"Jaroměřické" monografie Vladimíra Helferta jako vzor pro výzkum opery ve střední Evropě v první polovině 18. století

Variant title
Vladimír Helfert's monographs about musical culture in Jaroměřice nad Rokytnou as a model for research of operas from the first half of 18th century
Author: Slouka, Petr
Source document: Musicologica Brunensia. 2015, vol. 50, iss. 1, pp. [87]-100
Extent
[87]-100
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Vladimír Helfert's monographs about musical culture at Jaroměřice nad Rokytnou predetermined one of the main research streams, primarily connected with the Musicology department at Masaryk University, Brno. Up to these days they are considerable inspirational and partially also methodological example; particularly in the research of the Opera Seria and Oratorio in the first half of 18th century. 90th year anniversary of the first edition of the second monograph pointed out a necessity of evaluation and currency of Helfert's basic scientific works again.
Document
References:
[1] BERKOVEC, Jiří. Podněty Vladimíra Helferta v oblasti bádání o staré opeře, zejména na scéně šporkovské a vratislavské. In PEČMAN, Rudolf (ed.). Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu. Svaz čes. skladatelů a koncertních umělců, Brno, 1987, s. 47–49.

[2] D'ELVERT, Christian. Geschichte des Theaters in Mähren und Österreichisch Schlesien. Brünn 1852.

[3] D'ELVERT, Christian. Geschichte der Musik im Mähren und Österreich-Schlesien. Brünn, 1874.

[4] HELFERT, Vladimír. Hudební barok na českých zámcích. Jaroměřice za hraběte Jana Adama z Questenberku (†1752). Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha, 1916.

[5] HELFERT, Vladimír. Opera o Donu Juanu v Brně r. 1734. In Časopis Matice moravské 41–42, Brno, 1917–1918, s. 249–265;

[6] HELFERT, Vladimír. Opera o Donu Juanu v Brně r. 1734. In Časopis Matice moravské 43–44, 1919–1920, s. 65–108.

[7] HELFERT, Vladimír. Hudba na zámku v Jaroměřicích. František Václav Míča (1694–1744). Rozpravy České akademie věd a umění, č. 69, Praha, 1924.

[8] HELFERT, Vladimír. Jiří Benda: příspěvek k problému české hudební emigrace. I. část, (Základy). Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní osvěty, Brno, 1929.

[9] HELFERT, Vladimír. Jiří Benda: Příspěvek k problému české hudební emigrace. II. části, 1. díl, (Gotha 1750–1774). Filosofická fakulta, Brno, 1934.

[10] HOSTINSKÝ, Otakar. Třicet šest nápěvů světských písní českého lidu z 16. století. F. Šimáček, Praha, 1892.

[11] HOSTINSKÝ, Otakar. Česká světská píseň lidová: úvahy národopisné a hudební. F. Šimáček, Knihovna Českého lidu, sv. 4, Praha, 1906.

[12] KAPSA, Václav. Hudebníci hraběte Morzina: příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka: s tematickými katalogy instrumentální tvorby Antonína Reichenauera, Christiana Gottlieba Postela a Františka Jiránka. Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Kabinet hudební historie, Praha, 2010.

[13] MAŇAS, Vladimír. K osudům moravského barokního kazatele Antonína Ferdinanda Dubravia. In Opus Musicum, č. 1, Brno, 2010, s. 31–41.

[14] PEČMAN, Rudolf (ed.). Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu. Svaz čes. skladatelů a koncertních umělců, Brno, 1987.

[15] PEČMAN, Rudolf. Vladimír Helfert. Nadace Universitas Masarykiana, Brno, 2003.

[16] PEČMAN, Rudolf. Preambulum aneb Brněnská muzikologie v době počátku a prvních vzmachů. In Musicologia Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905–2005. Koniasch Latin Press, Praha, 2005, s. 7–32.

