Specifika poskytování služeb romským uživatelům ve veřejných knihovnách ČR a možnosti rozvoje těchto služeb

Title: Specifika poskytování služeb romským uživatelům ve veřejných knihovnách ČR a možnosti rozvoje těchto služeb
Variant title:
  • The specifics of providing services to Romani users in the Czech public libraries and development potential of these services
Source document: ProInflow. 2013, vol. 5, iss. Speciální číslo, pp. 80-93
Extent
80-93
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek se věnuje tématu práce veřejných knihoven s romskou menšinou, představí vývoj romské literatury, nabídku romských médií a praxi ze zahraniční knihovny v oblasti s vysokým procentem romských obyvatel. V České republice žije podle posledního sčítání lidu kolem 13 000 Romů, reálné odhady jsou však až dvacetinásobně vyšší. Velká část romského obyvatelstva žije v podmínkách sociálního vyloučení a mezi veřejností panují velmi negativní předsudky ohledně této menšiny. Veřejné knihovny jako vzdělávací a kulturní instituce mohou přispět ke zlepšení této situace. Zatím u nás neexistuje jednotný přístup k této cílové skupině. Vlajkovou lodí je ve zmiňované oblasti Knihovna města Ostravy, která v rámci projektu Romaňi kereka – Romský kruh zřídila speciální pobočku ve čtvrti Vítkovice. Mnoho veřejných knihoven také působí v oblastech s vysokým procentem romských obyvatel, nedeklarují však otevřeně zaměření na romské uživatele. Pokud se o nějakých akcích pro Romy informuje, jedná se především o programy pro dětské uživatele. Ze zahraničních knihoven jsou jako příklad uvedeny dvě knihovny ve španělské Barceloně.
The article is addressing the issue of public libraries working with the Romani minority, introduces the development of Romani literature, the offer of Romani media and the practice of a foreign public library in a district with high percentage of Romani population. According to the last census there are around 13,000 Romani people in the Czech Republic, realistic estimates are even twenty-times higher. The majority of the Romani population lives in the conditions of social exclusion and the general public have offen a very negative view of the minority. Public libraries as educational and cultural institutions contribute to improve this situation. There is not a common approach to this target group. The flagship in this field is the Library of Ostrava, which in the course of the project Romaňi Kereka - Romský kruh set up a special branch in the district of Vitkovice. A lot of other public libraries are also located in areas with high percentage of Romani population, but they do not declare publicly a focus on Romani users. In case there is some information about services for Romani people, usualy it is about programs for children. Two spanish libraries in Barcelona are presented as an example from abroad.
Note
Tento článek je výstupem projektu Vnitřních grantů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2013 (VG 112).
References
[1] ANTOŠOVÁ, L. Knihovna a národnostní menšiny (hlavně Vietnamci, ale i Romové). U nás, 2004, roč. 14, č. 2, s. 20-21. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/282.pdf.

[2] BALVÍN, J. Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka. Vyd. 1. Praha: Radix, 2008. 256 s. ISBN 978-80-86031-83-5.

[3] BRACHTLOVÁ, J. Knihovna muzea romské kultury. Duha, 2000, roč. 14, č. 2, s. 29-30. ISSN 0862-1985.

[4] BUREŠOVÁ, J. Informační vzdělání v knihovnách s přihlédnutím k potřebám sociálně vyloučených osob. Konference Kniha ve 21. století: téma "Budoucnost knihoven - trendy a směry", 15. - 16. února 2012. Opava: Slezská univerzita, 2012. s. 9-12. ISBN 978-80-7365-335-4. Dostupné také z: http://k21.fpf.slu.cz/wp-content/uploads/2012/09/Sborník-K21-2012.pdf.

[5] BUTOROVÁ, D. Knihovna v Ostravě-Vítkovicích jako místo pro všechny. Čtenář, 2008, roč. 60, č. 9, s. 304. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2008-roc-60/09-2008.htm.

[6] CÍSAŘ, J. Na romské cestě ke knihám. Grand Biblio: časopis pro čtenářskou veřejnost - o knihách ze všech stran, 2009, roč. 3, č. 9, s. 18-19. ISSN 1802-3320.

[7] ČEPOVÁ, M. Knihovna Muzea romské kultury jako informační, kulturní a vzdělávací centrum [online]. 2008 [cit. 2013-09-26]. 148 s. Diplomová práce na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity na Ústavu české literatury a knihovnictví. Vedoucí práce Jana Horváthová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/125549/ff_m/.

