři fáze (střet jazyků, fáze bilingvní, vědecká explicitní a vědecká implicitní), jimiž učitelky i žáci v procesu (re)konstruování školního vědeckého slovníku procházejí. Dále jsou vymezeny tzv. překladové strategie, jimiž se učitelky snaží přiblížit žákům obsah pojmů, s nimiž se ve výuce aktuálně pracuje.
The present paper describes the way in which a school scientific vocabulary is (re)constructed – the process of mediation and acquisition of school scientific concepts and search for their meanings through speech. The process of school vocabulary (re)construction is viewed as a part of socialization in the school language, i.e. as a part of a more complex process where students learn to use language in a specific and culturally conditioned way in accordance with habitual teaching activities of a given school subject – Czech Grammar in the case of this study. The study is framed as qualitative research built upon principles of the linguistic ethnography. Based on data analysis, it presents and describes four stages (the clash of languages, the bilingual stage, the explicit scientific stage, and the implicit scientific stage) that teachers and students go through in the process of school scientific vocabulary (re)construction. Further, it defines "translation strategies", which teachers use in order to elucidate the content of concepts currently used in instruction to students.
Note
  • Text je výstupem z projektu GA13-23578S Učitel a žáci v dialogickém vyučování financovaného Grantovou agenturou České republiky.
References
[1] Alexander, R. (2006). Towards dialogic teaching: Rethinking classroom talk. Cambridge: Dialogos.

[2] Bachtin, M. (1980). Román jako dialog. Praha: Odeon.

[3] Barnes, D. (2008). Exploratory Talk for Learning. In N. Mercer (Ed.), Exploring talk in schools: inspired by the work of Douglas Barnes (s. 1–16). London: SAGE.

[4] Berger, P. L., & Luckman, T. (1999). Sociální konstrukce reality. Brno: CKD.

[5] Bloome, D., & Power Carter, S. (2013). Microethnographic discourse analysis. In P. Albers, T. Holbrook, & A. Seely Flint (Eds.), New methods of literacy research (s. 3–17). New York: Routledge.

[6] Cazden, C. B. (1988). Classroom Discourse: The Language of Teaching and Learning. Portsmouth: Heineman.

[7] Csomay, E. (2005). Linguistic variations within university classroom talk: A corpus-based perspective. Linguistics and Education 15 (s. 243–274). | DOI 10.1016/j.linged.2005.03.001

[8] DeVito, D. (2001). Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada.

[9] Doubek, D. (1996). Vztah, řeč, forma a sociální svět první třídy. In Pražská skupina školní etnografie, První třída (s. 297–353). Praha: Nakladatelství a vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

[10] Dudley-Evans, T. (1994). Variations in the discourse patterns favoured by different disciplines and their pedagogical implications. In J. Flowerdew (Ed.), Academic listening: Research perspectives (s. 146–158). Cambridge: Cambridge University Press.

[11] Duranti, A., & Goodwin, Ch. (1992). Rethinking context: Language as an interactive phenomenon. Cambridge: Cambridge University Press.

[12] Dvořák, D. (2009). Řazení učiva v soudobých teoriích kurikula. Pedagogika, 59(2), 136–152.

[13] Eco, U. (2013). Zpověď mladého romanopisce. Praha: Argo.

[14] Gadamer, H.-G. (1999). Člověk a řeč. Praha: Oikoymenh.

[15] Gumperz, J. J., & Hymes, D. (Eds.). (1964). The Ethnography of Communication. Special issue of American Anthropologist, 66(6), Part II: 137–154.

[16] Gutiérrez, K. D. (2002). Studying Cultural Practices in Urban Learning Communities. Human Development, 45(4), 312–321. | DOI 10.1159/000064995

[17] Halliday, M. A. K. (1994). An introduction to functional grammar. London: Edward Arnold.

[18] Higgins, S. (2003). Parlez-vous mathematics? In I. Thomson (Ed.), Enhancing primary school classroom (s. 54–64). Philadelphia: Open University Press.

[19] Janík, T., et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání. Brno: Muni Press.

[20] Jefferson, G. (1984). Transcript notation. In J. M. Atkinson & J. Heritage (Eds.), Structures of Social Action: Studies in Conversation Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.

[21] Karlík, P., Nekula, M., & Rusínová, Z. (Eds.). (1996). Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

[22] Kučera, M. (1992). Studia paedagogica 8. Školní etnografie – přehled problematiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

[23] Lefstein, A., & Snell, J. (2014). Better than best practice. Developing teaching and learning through dialogue. New York: Routledge.

[24] Lemke, J. (1990). Talking Science: Language, Learning, and Values. Norwood, NJ: Ablex Publishing.

