Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí

Title: Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí
Variant title:
  • Post-Great Moravian and Late Hillfort pottery in the region of Lower Dyje (Thaya) river
  • Die nachgrossmährische und jungburgwallzeitliche Keramik aus dem unteren Thayatal
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2017
Extent
645 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 476
ISBN
978-80-210-8865-8
978-80-210-8866-5 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6410956
Description
  • Publikace se zabývá otázkou vývoje keramické produkce na jižní Moravě, se zaměřením na oblast dolního Podyjí, v době od zániku Velkomoravské říše až do počátku vrcholného středověku. Na příkladech keramického souboru z lokality Kostice – Zadní hrúd si kniha klade za cíl vytvořit podrobnější chronologicko-typologické schéma pro dělení keramiky v období od 10. století do počátku 13. století. Kostice – Zadní hrúd se řadí mezi nejhodnotnější a nejlépe prozkoumané lokality z uvedeného období, které máme v současnosti na Moravě k dispozici, a které přispívají i k řešení obecnějších otázek. Význam této obchodně-řemeslnické aglomerace spočívá zejména v unikátním spektru nálezů, mezi nimiž vyniká početná kolekce mincí. S pomocí různých metodických postupů, zvláště multivariační statistiky, objasňuje kniha především charakter keramické produkce v problematickém období těsně po zániku Velké Moravy, které bývá nazýváno z důvodu nedostatečného poznání "temným" 10. stoletím. Součástí knihy je také kompletní katalog archeologických nálezů a terénních situaci z lokality Kostice – Zadní hrúd. Kniha přináší výsledky výzkumného záměru řešeného Adélou Balcárkovou v rámci disertační práce zaměřené na analýzu a zpracování raně středověkých keramických nálezových celků. Současně je výstupem výzkumného projektu řešeného badatelským týmem pod vedením prof. Jiřího Macháčka.
  • The book deals with the issue of the pottery production in South Moravia, with an emphasis on the area of lower Dyje (Thaya) River in the period from the fall of the Great Moravian Empire until the beginning of the High Middle Ages. Using examples from the pottery collection from the site Kostice – Zadní hrúd, the publication aims to create a more detailed chronologically-typological scheme for the division of pottery in the period from the 10th century until the beginning of the 13th century. Kostice – Zadní hrúd belongs to the most valuable and the best explored sites from the given period that we have access to in Moravia and that contribute to solutions of general questions. The importance of this trade-craft agglomeration lies mainly in the unique set of finds, the most significant being a collection of coins. With the help of various methodological procedures, mainly multivariate statistics, the publication clarifies especially the character of pottery production in the problematic period immediately after the fall of the Great Moravian Empire, which is often called, due to insufficient knowledge, the "dark" 10th century. As a part of this publication, a complete catalogue of archaeological finds and terrain situations from the site Kostice – Zadní hrúd is included. The publication introduces the results of a research elaborated by Adéla Balcárková in the scope of the dissertation, which focuses on analysis and processing of pottery collections from the Early Middle Ages. It is also the outcome of a research project conducted by prof. Jiří Macháček and his team.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Chapter number Title Custom text
Tabulka 2: Kostice - Zadní hrúd: Keramika - Forma Balcárková, Adéla PDF
Chapter number Title Custom text
Tabulka 1: Kostice - Zadní hrúd: Keramika – Rozměry Balcárková, Adéla PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 7–9
Balcárková, Adéla
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Základní tendence vývoje povelkomoravské a mladohradištní keramiky na Moravě | 11–32
Balcárková, Adéla
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Popis metody užité pro zpracování raně středověké keramiky | 33–36
Balcárková, Adéla
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Lokalita Kostice – Zadní hrúd v kontextu raně středověké Moravy | 37–264
Balcárková, Adéla
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Keramika z dolního Podyjí ve světle nových výzkumů | 265–273
Balcárková, Adéla
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
6 | Závěr | 275–277
Balcárková, Adéla
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Kostice – Zadní hrúd: raně středověké sídliště : katalog sídlištních objektů a nálezů | 279–377
Balcárková, Adéla; Macháček, Jiří; Dresler, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
8 | Obrazové přílohy a tabulky | 379–627
Balcárková, Adéla; Macháček, Jiří; Dresler, Petr
PDF
hidden-section Prameny a literatura
Chapter number Title Custom text
Prameny a literatura | 629–635
Balcárková, Adéla
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam použitých zkratek | 637
Balcárková, Adéla
PDF
Chapter number Title Custom text
Die nachgrossmährische und jungburgwallzeitliche Keramik aus dem unteren Thayatal : Zusammenfassung | 639–645
Balcárková, Adéla
PDF