Je současný člověk přirozeně mírumilovnější?

Title: Je současný člověk přirozeně mírumilovnější?
Variant title:
  • Is contemporary human naturally more peaceful?
Source document: Studia philosophica. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. 91-100
Extent
91-100
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Ve svém příspěvku stručně shrnu obsah knihy Stevena Pinkera The better angels of our nature: Why violence has declined a podrobím Pinkerovu analýzu vývoje násilí v lidských dějinách kritice. Dosavadní kritika tohoto díla ukazuje nejen na to, že Pinkerův popis jednotlivých historických období se zdá být na některých místech tendenční, ale že jeho obecná teze o zvyšující se mírumilovnosti společnosti není ze statistického hlediska prokázána. Připojím také vlastní kritiku Pinkerem identifikovaných psychologických změn, které podle jeho názoru vedly k bezprecedentní mírumilovnosti současného člověka. Představím argumenty, které zpochybňují buď to, že tyto psychologické změny skutečně probíhají (proměna směrem k femininním hodnotám péče a k větším empatickým schopnostem), nebo že tyto proměny souvisejí s úbytkem násilí (přechod k utilitaristické morálce a k abstraktnímu myšlení).
In the paper I summarize the content of the influential book The better angels of our nature: Why violence has declined (by Steven Pinker) and afterwards criticize Pinker's analysis of the development of violence in the human history. I present already existing criticism of this book, which shows not only that Pinker's description of various historical periods is in some respect unbalanced, but also that his general claim about rising peacefulness of society is from a statistical point of view not proven. I also present my own criticism of identified psychological changes that have led – according to Pinker – to unprecedented peacefulness of contemporary people. I argue that we cannot be sure that either such psychological changes really occur (in the case of the rise of the female-titled value system of care and in the case of rising empathy) or that these changes really led to increased peacefulness (rise of utilitarian values and of abstract thinking).