[25] Lemke, J. L. (1982). Talking Physics. Physics Education, 17(6), 263–267. | DOI 10.1088/0031-9120/17/6/310

[26] Louwerse, M. M., Crossley, S. A., & Jeuniaux, P. (2008). What if? Conditionals in Educational registers. Linguistics and Education, 19(1), 56–69.

[27] Makovská, Z. (2011). Žákovské strategie při hledaní odpovědi na otázky učitele. Studia paedagogica, 16(1), 47–70.

[28] Martin, J. R. (1983). The Development of Register. In R. O. Freedle & J. Fine (Eds.), Developmental Issues in Discourse. Advances in Discourse Processes, 10 (s. 1–40). Norwood, NJ: Ablex.

[29] Maybin, J. (Ed.). (1994). Language and Literacy in Social Practice. Clevedon: Multilingual Matters.

[30] Mehan, H. (1979). Learning lessons. Social organization in the classroom. Cambridge, MA: Harvard University Press.

[31] Mercer, N. (1995). Language and Guided Construction of Knowledge. In Language and Educations. Papers from Annual Meeting of British Association fo Applied Linguistics (s. 28–40). Clevedon, British Association fo Applied Linguistics.

[32] Mercer, N., & Littleton, K. (2007). Dialogue and the Development of Childrens' Thinking. A sociocultural approach. London: Routledge.

[33] Myhill, D. (2003). Principled Understanding? Teaching the Active and Passive Voice. Language and Education, 17(5), 355–370. | DOI 10.1080/09500780308666856

[34] Pierce, K. M., & Gilles, C. (2008). From Exploratory Talk to Critical Conversations. In N. Mercer (Ed.), Exploring talk in schools: inspired by the work of Douglas Barnes (s. 37–54). London: SAGE.

[35] Prouzová, R. (1999). Aspekty mluveného projevu žaků čtvrté třidy. In Pražská skupina školní etnografie, 4. třida. Praha: Pedagogická fakulta. Dostupné z: http://userweb.pedf.cuni.cz/~www_kpsp/etnografie/vyzkum/4/prouz.pdf.

[36] Rampton, B., Maybin, J., & Roberts, C. (2004). Introduction: Explorations and encounters in linguistic ethnography. Draft chapter for linguistic ethnography: Interdisciplinary explorations.

[37] Roth, W. M. (2010). Language, Learning, Context. Talking the talk. New York: Routledge.

[38] Rymes, B. (2008). Language Socialization and the Linguistic Anthropology of Education. In P. Duff, & N. H. Hornberger (Eds.), Encyclopedia of Language and Education (s. 1–14). New York: Springer.

[39] Scott, P. (2008). Talking a Way to Understanding in Science. In N. Mercer (Ed.), Exploring talk in schools: inspired by the work of Douglas Barnes (s. 17–37). London: SAGE.

[40] Schleppegrell, M. J. (2001). Linguistic Features of the Language and Schooling. Linguistics and Education, 12(4), 431–459. | DOI 10.1016/S0898-5898(01)00073-0

[41] Sharpe, T. (2008). How can teacher talk support learning? Linguistics and Education 19(2), 132–148. | DOI 10.1016/j.linged.2008.05.001

[42] Spradley, J. P. (1980). Participant Observation. London: Thomson Learning.

[43] Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

[44] Shuard, H., & Rothery, A. (1984). Children Reading Mathematics. London: John Murray.

[45] Šalamounová, Z. (2014, v přípravě). Socializace do školního vědeckého jazyka.

[46] Šeďová, K. (2013). Humor ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

[47] Šeďová, K., Šalamounová, Z., & Švaříček, R. (2014). Troubles with Dialogic Teaching. Learning, Culture and Social Interaction, In Press.

[48] Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

[49] Šeďová, K., Švaříček, R., Makovská, Z., & Zounek, J. (2011). Dialogické struktury ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika, 61(1), 13–34.

[50] Štech, S. (2004). Psychodidaktika jako obrat k tématu účinného vyučování: Komentář na okraj Kansanenovy úvahy Didaktika a její vztah k pedagogické psychologii. Pedagogika, 54(1), 58–63.

[51] Štech, S. (2009). Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. Pedagogika, 59(2), 105–115.

[52] Vaňková, I. (2007). Nádoba plná řeči. Praha: Karolinum.

[53] Vygotskij, L. S. (1970). Myšlení a řeč. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

[54] Wignell, P. (1994). Genre Across the Curriculum. Linguistics and Education, 6(4), 355–372. | DOI 10.1016/0898-5898(94)90003-5

[55] Wortham, S. (2001). Language Ideology and Educational Reserch. Linguistics and Education, 12(2), 253–259. | DOI 10.1016/S0898-5898(01)00055-9

[56] Wortham, S. (2006). Learning Identity: The Joint Emergence of Social Identification and Academic Learning. Cambridge: Cambridge University Press.