Výsledky archeologického výzkumu Palackého náměstí v Počátkách (okres Pelhřimov)

Title: Výsledky archeologického výzkumu Palackého náměstí v Počátkách (okres Pelhřimov)
Variant title:
  • Results of archaeological research into Palackého náměstí square in Počátky (Pelhřimov district)
  • Die Ergebnisse der archäologischen Grabung am Palacký-Platz in Počátky (Bezirk Pelhřimov)
Source document: Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 669-689
Extent
669-689
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Hlavním předmětem článku je vyhodnocení záchranného výzkumu na Palackého náměstí v Počátkách provedeného jihlavským pracovištěm Archaia Brno, o. p. s. Počátecko patří k málo poznaným regionům, proto bylo souběžně s archeologickým výzkumem přikročeno k revizi historických pramenů. Nejstarší prozkoumané situace souvisely se vznikem města ve 13. století. Zkoumány byly situace spojené s několika velkými požáry v letech 1653–1821. Nejmladší zkoumané situace pocházely z počátku 19. století, kdy došlo k uzavření starších situací na náměstí kamennou zádlažbou. Těžištěm výzkumu bylo odkrytí bývalého městského hřbitova u kostela sv. Jana Křtitele zrušeného na počátku 19. století. Vyzvednuty byly kostry 228 jedinců, které byly podrobeny antropologické analýze. Výzkum v těsné blízkosti kostela se zaměřil na odhalení starších stavebních fází. Výsledky výzkumu pomohly výrazně doplnit dějiny města.
This article seeks to assess rescue research in Palackého náměstí Square in Počátky conducted by the Jihlava branch of the Archaia Brno company. The Počátky region is among those that have yet to be studied in depth, which is why a revision of historical sources was carried out in parallel with archaeological research. The earliest investigated contexts were related to the establishment of the town in the 13th century, while further contexts were associated with several devastating fires in the years 1653–1821. The most recent contexts dated from the beginning of the 19th century when the earlier ones in the town square were closed by stone paving. The research focused on the unearthing of a former cemetery by the Church of St. John the Baptist that ceased to exist in the early 19th century. The excavations yielded skeletons of 228 individuals some of which were subjected to anthropological analysis. Research in close proximity of the church centred on its earliest building phases. The results of the research significantly contributed to the overall picture of the town's history.
Note
Část článku vznikla za podpory specifického vysokoškolského výzkumu č. MUNI/A/1279/2016, kterou poskytlo MŠMT.
Der Hauptteil des vorliegenden Beitrags entstand durch die vom Ministerium für Schulwesen, Jugend und Leibeserziehung gewährte Förderung der speziellen Hochschuluntersuchung Nr. MUNI/A/1279/2016.