Doma, nebo ve škole?

Title: Doma, nebo ve škole?
Variant title:
  • At home or at school?
Source document: Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 1, pp. [65]-81
Extent
[65]-81
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Devatenácté století je považováno za období vzniku "moderního školství". Ve vyspělých zemích jsou postupně přijímány zákony, jejichž cílem bylo zajistit všeobecné vzdělání pro všechny děti. Tyto zákony ve většině případů ukládaly obcím povinnost zakládat školy a rodičům povinnost zajistit svým dětem základní vzdělání. Postupem času se vzdělávací povinnost změnila na všeobecnou "školní povinnost" a v průběhu dvacátého století v některých zemích také na povinnou školní docházku. V průběhu druhé poloviny dvacátého století se však znovu začaly intenzivněji objevovat tendence rodičů vzdělávat své děti mimo školu. Cílem této studie je identifikovat důvody, které rodiče vedou k domácímu vzdělávání, a otevřít debatu o vhodnosti či nevhodnosti tohoto způsobu vzdělávání pro dítě i společnost.
The 19th century is considered to be the period when "the modern educational system" came into existence. In the course of the 19th century, developed countries gradually adopted laws that were aimed to assure that all children obtained general education. These laws in most cases imposed a duty for municipalities to establish schools and for parents to guarantee that their children obtained education. Gradually the duty which guaranteed children education has been changed so that children obtained education in schools and obligatory school attendance was implemented in the educational system during the 20th century in some countries. In the second half of the 20th century, some parents started again to educate their children out of schools. The aim of this paper is to identify the reasons which have led parents to adopt home education and to start a debate about suitability or unsuitability of this type of education for both children and the society.
References
[1] Avicenna. (1954). Kniha definic. Praha: Státní nakladatelství politické literatury.

[2] Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

[3] Blok, H. (2003). Performance in home schooling: an argument against compulsory schooling in the Netherlands. International Review of Education, 49(3), 39–52.

[4] Cipro, M. (2002). Galerie světových pedagogů. Praha: Vlastním nákladem.

[5] Clinton, H. R. (1996). It Takes a Village. New York: Simon & Schuster.

[6] Dalahooke, M. M. (1986). Home educated children's social/emotional adjustment and academic achievement: A comparative study (Doktorská práce). Los Angeles: California School of Professional Psychology.

[7] Dorian, T., & Tyler, Z. P. (1996). Anyone Can Homeschool. Lafayette: Huntington House Publishers.

[8] Dueholm, N. (2006). History of Homeschooling Movement in Poland. Dostupné z: http://www.hslda.org/hs/international/Poland/200612191.asp.

[9] Education otherwise. (2001). Dostupné z: http://www.education-otherwise.org/legal/summ_law.htm.

[10] Farris, M. (1997). The Future of Home Schooling. Washington D.C.: Regnery Publishing.

[11] Fortune-Wood, M. (2006). The Face of Home-based Education: Numbers, Support, Special Needs. Nottingham: Educational Heretics Press.

[12] Gorder, Ch. (1996). Home Schools: An alternative. Knoxville, TN: Blue Bird Publishing.

[13] Graham, J., & Bennett, T. (1997). Strategie prevence kriminality v Evropě a v USA. Helsinki: HEUNI.

[14] Havlík, R., Halászová, V., & Prokop, J. (1996). Kapitoly ze sociologie výchovy. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

[15] Havlík, R. (1998). Demokratický přístup ke vzdělání. In Kapitoly ze sociální pedagogiky a psychologie (s. 103–116). Brno: Paido.

[16] Holt, J. (1981). Teach Your Own. New York: Dell.

[17] Holt, J. (1994). Proč děti neprospívají. Praha: Agentura Strom.

[18] Holt, J. (1995). Jak se děti učí. Praha: Agentura Strom.

[19] Illich, I. (2001). Odškolnění společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství.

[20] Kádner, O. (1910). Dějiny pedagogiky, 1. díl. Praha: Dr. Ed. Grega a syn.

[21] Kádner, O. (1924). Dějiny pedagogiky, 2. díl. Praha: Dr. Ed. Grega a syn.

[22] Klicka, Ch. J. (1995). The Right Choice: The Incredible Failure of Public Education and the Rising Hope of Homechooling. Gresham, OR : Noble Publishing Associates.

