Ku klasifikácii vrcholnostredovekých ostrôh z územia Slovenska (12.-15. storočie)

Variant title
Zur Klassifikation der hochmittelalterlichen Sporen auf dem Gebiet der Slowakei (12.-15. Jahrhundert)
Source document: Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 523-547
Extent
523-547
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BIALEKOVÁ, D., 1977: Sporen von slawischen Fundenplätzen in Pobedim (Typologie und Datierung). In.: SlAXXV-1, s. 103-160.

[2] BYRNE, B., 1959: The spurs of king Casimir III. and the other fourteenth century spurs. In.: The journal of the arms and armour society. Vol. III., No. 4, december 1959, s. 106-116.

[3] CARDINI, F., 1992: Guerre di primavera. Studi sulla cavalleria e le tradizione'cavalleresca. Firenze.

[4] CARDINI, F., 1999: Válečník a rytíř. In.: Středověký člověk a jeho svět (ed. Le Goff). Praha Vyšehrad, s. 69-99.

[5] COOPER, J. C., 1986: Lexikon alter Symbole. Leipzig.

[6] DEMNIN, A., 1891: Die Kriegswaffen in ihren geschichtichen Entwicklungen von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Gera - Unterhaus.

[7] DEVOTO, G.-OLI, G. C., 2002: Il dizionario della lingua italiana. Milano, s. 2014 a 2029.

[8] DOSTÁL, B., 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě. Praha.

[9] DROBERJAR, E., 2002: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Praha.

[10] DROBNÝ, T., 1995: Vývoj středověkých ostruh od 11. do počátku 16. století. Diplomová práca - Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity, Brno.

[11] GOßLER, R., 1996: Untersuchungen zur Formenkunde und Chronologie mittelalterlicher Stachelsporen in Deutschland (10.-14. Jahrhundert). In.: Archäologische Informationen 19/ 1, 2, s. 243-246.

[12] HILCZEROWNA, Z., 1956: Ostrogi polskie z X.-XIII. wieku. Poznań.

[13] HOLL, I., 2000: Funde aus dem Zisterzienkloster von Pilis. Budapest.

[14] HRUBÝ, V., 1955: Staré Město - velkomoravské pohřebiště "Na Valách". Praha.

[15] KALMÁR, J., 1954: Magyar huszársarkantyúk a XVI. század derekáról. In.: Archaeologiai értesitö 81, s. 64-67.

[16] KALMÁR, J., 1971: Régi magyar fegyverek. Budapest, s. 359-367.

[17] KAVÁNOVÁ, B., 1976: Slovanské ostruhy na území Československa. Studie archeologického ústavu Československé Akademie Věd v Brně, r. IV, 3, Praha.

[18] KIRPIČNIKOV, A. N., 1973: Snarjaženie vsadnika i verchovogo konja na Rusi IX.-XIII. vv. Archeologija SSSR. Svod. Archeol. Istoěn. Vyp E 1-36, Leningrad.

[19] KLUČINA, P.-ROMAŇÁK, A., 1983: Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby. 5.-17. století, I. díl, Praha.

[20] KOCH, R., 1982: Stachelsporen des frühen und hohen Mittelalters. In.: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 10/1982, s. 63-83.

[21] KOŁODZIEJSKI, S., 1985: Les éperons à mollete du territoire de la Petite Pologne au moyen âge. In.: Memoires Archeologiques, Lubin, s. 161-179.

[22] KOÓŠOVÁ, P., 2003: Stredoveké ostrohy z územia Slovenska v 11.-16. storočí (chronológia). Diplomová práca - Filozoficka fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra archeológie.

[23] KOPALIŃSKI, W., 1991: Słownik symboli. Warszawa.

[24] MĚŘINSKÝ, Z., 2002: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Praha.

[25] MOŘKOVSKÝ, T., 2001: Nositelé ostruh z 9. až 15. století. (Antropologická analýza jezdeckých ostruh). Diplomová práca - Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Katedra antropologie.

[26] NAGY, G., 1898: A szabolocsmegyei múzeum középkori sarkantyúi. In.: Archaeologiai értesitö XVIII, s. 60-64.

[27] NICKEL, E., 1961: Zur zeitlichen Ansetzung des Radsporns. In.: Prähistorische Zeitschrift 39/1961, s. 288-293.

[28] OAKESHOTT, E. R., 1960: The archeology of weapons. London, s. 276-278.

[29] POLLA, B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava.

[30] POLLA, B., 1979: Bratislava - západné suburbium (výsledky archeologického výskumu). Košice.

[31] POULÍK, J., 1963a: Bericht über der Ergebnisse der archäologischen Grabung auf dem Burgwall Valy bei Mikulčice im Jahre 1962. In.: Přehled výzkumů 1982, Brno, s. 58-60.

[32] POULÍK, J., 1963b: Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích. Praha.

[33] PROFANTOVÁ, N., 1994: K nálezům ostruh z konce 7.-9. století v Čechách. In.: Medievalia Archeologica Bohemica 1993 (Památky archeologické - Suplementum 2), Praha, s. 60-85.

[34] RUTTKAY, A., 1975: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei I. In.: SlA XXIII - 1, s. 118-216.

[35] RUTTKAY, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei II. In.: SlA XXIV - 2, s. 245-395.

[36] RUTTKAY, A., 1978: Umenie kované v zbraniach. Bratislava.

[37] SETTIA, A. A., 1998: La fortezza e il cavaliere: techniche militari in Occidente. In.: Settimane di studi del centro italiano di studi sull'alto medioevo XLV-I-1997, Spoleto, s. 555-580.

[38] SLIVKA, M., 1981: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku. In.: Historica Carpatica XI/1980, Košice, s. 218-288.

[39] SLIVKA, M., 2002: Symbolika výstroje a výzbroja. In.: AH 27, s. 589-605.

[40] STUDIA NAD KULTURĄ WCZESNOPOLSKIEGO OPOLA. MILITARIA - WYROBY BURSZTYNOWE, 1984. Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdańsk-Łodź.

[41] SZYMCSAK, J., 1990: Organizacja produkcji i ceny uzbrojenia. In.: Uzbrojenie w Polsce Średnowiecznej 1350-1450, Lodź, Polska Akademia Nauk, s. 208-382.

[42] TEMESVÁRY, F., 1983: Arms and armour. Budapest.

[43] TESTINI, P., 1985: Il simbolismo degli animali nell'arte figurativa paleocristiana. In.: Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto medioevo. XXXI - II - 1983, Spoleto, s. 1107-1168.

[44] WAGNER, E.-DROBNÁ, Z.-DURDÍK, J., 1956: Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské. Praha.

[45] ŻAKI, A., 1974: Archeologia Malopolski wczesnostredniowiecnej. Wrocław-Gdańsk-Kraków, s. 279-285.

[46] ZSCHILLE, R.-FORRER, R., 1891: Der Sporn in seinem Formenentwicklung. Berlin.

[47] ZSCHILLE, R.-FORRER, R., 1899: Der Sporn in seinem Formenentwicklung. Zweiten Teil, Berlin.

[48] ŻYGULSKI, J. Z., 1975: Broń w dawnej Polsce - Na tje uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu. Warszawa.