[17] PERUTKOVÁ, Jana. Zur Identifizierung der Questenbergischen Partituren in Wiener Musikarchiven. In Hudební věda, č. 1, 2007, s. 5–34

[18] PERUTKOVÁ, Jana. František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích. Koniasch Latin Press, Praha, 2011.

[19] PERUTKOVÁ, Jana. Moravská hudbymilovná aristokracie v 1. polovině 18. století a její vztah ke světským hudebně dramatickým produkcím. In Opus Musicum, roč. 45, č. 3, Brno, 2013, s. 6–12.

[20] PERUTKOVÁ, Jana. Neu identifizierte Opernpartituren aus der Musiksammlung des Grafen Johann Adam von Questenberg. In MACEK, Petr – PERUTKOVÁ, Jana (ed.). The Eighteenth – Century Italian Opera Seria: Metamorphoses of the Opera in the Imperial Age, International Musicological Colloquium. Praha, 2013, s. 55–70.

[21] PILKOVÁ, Zdeňka. Česká hudba 18. století v díle Vladimíra Helferta. Konfrontace s dnešním stavem výzkumu. In PEČMAN, Rudolf (ed.). Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu. Svaz čes. skladatelů a koncertních umělců, Brno, 1987, s. 60–63.

[22] PLICHTA, Alois (ed.). O životě a umění. Listy z jaroměřické kroniky 1700–1752. Jaroměřice nad Rokytnou, 1974.

[23] PLICHTA, Alois. Jaroměřicko. Dějiny Jaroměřic nad Rokytnou a okolí. I-II, Třebíč, 1994.

[24] SEHNAL, Jiří. Počátky opery na Moravě. In O divadle na Moravě. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philisophica Supplementum 21, Praha, 1974, s. 55–77.

[25] SEHNAL, Jiří. Vladimír Helfert a baroko. In PEČMAN, Rudolf (ed.). Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu. Svaz čes. skladatelů a koncertních umělců, Brno, 1987, s. 43–45.

[26] SMÍŠEK, Rostislav. Jan Adam z Questenberka a hmotná kultura v zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Příspěvek ke šlechtické reprezentaci v první polovině 18. století. In Západní Morava. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, roč. 9, Brno, 2005, s. 50–70.

[27] SPÁČILOVÁ, Jana. Hudba na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha (1711–1738). Příspěvek k libretistice barokní opery a oratoria. Disertační práce, FF MU, Brno, 2006.

[28] STRAKOVÁ, Theodora. Jaroměřice nad Rokytnou. In Opus Musicum 4, 1973, č. 2, s. 57–60.

[29] STRAKOVÁ, Theodora. Jaroměřice nad Rokytnou a jejich význam v hudebním vývoji Moravy. In PLICHTA, Alois (ed.). O životě a umění. Listy z jaroměřické kroniky 1700–1752. Jaroměřice nad Rokytnou 1974, s. 393–404.

[30] STRAKOVÁ, Theodora. Vladimír Helfert a zámecká hudební kultura. In PEČMAN, Rudolf (ed.). Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu. Svaz čes. skladatelů a koncertních umělců, Brno, 1987.

[31] STRAKOVÁ, Theodora. Die Questenbergische Musikkapelle und ihre Repertoire. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, H 31, 1996 [Brno 1997], s. 13–23.

[32] ŠŤĚDROŇ, Bohumír. Dr. Vladimír Helfert: přehled práce českého učence. Knihovna unie českých hudebníků z povolání, č. 30, Praha, 1940.

[33] VOLEK, Tomislav. 90 Jahre seit dem Erscheinen der Studie von Vladimír Helfert über Don-Juan-Oper in Brünn 1734. In MACEK, Petr – PERUTKOVÁ, Jana (ed.). The Eighteenth – Century Italian Opera Seria: Metamorphoses of the Opera in the Imperial Age, International Musicological Colloquium. Colloquia Musicologica Brunensia, 42, Koniasch Latin Press, Praha, 2013, s. 115–125.

[34] VOLEK, Tomislav. Helfert stále aktuální. In Opus Musicum, č. 10, 1986, s. 306–310.