Využití metody benchmarkingu při měření výkonu knihoven

Title: Využití metody benchmarkingu při měření výkonu knihoven
Variant title:
  • Using benchmarking in library performance measuring
Author: Krčál, Martin
Source document: ProInflow. 2016, vol. 8, iss. 1, pp. 117-127
Extent
117-127
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek se věnuje problematice měření výkonu knihoven, blíže pak popisuje metodu benchmarkingu a její uplatnění v knihovnách. Autor zmiňuje výhody a nevýhody této metody a detailně popisuje jednotlivé fáze benchmarkingu. Nechybí ani nejznámější nástroje, které lze v souvislosti s touto metodou použít. V závěru jsou uvedeny příklady použití v České republice i v zahraničí.
The article presents the topic of library performance measurement. It describes a benchmarking method and how it can be used in the libraries. The author mentions some benefits and problems of benchmarking. He describes the process of benchmarking in all its phases and he also introduces the benchmarking tools suitable for this particular method. The article concludes with some examples of the application of benchmarking in the libraries in the Czech Republic and also abroad.
References
[1] BROPHY, Peter. 2006. Measuring library performance: principles and techniques. London: Facet, xxiii, 242 s. ISBN 18-560-4593-5.

[2] DOHNÁLKOVÁ, Zdeňka. 2010a. Benchmarking ve vysokoškolské knihovně. Duha [online]. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 24(4) [cit. 2015-05-18]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/benchmarking-ve-vysokoskolske-knihovne

[3] DOHNÁLKOVÁ, Zdeňka. 2010b. Vstup Knihovny univerzitního kampusu MU do systému měření výkonu BIX [online]. [Praha]: SKIP [cit. 2015-05-01]. Dostupné z: http://ciks.vse.cz/skip/kvsk/prezentace/BIX_Dohnalkova.ppt. Powerpointová prezentace připravená pro Klub vysokoškolských knihovníků při SKIP.

[4] FRYŠ, Jakub. 2015a. Analýza ročních výkazů českých akademických knihoven od roku 2001. Brno. Dostupné také z: http://thesis.cz. Vedoucí bakalářské práce Martin Krčál, obhájeno na KISK FF MU.

[5] FRYŠ, Jakub, Alena CHODOUNSKÁ, Petr KALÍŠEK a Martin KRČÁL. 2015b. Přehled systémů a nástrojů pro analýzu a srovnávání dat o výkonnosti akademických knihoven. ProInflow: časopis pro informační vědy [online]. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU, 7(1) [cit. 2015-05-01]. ISSN 1804–2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1103

[6] HARTMANN, Kathrin. 2015. Re: Research on Benchmarking Systems for Czech Academic Librarians [e-mail]. 17. února 2015 16:44 [cit.: 2015-02-19].

[7] ISO 11620:2014. 2014. Information and documentation: library performance indicators. Geneva: ISO. Dostupné také z: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56755

[8] KALÍŠEK, Petr. 2015. Měření a řízení výkonu v knihovnách MU. Brno. Dostupné také z: Thesis.cz. Vedoucí bakalářské práce Martin Krčál, obhájeno na KISK FF MU.

[9] LAEVEN, Hubert a Anja SMIT. 2003. A project to benchmark university libraries in The Netherlands. Library Management [online]. 24(6/7): 291-304 [cit. 2015-05-18]. DOI: 10.1108/01435120310486002. ISSN 0143-5124. Dostupné také z: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/01435120310486002 | DOI 10.1108/01435120310486002

[10] NENADÁL, Jaroslav. 2004. Měření v systémech managementu jakosti. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 335 s. ISBN 80-726-1110-0.

[11] NENADÁL, Jaroslav, David VYKYDAL a Petra HALFAROVÁ. 2011. Benchmarking: mýty a skutečnost: model efektivního učení se a zlepšování. Vyd. 1. Praha: Management Press, 265 s. ISBN 978-80-7261-224-6.

[12] RICHTER, Vít. 2013. Benchmarking knihoven: jak porovnávat výkony knihoven. Knižnica. Martin: Slovenská národná knižnica, 14(3): 3-15. ISSN 1335-7026. Dostupné také z: http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2013/marec/03.pdf

[13] ROBERTSON, Margaret a Isabella TRAHN. 1997. Benchmarking Academic Libraries: An Australian Case Study. Australian Academic [online]. 28(2): 126-141 [cit. 2015-05-18]. DOI: 10.1080/00048623.1997.10755004. ISSN 0004-8623. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00048623.1997.10755004 | DOI 10.1080/00048623.1997.10755004

[14] SHOWERS, Ben. 2014. Developing a shared analytics service for academic libraries. Insights: the UKSG journal [online]. 2014-7-1, 27(2): 141 [cit. 2015-02-19]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1629/2048-7754.149 | DOI 10.1629/2048-7754.149

[15] AFB: Analiza Funkcjonowania Bibliotek [online]. 2016. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2016-02-22 12:27:45 [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://afb.sbp.pl

[16] BIX: der Bibliotheksindex [online]. 2015. Berlin: Deutscher Bibliotheksverband [cit. 2015-05-01]. Dostupné z: http://www.bix-bibliotheksindex.de

[17] The BIX has been ended. 2015. BIX: der Bibliotheksindex [online]. Berlin: Deutscher Bibliotheksverband, 01.10.2015 [cit. 2015-05-01]. Dostupné z: http://www.bix-bibliotheksindex.de/en/news.html

[18] General FAQ. c2015. LibQUAL+: Charting Library Service Quality [online]. Washington: Association of Research Libraries [cit. 2015-05-01]. Dostupné z: https://www.libqual.org/about/about_lq/general_faq

[19] Projekt "Benchmarking knihoven". 2015. Informace pro knihovny [online]. Praha: Národní knihovna, 02.04.2015 [cit. 2015-05-01]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/Benchmarking.htm

[20] Participant list. c2015. LibQUAL+: Charting Library Service Quality [online]. Washington: Association of Research Libraries [cit. 2015-05-01]. Dostupné z: https://www.libqual.org/about/about_survey/participants

[21] Regionální funkce knihoven krajských knihoven v roce 2014: výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2014 [online]. 2015. Praha: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut [cit. 2015-09-19]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/docs/VZ_RF_2014.pdf