Kontakty medzi Talianskom a územím dnešného Slovenska v oblasti sklárskej produkcie na prelomu stredoveku a novoveku

Variant title
Kontakte zwischen Italien und dem heutigen Gebiet der Slowakei im Bereich der Glasproduktion im Mittelalter und der frühen Neuzeit
Source document: Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 497-506
Extent
497-506
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BAKOŠOVÁ, J.-PIŠÚTOVÁ, I., 1978: Katalóg slovenských sklární. (Druhá časť) Zborník SNM LXXII-História 18, s. 145-163.

[2] CALEGARI, M.-MORENO, D., 1975: Manifattura vetreria in Liguria tra XIV e XVII secolo. Archeologia medievale II, s. 13-29.

[3] CARDINI, F., 1989: Reliquie e pellegrinaggi. Settimane di studi del centroitaliano di studi sull'alto medioevo XXXVI-2-1988, Spoleto, s. 981-1035.

[4] DAŇO, R., 2002: Sklo - získavanie a pretavovanie vo včasnom stredověku. In: História skla 2001, Informátor SAS pri SAV, September 6, Nitra, s. 43-46.

[5] DIEM, A., 1971: Techniken des Mittelalters zur Herstellung von Glas und Mosaik. Settimane di studi del centro italiano di studi sull'alto medioevo XVIII- 2-1970, Spoleto, s. 609-632.

[6] FRICKÝ, A., 1966: Zaniknuté sklárne v okolí Bardejova. Nové obzory 8, s. 121-148.

[7] FÜRYOVÁ, K.-JANOVIČKOVÁ, M., 1984: Nálezy stredovekého skla na výskume v Košiciach - Krásna nad Hornádom. In: Zborník prác Ľudmile Kraskovskej (k životnému jubileu), Bratislava, s. 284-298.

[8] FÜRYOVÁ, K.-JANOVIČKOVÁ, M., 1986: Středoveké sklo v zbierkach archeologického ústavu SNM. Zborník SNM LXXX - História 26, s. 181-213.

[9] FÜRYOVÁ, K.-JANOVIČKOVÁ, M., 1988: Odraz vplyvu benátského sklárstva na nálezoch stredovekého skla z územia Slovenska. Archaeologia Historica 13, s. 619-631.

[10] FÜRYOVÁ, K.-JANOVIČKOVÁ, M.-IŽÓF, J., 2000: Nálezy stredovekého skla na hrade Šintava. In: Historické sklo 2 (sborník pro dějiny skla), Čelákovice, s. 71 -75.

[11] GASPER, J., 1969: Vznik a technická úroveň sklárstva na Slovensku do roku 1700. Nové obzory 11, s. 137-162.

[12] GYÜRKY, K. H., 1974: Venezianische und türkische Importartikel im Fundmaterial von Buda aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunters. Acta Archaeologica 26, s. 413-423.

[13] HEJDOVÁ, D.-NECHVÁTAL, B., 1967: Studie o středověkém skle v Čechách. (Soubor z Plzně, Solní ul.) Památky archeologické LVIII/2, s. 433-498.

[14] HISTORICKÉ SKLO NA SLOVENSKU (Výstava - Bratislavský hrad, III. poschodie, 21. 11. 1989-31. 3. 1990). Bratislava.

[15] HOŠŠO, J., 1989: Nádoby na pitie vína v středověku. Zborník FIF UK XXXIX-XL - Historica, s. 201-214.

[16] HOŠŠO, J., 2003: Mittelalterliche und Neuzeitliche Glasfunde aus der Slowakei. (Stand der Forschung.) Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 19, s. 91-106.

[17] KNIHA KRÁĽOV (Panovníci v našich dejinách), 1998. Bratislava.

[18] MARIACHER, G., 1966: L'arte del vetro. Dall'antichitr al rinascimento. Milano.

[19] MARUNIAKOVÁ, M., 1987: Stredoveké sklo na Slovensku. Diplomová práca - Katedra všeobecných dejín a archeologie, Filozofická fakulta UK, Bratislava.

[20] MARUNIAKOVÁ, M., 1989: Súbor skla z Bratislavského hradu. Zborník FIF UK XXXIX-XL - Historica, s. 295-335.

[21] MINÁRIKOVÁ, M., 2000: Nové nálezy skla z historického jadra Bratislavy. In: Historické sklo 2 (sborník pro dějiny skla), Čelákovice, s. 129-141.

[22] MERTANOVÁ, Š., 1972: Talianska obchodná expanzia v mestách francúzskeho králbvstva za panovania Filipa IV. (1285-1316). Zborník FIF UK XXIII - Historica, 165-231.

[23] MÉSZAROSOVÁ, K., 1983: Nález stredovekého skla v Trnavě. Zborník SNM LXXVII - Historia 23, s. 117-131.

[24] MUSILOVÁ, M.-ŠTASSEL, I., 1988: Archeologický a stavebno-historický výskům na Uršulínskej ul. č. 6 v Bratislave. Archaeologia Historica 13, s. 57-81.

[25] POLLA, B., 1971: Kežmarok. (Výsledky historicko-archeologického výskumu.) Bratislava.

[26] RESUTÍK, B., 2002: Nález polychrómne zdobených pohárov zo 14. storočia v Bratislave. In: História skla 2001, Informátor SAS pri SAV, september 6, Nitra, s. 49-50.

[27] RESUTÍK, B., 2004: Stredoveké benátské sklo z Bratislavy. Pamiatky a múzeá, č. 1, s. 42-44.

[28] SEDLÁČKOVÁ, H., 2000: Sklo první poloviny 16. století na Moravě v archeologických nálezech. In: Pravěk, Nová řada 10, s. 163-191.

[29] SLIVKA, M., 1979: Výsledky prvej etapy výskumu Paričovho hradu v Trebišove. Archaeologia Historica 4, s. 149-171.

[30] TARCAY, K., 2003: Archäologische Erforschung zur Glas und Glashütten des Mittelalters und der Frühneuzeit im osten Österreich. In: Festschrift Sabine Felgenhauer-Schmiedt - Beiträge zur Mittelalterarchäologie Österreichs, Beiheft 6, s. 83-94.

[31] VERITR, M.-RENIER, A.-ZECCHIN, S., 2002: Chemical analyses of ancient glass findings excavated in the Venetian lagoon. Journal of Cultural Heritage 3, s. 261-271. | DOI 10.1016/S1296-2074(02)01235-9