Ars nova. Eruditea & honestae recreationis in duas partes divisa – baroková poetika epigramu

Title: Ars nova. Eruditea & honestae recreationis in duas partes divisa – baroková poetika epigramu
Source document: Konečný, Miloslav. Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenková, Anna (Editor). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011, pp. 145-151
Extent
145-151
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Práca v krátkosti informuje o nemeckom jezuitovi Jacobovi Maseniovi a jeho diele Ars nova. Eruditea & honestae recreationis in duas partes divisa. Konkrétne sa zameriava na prvú časť, ktorá je vlastne poetikou epigramu. Jacobus Masenius bol autorom, ktorého vplyv na formovanie literárneho vývoja je preukázateľný na Slovensku, ale napríklad aj v Čechách. Základnými požiadavkami, ktoré kladie na kvalitné epigramatické texty, sú stručnosť a duchaplnosť. Podstatu duchaplného písania nachádza vo vytváraní nečakaných, prekvapivých riešení. Vymedzuje štyri základné spôsoby pre dosiahnutie efektu prekvapenia čitateľa – fons repugnantium, fons alienatorum, fons comparatorum, fons allusionum.
This article concisely informs about german Jesuit – Jacobus Masenius and his work Ars nova. Eruditea & honestae recreationis in duas partes divisa. Particularly, deals with the first part which is actually the poetics of epigram. Jacobus Masenius was an author whose influence on forming of literary development is cogent in Slovakia but also in Lands of Czech Crown. Conciseness and witticism are basic requirements raised against the quality of epigrammatical texts. The essence of witty writing finds in creating of unsuspected, suprising solutions. Outlines four essential ways of reaching an effect of surprise for a reader – fons repugnantium, fons alienatorum, fons comparatorum, fons allusionum.