New media and the work of Slovak composer Tadeáš Salva

Title: New media and the work of Slovak composer Tadeáš Salva
Source document: Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 1, pp. 101-116
Extent
101-116
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Tadeáš Salva was one of the most interesting and prolific Slovak composer of the last century. His inventive approach in connection with audiovisual and electroacoustic media brought to Slovak music extremely original works, first of their kinds. The first composition which name is Radio oratorio was one of first Slovak electroacoustic composition. Another strictly vocal work is Slovak first Radio Oratorio Margita and Besná. Salva is also author of opera Weeping, specifically composed for radio broadcasting. The opera consists of only two voices – soprano and basso and its performance demands quadrophonic performance from one part voice increasing to twelve in culmination point. This contributions dealing with above-mentioned works, their genesis, analysis and the partial problematic of application of new media and the principle of total artwork in Tadeáš Salva's compositions.
Note
This article is the result of the project implementation Topography of Music in Slovakia in the Course of Centuries (No. 2/0050/17) supported by Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2017–2020.
References
[1] SALVA, Tadeáš. Oratórium. Autograph. SK-Msnk, sign. A LXII/1.

[2] SALVA, Tadeáš. Margita a Besná. Pôvodná televízna opera na námet balady J. Bottu. Libreto napísala Veronika Vrbková. Autograph reproduction. Bratislava: Hudobný fond, 1972, 109 pp.

[3] SALVA, Tadeáš. Margita a Besná. Televízna opera. Director Peter Weigl. Bratislava: Československá televízia, Hlavná redakcia hudobného vysielania, 1973–1974, 24 min.

[4] SALVA, Tadeáš. Margita a Besná. Separate drawing. SK-Msnk, sign. A CLXXXIV/1–706.

[5] SALVA, Tadeáš. Plač. Plač matiek a otcov. Autograph reproduction. Bratislava: Hudobný fond, 1977, 155 pp.

[6] DÚBRAVSKÝ, Ján. Folklórne inšpirácie v tvorbe Tadeáša Salvu. In Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. Zborník príspevkov z tretieho a štvrtého seminára Tadeáša Salvu. Zuzana Martináková – Egon Krák (eds). Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2006, pp. 103.

[7] FECKER, Adolf. Sprache und Musik 2. Systematik der Vokalmusik. Hamburg: Verlag der Musikalien-handlung Karl Dieter Wagner, 1989.

[8] GODÁROVÁ, Katarína. Salva, Tadeáš. [Article]. In JURÍK, Marián – ZAGAR, Peter (eds.). 100 slovenských skladateľov. Bratislava: Národné hudobné centrum, 1998, p. 238

[9] GLOCKOVÁ, Mária. Verný svojím tónom. Rozhovor s rodákom, hudobným skladateľom Tadeášom Salvom. Smer, vol. 1, no. 16, 19. 7. 1991, p. 4.

[10] HRČKOVÁ, Naďa. Niekoľko problémov televíznej opery. Slovenská hudba, 1960, vol. 4, no. 6, p. 276.

[11] HRČKOVÁ, Naďa. Vzájomná podmienenosť televíznej opery a spoločnosti. Slovenská hudba, 1961, vol. 5, no. 8, p. 311.

[12] HRČKOVÁ, Naďa. Opera v televízii. Slovenská hudba, 1965, vol. 9, no. 9, pp. 412–414.

[13] CHALUPKA, Ľubomír. Slovenská hudobná avantgarda. Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia. Bratislava: Katedra hudobnej vedy FiF UK, 2011.

[14] LENGOVÁ, Jana. Princíp baladickosti v dielach Jána Levoslava Bellu a Tadeáša Salvu. Musicologia Slovaca. 2013, vol. 4 (30), no. 1, p. 74.

[15] LLOYD, Albert L.: Lament. [Article]. In The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 10. Stanley Sadie – John Tyrell (eds.). London: Macmillan Publishers, 1980, p. 407.

[16] PORTER, James. Ballad. [Article]. In The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edi-tion. Vol. 2. Stanley Sadie – John Tyrell (eds.). London: Macmillan Publishers, 2001, p. 545.

[17] PORTER, James. Lament. [Article]. In The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition. Vol. 14. Stanley Sadie – John Tyrell (eds.). London: Macmillan Publishers, 2001, p. 181.

[18] ŠEBÍK, Ján. Keď umelec nie je doma prorokom – rozhovor s Tadeášom Salvom. Nedeľná pravda, vol. 3, no. 51, 23. 12. 1994, p. 7.

[19] URBANCOVÁ, Hana. Trávnice – lúčne piesne na Slovensku: Ku genéze, štruktúre a premenám piesňového žánru. Bratislava: AEPress, 2005.

[20] VAJDA, Igor. Slovenská opera. Bratislava: Opus, 1984.

[21] WEIGL, Peter. Príbehové obrázky a úryvok z televízneho scenára. Slovenská hudba, 1998, vol, 24, no. 4, p. 521.