[8] GIEBISCH, R. Ze světa: ve dnech 25.-26. března 2009 se uskutečnila mezinárodní konference Rómovia - Roma - Romanies - kultúra a vzdelávanie ve Státní vědecké knihovně v Košicích. Čtenář, 2010, roč. 62, č. 1, s. 39. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/01-2010/ze-sveta-66-572.htm.

[9] HALAMÍČKOVÁ, J. Jak jsme hráli kuličky aneb Co knihovníci nemají v náplni práce. Čtenář, 2001, roč. 53, č. 1, s. 20. ISSN 0011-2321.

[10] HANSSON, J. Public libraries and the national minorities of Sweden – results of a national survey. New Library World, 2011, vol. 112, iss. 9/10, s. 406 – 415. | DOI 10.1108/03074801111182003

[11] HANZLÍKOVÁ, L. Veřejné knihovny a etnické menšiny. Praha, 2003. 72, vii s. Diplomová práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na Ústavu informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Lidmila Vášová.

[12] KAMÍN, T., MACHALOVÁ, T. Kritika rasy a rasismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 173 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada teoretická; sv. 271. ISBN 80-210-3275-8.

[13] KHER. Kher [online]. [cit. 2013-09-30]. http://www.kher.cz/index.php.

[14] Knihovna jako brána k integraci cizinců v EU. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2006. 172 s. ISBN 80-239-7826-8.

[15] Knihovny pro všechny: role veřejných knihoven v multikulturní společnosti. Praha: Multikulturní centrum, 2005. 106 s. ISBN 80-239-5021-5.

[16] KUBÍKOVÁ, J. - SCHINK, P. Knihovna jako místo setkávání. Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy [online], 2012, roč. 26, č. 4 [cit. 2013-09-26]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/knihovna-jako-misto-setkavani.

[17] KUBÍKOVÁ, J. O leperiben - projekt Paměť romských dělníků. Čtenář, 2013, roč. 65, č. 1, s. 33-34. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2013-roc-65/1-2013/o-leperiben-–-projekt-pamet-romskych-delniku-107-1376.htm.

[18] MORAVEC, Š. Nástin problému sociálního vyloučení romských populací. In "Romové" v osidlech sociálního vyloučení. Editoři Hirt, T., Jakoubek, M. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 11 – 69.

[19] Moravská zemská knihovna. Práce s nepřizpůsobivými uživateli v knihovnách [online]. Poslední aktualizace: 01.11.2012, [cit. 2013-09-30]. http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/kalendar-akci/prace-s-neprizpusobivymi-uzivateli-v-knihovnach.

[20] Muzeum romské kultury. Muzeum romské kultury [online]. [cit. 2013-09-26]. http://www.rommuz.cz/.

[21] Občanské sdružení Romano Džaniben. Romano džaniben [online]. c2011, [cit. 2013-09-26]. http://www.dzaniben.cz/.

[22] Obyvatelstvo, domy, byty a domácnosti podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika. Praha: Český statistický úřad, 2013. 256 s. Lidé a společnost. SLDB 2011; roč. 2013. ISBN 978-80-250-2342-6. Tab. 153 Obyvatelstvo podle národnosti, mateřského jazyka a podle pohlaví. Dostupné také z: http://www.scitani.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/19000-13.

[23] Obyvatelstvo, domy, byty a domácnosti podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika. Praha: Český statistický úřad, 2013. 256 s. Lidé a společnost. SLDB 2011; roč. 2013. ISBN 978-80-250-2342-6. Tab. 614 Obyvatelstvo podle věku, podle národnosti, mateřského jazyka, náboženské víry, nejvyššího ukončeného vzdělání, státního občanství a podle pohlaví, s. 345. Dostupné také z: http://www.scitani.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/04000-12.

[24] OLLÉOVÁ, H. Práce se čtenáři rómského původu ve veřejných knihovnách. Praha, 1991. 61 s. Diplomová práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na Ústavu informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Milena Černá.

[25] PÉTERFI, R. Knihovnická péče o Cikány v Maďarsku : Metody osvědčené v praxi. In Společné cesty: veřejné knihovny ve střední Evropě a skupiny obyvatelstva ohrožené sociálním vyloučením: mezinárodní seminář Ostrava, 10.-11.11.2008 = Gemeinsame Wege: Öffentliche Bibliotheken in Mitteleuropa und die von sozialer Ausgrenzung bedrohten Bevölkerungsgruppen: Internationales Seminar Ostrava, 10.-11.11.2008. Sabelová, M., ed. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2009. S. 19 – 24.

