Zaniknutý stredoveký kostol v Radoli-Koscelisku (výsledky revízneho a zisťovacieho výskumu v rokoch 2012–2013)

Title: Zaniknutý stredoveký kostol v Radoli-Koscelisku (výsledky revízneho a zisťovacieho výskumu v rokoch 2012–2013)
Variant title:
  • A defunct medieval church in Radoľa-Koscelisko (results of revision and assessment research in 2012–2013)
  • Die wüste mittelalterliche Kirche in Radoľa-Koscelisko (Ergebnisse der Revisions- und Feststellungsgrabung von 2012–2013)
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 723-737
Extent
723-737
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok prezentuje výsledky najnovších archeologických výskumov zaniknutého stredovekého kostola v Radoli-Koscelisku. Kostol v Radoli je najstaršia sakrálna stavba na území Kysúc, radoľská farnosť sa v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332–1337 spomína ako jediná na Kysuciach. Kostol postavený v 2. polovici 13. storočia zničili zrejme vojská husitov v roku 1429 alebo bratríkov v roku 1431.
This contribution presents the results of the latest archaeological research into a defunct medieval church in Radoľa-Koscelisko. The Radoľa church is the oldest sacred building in the Kysuce region; the Radoľa parish is listed in a register of papal tithes from 1332–1337 as the only one in Kysuce. The church, built in the second half of the 13th century, was probably destroyed by the Hussite army in 1429 or by the Brethren army in 1431.
Note
Táto štúdia vznikla v rámci rešenia grantového projektu VEGA 2/0023/11 a s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0269-07.
Die vorliegende Studie entstand im Rahmen des Förderprojekts VEGA 2/0023/11 und wurde von der Agentur zur Förderung von Forschung und Entwicklung auf Grundlage des Vertrages Nr. APVV-0269-07 gefördert.