Film - náš pomocník : studie o (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let

Image
Contributor
Česálková, Lucie (Editor)
Edition
Vydání první
Place of publication
Praha§|§Brno
Publisher
Národní filmový archiv
Masarykova univerzita
Year of publication
2015
Extent
327 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 438
ISBN
978-80-210-8057-7 (Masarykova univerzita)
978-80-7004-170-3 (Národní filmový archiv)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6358199
Description
  • Kolektivní monografie shrnuje výsledky bádání studentů Ústavu filmu a AV kultury FF MU v Brně v oblasti českého krátkého filmu 50. let. Studie zaměřené na dílčí oblasti průmyslového, zemědělského, branného, sportovního, kulturního a dalších druhů filmů rozebírají kulturně-politické i ekonomické podmínky vzniku tohoto typu tvorby, její tematické sepětí s požadavky zadavatelů (zejména státu) a vztah k dalším médiím, která zadávající instituce využívaly k šíření stejného typu sdělení. Vedle kontextu je rozbírána též rétorická a stylistická rovina jednotlivých snímků. Dva z textů se soustředí na specifická distribuční okna, do nichž krátké filmy vstupovaly, a to Filmovou lidovou univerzitu a kina Čas. Dílčí texty mimo jiné dokazují, že i přes programovost a plánovaní se většinu kulturně- politických záměrů zadavatelům nedařilo v praxi uplatnit tak, jak se předpokládalo. Studie bilancují ideologický, ekonomický a zábavní potenciál krátkého filmu, a dokládají, v jakých případech se který z nich prosadil a tedy i to, do jaké míry snímky chápane jako užiteční služebníci skutečně užitečné byly.
  • The collective monograph summarizes the results of the research in the history of the Czech short film of the 1950s, conducted by students of the Department of Film Studies and Audiovisual Culture at Faculty of Arts, Masaryk University in Brno. Studies focusing on particular areas of industrial, agricultural, army, sports, cultural and other kinds of films discuss the cultural-political and economic conditions of developing this type of work, a thematic link with the requirements of the contracting authorities (especially the state), and their relation to other media that contracting institutions used to spread the same type of message. Besides the context, the essays examine also rhetorical and stylistic features of films. Two of the texts focus on specific distribution windows which short films entered namely the People's Film University of and cinemas called Čas (Time). Among others, these texts show that despite the programmatic approach the authorities failed to apply its cultural policy as expected. Studies balance ideological, economical and entertaining potential of short films, a show in which cases which one of them pushed and thus to what extent films understood as useful servants were really helpful.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Národní filmový archiv
Masarykova univerzita
Lucie Česálková
Dominika Bäuchelová
Veronika Jančová
Jana Kokešová
Barbora Ligasová
Eliška Malečková
Soňa Morgenthalová
Barbora Rudinská
Kateřina Šardická
Klára Váradi
Rights access
fulltext is not accessible
hidden-section [Obrazová příloha]
Page Chapter number Title
[3]-[11] [Obrazová příloha] | pdf icon
hidden-section Poděkování
Page Chapter number Title
15 Poděkování | pdf icon
Page Chapter number Title
17-26 Úvod: K (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let | pdf icon Česálková, Lucie
Page Chapter number Title
31-59 Bezpečně pracovat, více vyrábět : průmyslový film s tematikou mechanizace průmyslu a bezpečnosti práce | pdf icon Jančová, Veronika
Page Chapter number Title
63-96 Společnou brázdou : analýza krátkých zemědělských filmů | pdf icon Rudinská, Barbora
Page Chapter number Title
101-127 V čas potřeby budeme všichni vojáky : možnosti a meze tvořivého pojetí účelového branného filmu | pdf icon Šardická, Kateřina
Page Chapter number Title
131-158 Společně k dílu, společně k jídlu : filmová propagace a dobové koncepty zdravé výživy | pdf icon Malečková, Eliška
Page Chapter number Title
163-188 Cti národní tradici a lid svůj : reflexe dějin, umění a folklóru v českém krátkém filmu | pdf icon Bäuchelová, Dominika
Page Chapter number Title
193 Na shledanou na Strahově : rétorika řádu v českých sportovně-propagačních filmech | pdf icon Morgenthalová, Soňa
Page Chapter number Title
223-247 Žijeme lépe, žijeme radostněji : reflexe proměn životní úrovně a životního stylu v českých krátkých filmech | pdf icon Ligasová, Barbora
Page Chapter number Title
251-275 Efektivnost alternativní distribuce krátkých filmů a Filmová lidová universita | pdf icon Česálková, Lucie; Váradi, Klára
Page Chapter number Title
279-312 Zabitý Čas : brněnské kino Čas a jeho diváci | pdf icon Kokešová, Jana
hidden-section Seznam vyobrazení
Page Chapter number Title
317-318 Seznam vyobrazení | pdf icon
Page Chapter number Title
319-322 Filmografie a rejstřík filmů | pdf icon
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
323-326 Jmenný rejstřík | pdf icon
Page Chapter number Title
327 Summary: Film - our helper : studies on useful/less/ness of Czech short film of the 1950s | pdf icon Česálková, Lucie