Discovery and management of scholarly materials

Title: Discovery and management of scholarly materials
Author: Sadah, Tamar
Source document: ProInflow. 2011, vol. 3, iss. 2, pp. 4-22
Extent
4-22
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
S nedávným nástupem systémů nové generace, založených na oddělené architektuře, se změnil způsob shromažďování a spravování vědeckých prací. S využitím moderního uživatelského prostředí nabízí nové knihovní Discovery systémy širokou škálu materiálů dostupných skrze jednotné rozhraní daleko za možnostmi fyzických sbírek knihovny. Sbírky odborných prací tak dosahují globálního významu. Tyto systémy mají také vliv na množství dat shromážděných od institucí celého světa a zvyšují tak úroveň vyhledatelnosti odborných dokumentů. Nové systémy, určené od samého počátku ke správě všech typů odborných dokumentů, využívají technologického vývoje, sdílení metadat a spolupráce odborné komunity k optimalizaci knihovních služeb. Článek se zabývá některými současnými trendy v oblasti systémů nové generace a věnuje pozornost tomu, jak shromažďování informací (odborného obsahu, bibliografických metadat a uživatelských dat) v lokálním a individuálním kontextu buduje novou úroveň organizace a správy odborných dokumentů.
The discovery and management of scholarly materials have changed in recent years with the introduction of new-generation systems based on decoupled architecture. In addition to offering a modern user experience, new library discovery systems extend the scope of materials available through a single interface far beyond the physical collections of the library, reaching the wealth of scholarly collections of global significance. Such systems also leverage a body of usage data gathered from institutions worldwide to enhance the discoverability of materials. New management systems, built from the outset to manage all types of scholarly assets, harness technological advances, shared bibliographic metadata, and community collaboration to optimize library services. The paper examines some of the current trends in new-generation systems and focuses on the way in which collaboration among stakeholders and the aggregation of information—scholarly content, bibliographic metadata, and usage data—combine with the local and individual context to establish a new level of discovery and management of scholarly materials.