[23] Klicka, Ch. J. (2002). Home Educated Students Excel in College. Issue Analysis. Home School Legal Defence Association. Dostupné z: http://www.hslda.org/docs/nche/000000/00000017.asp.

[24] Kostelecká, Y. (2003). Domácí vzdělávání (Dizertační práce). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

[25] Kostelecká, Y. (2005). Legislativní úprava domácího vzdělávání v zahraničí a její komparace se situací v České republice. Pedagogika, 55(4), 354–367.

[26] Kostelecká, Y. (2010). Home education in the post-communist countries: Case study of the Czech Republic. International Electronic Journal of Elementary Education, 3(1), 29–44. Dostupné z: http://www.iejee.com/3_1_2010/29_44.pdf.

[27] Kostelecká, Y. (2012). The Legal status of home education in the post-communist countries of Central Europe. International Journal of Education, 58(4), 445–463.

[28] Kuhn, T. S. (2012). The structure of scientific revolutions. Chicago: University of Chicago Press.

[29] Lakatos, I., & Feyerabend, P. (1999). For and against method. Chicago: University of Chicago Press.

[30] Locke, J. (1984). O výchově. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

[31] Mill, J. S. (1891). O svobodě. Praha: Časopis českého studentstva.

[32] Montaigne de, M. (1995). Eseje. Praha: ERM.

[33] Montessori, M. (1998). Tajuplné dětství. Praha: Nakladatelství SPS.

[34] Moore, R., & Moore, D. (1982). Home-spun Schools. Washougal: Hewitt Research Foundation.

[35] Moore, R., & Moore, D. (1986). Better late than early. A new approach to your child's education. Cama, WA: Rider’s Digest Press.

[36] Možný, I. (1999). Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství.

[37] Palouš, R. (1991). K filosofii výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

[38] Pestalozzi, J. J. (1899). Linhart a Gertruda. Brno: Leopold Karafiát.

[39] Pestalozzi, J. J. (1910). Kterak Gertruda své děti vyučuje. Brno: Karel Winiker.

[40] Pestalozzi, J. J. (1956). Výbor z pedagogických spisů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

[41] Petrie, A. (1995). Home educators and the law within Europe. International Review of Education, 41(3/4), 285–296. | DOI 10.1007/BF01255557

[42] Petrie, A. (2001). Home education in Europe and the implementation of changes to the law. International Review of Education, 47(5), 477–500. | DOI 10.1023/A:1012260228356

[43] Plútarchos. (1971). Hovory o lidském štěstí. Praha: Odeon.

[44] Plútarchos. (1987). O lásce a přátelství. Praha: Svoboda.

[45] Quintilianus, M. F. (1985). Základy rétoriky. Praha: Odeon.

[46] Ray, B. (1990). A nationwide study of home education: Family characteristics, student achievement, and policy matters. Paeonian Springs, VA: Home School Legal Defence Association.

[47] Ray, B. (1994). A nationwide study of home education in Canada: Family characteristics, student achievement, and other topics. Salem, OR : National Home Education Research Institute.

[48] Ray, B. (1997). Strengths of their own – Home schoolers across America: Academic achievement, family characteristics, and longitudinal traits. Salem, OR : National Home Education Research Institute.

[49] Ray, B. (1999). Home schooling on the threshold. Salem, OR : National Home Education Research Institute.

[50] Rousseau, J. J. (1926). Emil, čili O vychování. Olomouc: R. Promberger.

[51] Rothermel, P. (2002). Home-Education: Rationales, Practices and Outcomes. University of Durham, nepublikováno, dostupné z: http://www.jspr.btinternet.co.uk/Research/Researcchpaper/BERAworkingpaper.htm.

[52] Rudner, M. L. (1999). Scholastic and Demographic Characteristics of Home School Students in 1998. Education Policy Analysis Archives, 7(8), 1–33. Dostupné z: http://epaa.asu.edu/epaa/v7n8/.

[53] Singly de, F. (1999). Sociologie současné rodiny. Praha: Portál.

[54] Střelec, S. (1998). Rodina jako výchovné prostředí. In Kapitoly ze sociální pedagogiky a psychologie (s. 53–70). Brno: Paido.

[55] Velký sociologický slovník (1996). Praha: Karolinum.

[56] Zeise, A. (2002). Why Home School? Dostupné z: http://homeschooling.gomilpitas.com/index.htm#.UbRyBNhljTo.