Zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v roce 2014

Title: Zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v roce 2014
Variant title:
  • Accessing electronic theses and dissertations in 2014
Author: Mach, Jan
Source document: ProInflow. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 37-54
Extent
37-54
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V roce 2014 proběhl průzkum aktuálního stavu zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací (eVŠKP) na veřejných vysokých školách v ČR. Cílem provedeného dotazníkového šetření bylo prozkoumat, jakým způsobem je prováděn sběr, evidence a zpřístupňování metadat a plných textů eVŠKP. Podotázky průzkumu se dále zaměřily na autorskoprávní problematiku související se zpřístupňováním eVŠKP, možnosti znepřístupnění plných textů a na podporu vyhledávání plagiátů v eVŠKP. Průzkum navázal především na obdobná dotazníková šetření realizovaná Odbornou komisí pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací AKVŠ ČR. Odpovědi respondentů byly validovány oproti veřejně dostupným zdrojům a porovnány s výsledky předchozích průzkumů. Z výzkumu plyne, že již všechny veřejné vysoké školy vybírají vysokoškolské kvalifikační práce v elektronické podobě. Významně vzrostl počet škol, které práce zpřístupňují veřejnosti v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách. Jen minimum škol doposud práce volně nezveřejňuje na Internetu, zpřístupnění prací podmiňuje souhlasem univerzity nebo klade jiné výrazné bariéry pro získání plného textu. Poprvé v historii dotazníkových šetření na téma zpřístupňování eVŠKP se podařilo získat a vyhodnotit odpovědi od všech veřejných vysokých škol v ČR.
A survey of the current state of access to electronic theses and dissertations (ETDs) at public universities in the Czech Republic was conducted in 2014. The aim of the survey was to examine acquisition, evidence and accessing metadata and full text of ETDs. Sub-questions of the survey also focused on copyright issues related to the accessibility of ETDs, the possibility of denial an access to full texts and support of the ETDs plagiarism detection. The survey mainly followed similar questionnaires realized by the ETDs Working Group AKVŠ ČR. Responses have been validated against publicly available sources and compared against the more recent surveys. The research shows that all public high schools collect ETDs in electronic form. The number of schools that provide public access to ETDs in accordance with § 47b of the Act No. 111/1998 Coll. on Higher Education Institutions significantly increased. Only a minimum of schools still provide no open access, require university consent to permit an access, or impose other significant barriers to obtain a full text. For the first time in the history of surveys on the topic of the current state of accessing ETDs in the Czech Republic we were able to obtain and evaluate.
References
[1] Co umí náš systém? MASARYKOVA UNIVERZITA. Informační systém Masarykovy univerzity [online]. 2014 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://is.muni.cz/nas_system/moznosti.pl

[2] EVSKP-MS : metadatový soubor pro elektronické vysokoškolské kvalifikační práce v ČR [online]. Zpracovatelé Eva Bratková, Jan Mach. Verze 1.1. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008-07-15 [2008-07-15]. Dostupné z http://www.evskp.cz/standardy/evskp/1.1/

[3] HOROVÁ, Iva a Jarmila KRKOŠKOVÁ. Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR: výsledky průzkumu. In: Komise eVŠKP AKVŠ ČR [online]. c2004-2007, aktualizováno 14. 3. 2007 [cit. 2014-11-08]. Dostupné z: http://www.evskp.cz/Dokumentyver/vyzkum-070622150034.pdf

[4] HOROVÁ, Iva. Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR: výsledky průzkumu z prosince 2007. In: Komise eVŠKP AKVŠ ČR [online]. c2004-2007, 6. 3. 2008 [cit. 2014-11-08]. Dostupné z: http://www.evskp.cz/Dokumentyver/pruzkum2007-080306104121.pdf

[5] IS4U, s. r. o. UIS Univerzitní informační systém: Z pohledu jeho uživatelů [online]. 2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.uis-info.com/__files/uis-web/documents/brozura_uis_uzivatele_cz_small.pdf

[6] Seznam správců. MASARYKOVA UNIVERZITA. Theses.cz: Vysokoškolské kvalifikační práce [online]. 2014 [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://theses.cz/spravci/

[7] The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. THE OPEN ARCHIVES INITIATIVE. Open Archives Initiative [online]. Verze 2. 14. 6. 2002 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html

[8] Veřejné vysoké školy. MŠMT ČR. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/verejne-vysoke-skoly-4

[9] VYČÍTALOVÁ, Lucie. Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR: výsledky průzkumu z října 2009. In: OK e-VŠKP AKVŠ ČR [online]. c2004-2007, 26. 4. 2009 [cit. 2014-11-08]. Dostupné z: http://www.evskp.cz/Dokumentyver/pruzkum2009-100430133025.pdf

[10] Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v úplném znění. In: Sbírka zákonů. 22. 4. 1998. ISSN 1211-1244.

[11] ZČU. IS/STAG: Informační systém studijní agendy [online]. 2009, 4. 2. 2013 [cit. 2014-11-28]. Dostupné z: https://is-stag.zcu.cz/