Život na hranici města: príspevok k výsledkom archeologického výskumu Vodnej veže

Title: Život na hranici města: príspevok k výsledkom archeologického výskumu Vodnej veže
Variant title:
  • Life on the Edge of Town : contribution to the results of archaeological research into the Vodná veža (Water Tower), Bratislava
  • Leben an der Stadtgrenze : ein Beitrag zu den Ergebnissen der archäologischen Grabung am Wasserturm in Bratislava
Source document: Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 95-115
Extent
95-115
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Predložená štúdia sa venuje nálezom z výskumu Vodnej veže v Bratislave, ktorý bol realizovaný Mestskou správou pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (MSPSOP) v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Analýzou archeologického materiálu sme sa pokúsili doložiť dve základné funkcie skúmaného areálu – funkciu mýtnice na medzinárodnej obchodnej ceste a strategického vojenského bodu, ktorý bol dôležitý pre obranu mesta i hradu. Z výskumu pochádza zaujímavá kolekcia skla, na ktorej sa odrazil hospodársky rast Bratislavy ako významného vinohradníckeho centra. Podrobná typológia a chronológia súboru je podložená výsledkami chemických analýz skla.
This study examines the finds yielded by research into the Vodná veža (Water Tower) in Bratislava carried out by the Municipal Heritage Care and Conservation Administration in the 1970s and 1980s. Analyses of the archaeological material were employed to confirm two basic functions of the investigated site, that of a toll house on an international trade route, and of a strategic military point essential for the defence of the town and the castle. The research produced an interesting collection of glass reflecting the economic development of Bratislava as a major winemaking centre. The detailed typology and chronology of the series are based on the results of the chemical analyses of glass.