Archeologické výzkumy na Pohansku u Břeclavi z pohledu archivních materiálů : archiv archeologie nebo archeologie archivu?

Title: Archeologické výzkumy na Pohansku u Břeclavi z pohledu archivních materiálů : archiv archeologie nebo archeologie archivu?
Variant title:
  • Archaeological excavations at Pohansko u Břeclavi from the view of archival materials : an archive of archaeology, or archaeology of an archive?
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 133-148
Extent
133-148
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V rámci uzavření autorčina studia na Ústavu archivnictví a pomocných věd historických došlo k uspořádání písemností shromážděných na archeologické základně Pohansko, k jejich organizaci a částečné skartaci. Bylo přiděleno celkem 817 inventárních čísel, vytvořen fond o rozsahu 14,5 bm. Z dochovaných písemností pak byly sebrány informace, které mapují archeologické výzkumy od roku 1958 po rok 1990. Předložený článek přináší dějiny výzkumu pouze na základě dochovaných písemností (tedy pouze z "jednoho zdroje").
Within completion of studies of the author in the Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies, the written documents accumulated in the archaeological research base at Pohansko were sorted, organized and partly discarded. A total of 817 inventory numbers were assigned, and a collection sized 14,5 bm was established. From the written documents preserved then information was extracted concerning the archaeological excavations from 1958 to 1990. The paper presented is dealing with the history of research based only on the documents preserved (that is only on "one source").
References
[1] Archivní fond Břeclav-Pohansko

[2] Inv. č. BP 001 – BP 817

[3] Archiv Masarykovy univerzity

[4] Fond A1 – Rektorát Masarykovy university, sign. CI/3, k. 49

[5] Fond A2 – Filozofická fakulta, katedra archeologie, k. 2

[6] Fond A2 – Filozofická fakulta, katedra archeologie, k. 3

[7] Fond A2 – Filozofická fakulta, katedra archeologie, sig. CI/2, k. 2

[8] Dostál, Bořivoj – Vignatiová, Jana (eds.) 1980: Slované 6.–10. století: sborník referátů ze sympozia, Břeclav-Pohansko, 1978. Univerzita J. E. Purkyně, Brno.

[9] Příloha č. 2 k vyhlášce č. 645/2004 Sb.

[10] Nemovité památky – výšinné opevněné sídliště – hradiště Pohansko [online]. 2003 [cit. 10. prosince 2015]. Dostupné z: http://monumnet.npu.cz/chruzemi/list.php?IdCis=RA%2C9&oTypy[0]=RA&Limit=25

[11] Salvetová, M. 2012: Archeologický výzkum Břeclav-Pohansko ve světle archivních materiálů. Brno: Masarykova univerzita. Nepubl. dipl. práce.