Stavební materiál hradu Špilberk a jeho vývoj

Title: Stavební materiál hradu Špilberk a jeho vývoj
Variant title:
  • The building material of Špilberk Castle and its development
  • Der Baustoff der Burg Spielberg und seine Entwicklung
Source document: Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 77-87
Extent
77-87
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Archeologický a stavebně historický výzkum v rámci rekonstrukce jižního křídla Špilberku v letech 2011–2012 přinesl celou řadu nových poznatků o minulosti hradu. V předkládaném příspěvku využíváme získaná data týkající se zejména stavebně technické keramiky v kombinaci s makroskopickým a mikroskopickým vzorkováním přírodního stavebního materiálu. Po konfrontaci se staršími poznatky nám výsledky umožní sestavit hypotetickou posloupnost vývoje hradu od rané gotiky do barokní přestavby.
Archaeological and building-historical research carried out during the reconstruction of the south wing of Špilberk Castle in 2011–2012 brought a great deal of new information about the castle's past. This contribution presents the newly acquired data regarding, in particular, the building and technical ceramics in combination with macroscopic and microscopic samples of the natural building material. Comparison with earlier data will enable the drafting of a hypothetical sequence of the castle's development from the early Gothic until its baroque reconstruction.
References
[1] CEJNKOVÁ, D.–LOSKOTOVÁ, I.–PLAČEK, M., 1995: Předběžné výsledky archeologického výzkumu Špilberku, BMD 13, 150–163.

[2] DVOŘÁK, J., 1997: Stavební kámen starší středověké architektury v Brně. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, 165–174. Brno.

[3] FLODROVÁ, M., 1988: Nejstarší dějiny Špilberku ve světle písemných pramenů. In: Forum Brunense 1988, 9–14. Brno: Muzeum města Brna.

[4] HEWLETT, P., 2004: Lea's Chemistry of Cement and Concrete, 4th ed. London: Butterworth Heinmann.

[5] HOLUB, P., 2011: K výrobě a variabilitě stavební keramiky ve středověkém a novověkém Brně – Die Produktion und Variabilität der Baukeramik im mittelalterlichen und euzeitlichen Brünn. In: Forum urbes medii aevi VI – Surovinová základna a její využití ve středověkém městě, 98–121. Brno.

[6] HOLUB, P.–KOLAŘÍK, V.–MERTA, D.–PEŠKA, M., 2010: Středověká brněnská architektura z cihel. In: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2010, 139–159. Plzeň.

[7] CHUDÁREK, Z., 2000: Příprava a metoda obnovy východního křídla hradu Špilberk v letech 1985–2000. In: Tocháček, P. a kol., Znovuzrození hradu. Prezentační publikace stavební společnosti Tocháček, s. r. o., Brno, vydaná u příležitosti dokončení stavební části východního křídla NKP Špilberk, 15–38. Brno.

[8] KOLAŘÍK, V., 2007: Opevnění města Brna do konce třicetileté války na základě archeologických výzkumů, rkp. nepublikované diplomové práce, ulož. v ÚAM FF MU.

[9] KROUPA, P., 1990: Špilberk – stavební úpravy za 2. světové války. In: Forum Brunense 1990, 95–106. Brno: Muzeum města Brna.

[10] KUČA, K., 2000: Brno. Vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Praha – Brno.

[11] MERTA, D., 2001: Nejstarší měšťanská kamenná architektura v Brně, PRP 8, č. 2, 41–60.

[12] MÜLLER, P.–NOVÁK, Z. et al., 2000: Geologie Brna a okolí. Brno.

[13] NAVRÁTIL, A., 2013: Vývoj vnějšího opevnění Špilberku – výsledky archeologických výzkumů 2010–2013, Svorník 11, 71–77.

[14] PLAČEK, M., 2013: Brněnský hrad (Špilberk). In: Dějiny Brna 2 (Ján, L., ed.), 615–624. Brno.

[15] VANĚK, J., 2008: Stavební proměny Špilberku v 1. polovině 18. století. In: Forum Brunense 2008, 525. Brno: Muzeum města Brna.

[16] VANĚK, J. 2014: Nejstarší špilberský inventář z roku 1552. In: Forum Brunense 2014, 7–18. Brno: Muzeum města Brna.

[17] VITRUVIUS POLLIO, M., 1979. Deset knih o architektuře. Praha: Svoboda.