How to offer more to users

Title: How to offer more to users
Source document: ProInflow. 2011, vol. 3, iss. 2, pp. 82-97
Extent
82-97
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Termín interoperabilita sa začal objavovať v súvislosti s nárastom informačných zdrojov a v súčasnosti jej otázky riešia pracovníci knižníc, múzeí, galérií aj archívov prakticky v každodennej práci. Pre dosiahnutie sémantickej interoperability takýchto zdrojov sa musíme sústrediť predovšetkým na dve kľúčové oblasti: metadátové schémy a pravidlá pre ich vypĺňanie a budovanie systémov organizácie poznania, súborov autorít a systémov, určených pre klasifikáciu zdrojov. V prostredí pamäťových inštitúcií v ČR patria práve knižnice k tým pamäťovým inštitúciám, ktoré so štandardizáciou na národnej i medzinárodnej úrovni začali ako prvé. Súčasné technológie spolu s existujúcimi medzinárodne platnými štandardami umožňujú vzájomnú spoluprácu nielen v rámci danej komunity, ale rovnako naprieč pamäťovými inštitúciami, čo umožňuje poskytnúť používateľom oveľa viac informácií z heterogénnych zdrojov a tieto navyše prepojiť na základe ich významu. V príspevku popisujeme infraštruktúru a rozširujúcu nadstavbu pre personálne autority. Toto riešenie bolo navrhnuté a realizované v rámci projektu "Národní autority v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR". Rozšírenie metadátovej schémy pre personálne autority realizujeme v súlade s ontologickým rámcom CIDOC CRM (ISO 21127:2006), čím môžeme používateľom ponúknuť oveľa presnejšie, komplexnejšie vyhľadávanie, ale zároveň vytvárame základ pre prepojenie heterogénne budovaných fondov na základe významu informácií v nich obsiahnutých. V príspevku referujeme o praktických výsledkoch projektu, stručne tiež popisujeme veľmi úzko súvisiaci projekt – Registr sbírek výtvarného umění. Tento prezentuje verejnosti už viac ako 80 tisíc umeleckých diel zo zbierok galérií, združených v Rade galérií ČR. V závere nášho príspevku ponúkame niekoľko ďalších námetov pre využitie takto prepojených zdrojov s cieľom ponúknuť používateľom viac informácií a poodhaliť im aj viaceré znalosti, ktoré sa v týchto zdrojoch ukrývajú.
The term interoperability started to appear in connection with the increase of information resources and nowadays, its problems are solved by employees of libraries, museums, galleries and archives in almost everyday work. For achieving semantic interoperability of such resources, we must focus mainly on two key areas: metadata schemes and rules for its completing and building of the knowledge organization systems, the authorities file and systems specified for the source classification. In the memory institution environment in the Czech Republic just libraries belong to such memory institutions which started with the standardization on the national and international level as the first. Current technologies together with existing internationally-valid standards enable mutual cooperation not only within the bounds of a particular community but also across memory institutions which enables to provide users with much more information from heterogeneous sources and besides, interconnect them on the basis of their meanings. In the contribution we describe the infrastructure and extension superstructure for personal authorities. The solution was suggested and realized within the project of "National Authorities in the Environment of Museums and Galleries - Interoperability with the National Library of the Czech Republic". Metadata scheme expansion for personal authorities are realized in accordance with the ontological framework CIDOC CRM (ISO 21127:2006) through which we are able to offer users much more accurate, complex searching but at the same time we make a basis for interconnection of heterogeneously-built funds on the basis of the meaning of information included in them. In the contribution we inform about practical results of the project, in short we also describe a very closely connected project - Register of Fine Art collections. The register presents already over 80 thousand of works of art to the public from gallery collections united in the Association of galleries of Czech republic (Rada galerií ČR). In the end of our contribution we offer some other proposals for the use of such interconnected resources with the aim to offer users more information and also partly reveal them more knowledge which is hidden in these sources.