Recepce poezie u žáků středního odborného učiliště a gymnázia

Title: Recepce poezie u žáků středního odborného učiliště a gymnázia
Variant title:
  • Reception of poetry by vocational and grammar school students
Source document: Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 1, pp. [43]-63
Extent
[43]-63
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie prezentuje dílčí výsledky výzkumného projektu sledujícího recepci poezie u žáků základních a středních škol. Představujeme výzkum recepce vybraných básnických textů žáky středního odborného učiliště. Sledujeme, zda je výzkumná metoda, založená na bázi sémantického diferenciálu, zkonstruovaná primárně pro měření čtenářských prožitků gymnazistů, schopna zachytit čtenářské prožitky i těchto respondentů. Získané výsledky srovnáváme s výsledky gymnazistů získanými v dřívějším výzkumu. Výsledky ukazují, že metodu sémantického diferenciálu je možno využít i při měření čtenářských prožitků žáků středního odborného učiliště. Faktorová analýza prokázala dostatečnou nasycenost jednotlivých škál příslušnými faktory. Zároveň se prokázalo, že žáci středního odborného učiliště jsou při dostatečné motivaci schopni samostatně číst poezii a zaznamenávat své čtenářské prožitky, přitom velmi záleží na jejich motivaci, na výběru vhodných textů a volbě odpovídajících vyučovacích metod.
The study presents partial results of a research project which monitors the reception of poetry by primary and secondary school students. We introduce a research of the reception of poems by selected students of a vocational school. We would like to find out whether a research method, which is based on a semantic differential and designed primarily to measure reading experiences of grammar school students, is able to capture the reader's experiences of the concerned respondents, too. We compare the results with the results of grammar school students obtained in a previous research. The results show that the semantic differential method can also be used to measure reading experiences of students of vocational schools. Factor analysis showed sufficient saturation of particular scales by relevant factors. It was also revealed that vocational school students are able to read poetry independently and record their reading experiences when sufficiently motivated. It very much depends on their motivation, a selection of appropriate texts, and choice of appropriate teaching methods.
Note
Článek vznikl za finanční podpory Grantové agentury České republiky – projekt P407/11/0594.
References
[1] Benton, P. (1999). Unweaving the Rainbow: poetry teaching in the secondary school I. Oxford Review of Education, 25(4), 521–532. | DOI 10.1080/030549899103964

[2] Benton, P. (2000). The Conveyor Belt Curriculum? Poetry teaching in the secondary school II. Oxford Review of Education, 25(1), 81–93. | DOI 10.1080/030549800103872

[3] Ewa-Wood, A. L. (2008). Does feeling come first? How poetry can help readers broaden their understanding of metacognition. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 51(7), 564–576. | DOI 10.1598/JAAL.51.7.4

[4] Hanratty, B. (2012). Poetry and Gender: A Comparative Evaluation of Boys' and Girls' Responses to Poetry at Key Stage 4 in Northern Ireland. Research Papers in Education, 26(4), 413–426.

[5] Hník, O. (2010). Současná podoba výuky literární výchovy podle výpovědí studentů. Český jazyk a literatura, 61(1), 33–39.

[6] Iser, W. (2001). Apelová struktura textů. In M. Sedmidubský, M. Červenka, & I. Vízdalová, Čtenář jako výzva: výbor prací z kostnické recepční estetiky (s. 31–61). Brno: Host.

[7] Kerlinger, F. N. (1972). Základy výzkumu chování. Praha: Academia.

[8] Lambirth, A., Smith, S., & Steele, S. (2012). "Poetry is happening but I don't exactly know how": Literacy Subject Leaders' Perceptions of Poetry in their Primary Schools. Literacy, 46(2), 73–80. | DOI 10.1111/j.1741-4369.2011.00654.x

[9] Lederbuchová, L. (1995). Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole I. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

[10] Ofsted (2007). Poetry in Schools: A Survey of Practice 2006/2007. Dostupné z: http://www.ofsted.gov.uk/resources/poetry-schools.

[11] Osgood, C., Suci, G., & Tannenbaum, P. (1957). The Measurement of Meaning. Urbana: University of Illinois Press.

[12] Palečková, J., Tomášek, V., & Basl, J. (2010). Hlavní z jištění výzkumu PISA 2009: Umíme ještě číst? Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.

[13] Pike, M. (2000a). Keen Readers: adolescents and pre-twentieth century poetry. Educational Review, 52(1), 13–28. | DOI 10.1080/00131910097379

[14] Pike, M. (2000b). Pupils' Poetics. Changing English: Studies in Reading & Culture, 1(1), 45–54. | DOI 10.1080/135868400109735

[15] Pike, M. (2000c). Spirituality, Morality and Poetry. International Journal of Children's Spirituality, 5(2), 177–191. | DOI 10.1080/713670918

[16] Průcha, J. (ed.) (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

[17] Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

[18] Vala, J., & Fic, I. (2012). Poezie a mladí čtenáři: výzkum recepce konkrétních básní. Olomouc: Hanex.

[19] Vala, J. (2003a). K reliabilitě měření literární recepce sémantickým diferenciálem. Pedagogická orientace, 2(13), 98–103.

[20] Vala, J. (2003b). Využití metody sémantického diferenciálu v literární výchově. Pedagogická orientace, 1(13), 81–89.

[21] Vala, J. (2004). Výzkum recepce poezie metodou sémantického diferenciálu (nepublikovaná disertační práce). Univerzita Palackého v Olomouci.

[22] Vala, J. (2011). Poezie v literární výchově. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

[23] Young, L. (2007). Portals into poetry: Using generative writing groups to facilitate student engagement with word art. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 51(1), 50–55. | DOI 10.1598/JAAL.51.1.5