Патувањето и пишувањето во прозните дела на Петра Хулова

Title: Патувањето и пишувањето во прозните дела на Петра Хулова
Transliterated title
Patuvanjeto i pišuvanjeto vo proznite dela na Petra Chulova
Variant title:
  • Cestování a psaní v prozaických dílech Petry Hůlové
  • Travel and writing in Petra Hůlová's prose
Source document: Martinovski, Vladimir. Studia macedonica II. Dorovský, Ivan (Editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 180-188
Extent
180-188
Type
Chapter
Language
Macedonian
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Italský teoretik Domenico Nuccera zdůraznuje, že literatura cestování je dnes důležitou součástí mezinárodní a mezikulturní komunikace. Z tohoto pohledu se v našem výzkumu snažíme analyzovat vztah mezi cestováním a psaním (a také česko-makedonské literární a kulturní vztahy) ve dvou segmentech v prozaické tvorbě české spisovatelky Petry Hůlové (1979): 1) v cestopisných prózách "Brno" a "Třetí oko", spojených s putovními zkušenostmi spisovatelky v Brně a ve Skopji, a publikováných v knize Kde nejste doma (2012); a 2) v románu Paměť mojí babičce (2002), spojeném s autorčinými putovními zkušenostmi v dalekém Mongolsku. Román Petry Hůlové zkoumáme prostřednictvím několika paralel, které nacházíme v současné makedonské prozaické produkci (např. v prózách Petreho M. Andreevského, Kici Kolbeové, Jagody Michajlovské – Georgievové, Lidije Dimkovské, Rumeny Bužarovské a Petra Andonovského).
The Italian theoretician Domenico Nucera remarks that travel literature nowadays forms an important part of the international and intercultural communication. From this perspective, in our research we attempt to analyse the relationship between travel and writing—as well as the Czech and Macedonian literary traditions—in two segments of the prose opus of the Czech authoress Petra Hůlová (1979): 1) in the travel short stories 'Brno' and 'Třetí oko', related the authoress' travel experiences in the cities of Brno and Skopje, published in the book Kde nejeste doma (2012), as well as 2) in the novel Pamĕť mojí babičce (2002), related to her travel experiences in faraway Mongolia. Hůlová's novel has also been considered through several parallels with works from the contemporary Macedonian prose production (Petre M. Andreevski, Kica Kolbe, Jagoda Mihajlovska-Georgieva, Lidija Dimkovska, Rumena Bužarovska and Petar Andonovski).