Central register of theses and disserations in Slovakia and document originality verification as a centrally provided service

Title: Central register of theses and disserations in Slovakia and document originality verification as a centrally provided service
Author: Noge, Juraj
Source document: ProInflow. 2011, vol. 3, iss. 2, pp. 110-120
Extent
110-120
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Obsahom príspevku je stručný popis okolností vzniku Centrálneho registra záverečných prác v SR a systému na kontrolu originality dokumentov ako komplexného riešenia na národnej úrovni, cieľov i východísk projektu, krátky popis riešenia i implementácie systému, skúseností z prevádzkovania. Na záver je uvedených niekoľko štatistických údajov, zhrnutie prínosov a ohlasov poskytovanej služby ako i naznačenie ďalšieho možného rozvoja a využitia systému v budúcnosti.
The paper deals with the brief description of situation associated with creation of the Central Register of Theses and Dissertations in the Slovak Republic and with a system for document originality verification as a complete solution on the national level, with aims and background of the project, with short description of solution and implementation of the system as well as experience from its operation. There are some statistic data, analysis of benefits and feedback to the delivered service, outline for further development and system applications in the future are given in the final part of the paper.
References
[1] RAVAS, Rudolf; GRMAN, Ján : Technical aspects of plagiarizm detection system, presentation. CVTI SR, 2011.

[2] MEŠKO, Dušan. Plagiátorstvo. [Online] [Dátum: 17. 2 2009.] http://www.etd.sk/doc/plagiatorstvo.doc.

[3] SKALKA, Ján a kol.: Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva : zber prác za účelom obmedzenia porušovania autorských práv v kvalifikačných prácach na vysokých školách. Nitra : UKF, 2009. 126 s. ISBN 978-80-8094-612-8. http://www.crzp.sk/dokumenty/prevencia_odhalovanie_plagiatorstva.pdf [Online] [Dátum: 8. 1. 2011.]

[4] SKALKA, Ján; VOZÁR, Libor; DRLÍK, Martin; GRMAN, Ján: Centrálny register záverečných prác a metodika ich zberu. In ITlib. Informačné technológie a knižnice [online], 2009, č. 04 [cit. 2009-12-14]. Dostupné na internete http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib094/cr_zaver_prace.htm. ISSN 1336-0779. [On-line] [Dátum: 16. 4 2011.]

[5] GRMAN, Ján: Systémový popis APS (antiplagiátorský systém). Technická dokumentácia k APS, 2010.