[26] PETR, K. Information needs of the Romany minority in Eastern Croatia: pilot-study. New Library World, 2004, vol. 105, iss. 9/10, s. 357 – 369. | DOI 10.1108/03074800410557312

[27] Podklad RVZRM pro zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality : Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2012. Praha : Ministerstvo vnitra. Republikový výbor pro prevenci kriminality. 2013, 5 s. Dostupný z: www.mvcr.cz/soubor/rvzrm-zprava-2012-docx.aspx‎.

[28] "Romové" v osidlech sociálního vyloučení. Editoři Hirt, T., Jakoubek, M. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 414 s. ISBN 80-86898-76-8.

[29] ROMEA : romská mediální a vzdělávací organizace. Zpráva sdružení ROMEA za rok 2012 o stavu romské menšiny v ČR [online]. Praha: Romea o.s., 2013 [cit. 2013-12-07]. Dostupný z: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/romea-vydala-zpravu-v-niz-mapuje-anticiganismus-pocinani-politiku-a-medii-i-zivot-chudych-romu-v-roce-2012

[30] RYBÁŘOVÁ, K. Služby pro národnostní menšiny na příkladu Knihovny města Ostravy. Opava, 2010. 111 s., 4 s. obr. Příloh. Diplomová práce na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity na Ústavu bohemistiky a knihovnictví. Vedoucí práce Lidmila Vášová.

[31] SADÍLKOVÁ, H. Poznámky k literární tvorbě Romů v ČR. In Druhá směna: jak využívat dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ. Editovala Kalová, J. 1. vyd. Praha: Romea, 2012. 141, 123 s. ISBN 978-80-904106-1-9. s. 23-32

[32] SCHNEEHORST, S. Interkulturní knihovnická práce v Německu : témata a tendence. In Společné cesty: veřejné knihovny ve střední Evropě a skupiny obyvatelstva ohrožené sociálním vyloučením: mezinárodní seminář Ostrava, 10.-11.11.2008 = Gemeinsame Wege: Öffentliche Bibliotheken in Mitteleuropa und die von sozialer Ausgrenzung bedrohten Bevölkerungsgruppen: Internationales Seminar Ostrava, 10.-11.11.2008. Sabelová, M., ed. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2009. S. 10 – 19.

[33] SOUČKOVÁ, A. Knihovna pro Romy v Pécsi - zpráva o pilotním projektu aneb Jak to dělají jinde. U nás, 2004, roč. 14, č. 2, s. 39. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/296.pdf.

[34] ŠPANIEL, B. Naši Romové mají svou odbornou knihovnu. Čtenář, 1998, roč. 50, č. 2, s. 36-37. ISSN 0011-2321.

[35] ŠŤASTNÁ, I. Otevření knihovny se zaměřením na romské obyvatelstvo. Ikaros [online], 2006, roč. 10, č. 11 [cit. 2013-09-26]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/3681.

[36] ULUCAN, S. Multi-, inter-, transkulturell – alles Kultur, oder was? Die lange Suche nach der politisch korrekten Benennung von Serviceleistungen und Medienangeboten. BuB – Forum Bibliothek und Information, 2012, Heft 6, s. 410-414.

[37] Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav jižní a centrální Asie. Seminář romistiky. [online]. c2012, poslední aktualizace 19.09.2013, [cit. 2013-09-26]. http://ujca.ff.cuni.cz/UJCA-144.html.

[38] UNUCKOVÁ, M. Jak žít úspěšně vedle sebe. Ikaros [online], 2011, roč. 15, č. 5 [cit. 2013-09-26]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/jak-zit-uspesne-vedle-sebe.

[39] Úřad vlády ČR. Sekce pro lidská práva. Agentura pro sociální začleňování : Cílové skupiny [online]. c2013, [cit. 2013-09-26]. http://www.socialni-zaclenovani.cz/cilove-skupiny.

[40] Ústřední knihovnická rada ČR. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 [online]. c2012, [cit. 2013-09-26]. http://ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2011-2015-/.

[41] Vláda České republiky. Národnostní menšiny. [online]. c2009 - 2013, [cit. 2013-09-26]. http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/mensiny/narodnostni-mensiny-15935/.

[42] Vláda České republiky. Rada vlády pro národnostní menšiny. [online]. c2009 - 2013, [cit. 2013-09-26]. http:www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/historie-a-soucasnost-rady-15074/.

[43] ZAMORA MARTIN, M.; ARMENGOD MARTÍNEZ, E. RV: Solicitud de colaboracion [online]. 21. května 2013 10:30 [cit. 2013-09-26]. Osobní emailová komunikace.

[44] Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2011. Praha: Úřad vlády České republiky, oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské mešiny a Sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, 2012. 130 s. ISBN 978-80-7440-074-2.