K johanitské kurii v Radomyšli u Strakonic

Title: K johanitské kurii v Radomyšli u Strakonic
Variant title:
  • The Order of St. John curia in Radomyšl, near Strakonice
  • Zur johannitischen Kurie in Radomyšl bei Strakonice
Source document: Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 163-185
Extent
163-185
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Při archeologickém výzkumu raně středověkého mladohradištního pohřebiště, který prováděl v letech 1963–1968 Archeologický ústav ČSAV nejdříve jako záchranný a později systematický, byla kromě 1 000 až 1 200 pohřbených zjištěna řada středověkých objektů. Vedle výzkumu románského kostela sv. Martina z poloviny 12. století byla také odkryta johanitská kurie v plášti barokního špýchárku a rozsáhlý komplex sklepů (Nechvátal 1999; 2008). V letech 2015–2016 byla provedena generální oprava a stavební zabezpečení johanitské kurie. Stavební průzkum stavby prováděli pracovníci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích (Jiří Hloch, Jan Eliška, Lenka Vejvodová). Archeologický výzkum probíhal pod vedením Vlastimila Krále z Muzea středního Pootaví ve Strakonicích. Revize staré dokumentace a její kritické posouzení, včetně nových zjištění, vedly k upřesnění dosavadního poznání. Analýza archeologických a písemných pramenů umožnila zjistit pět vývojových etap johanitské kurie v Radomyšli.
Archaeological research into an early medieval, Late Hillfort period burial site conducted in 1963–1968 by the Archaeological Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences, first as rescue research and later as systematic, yielded, along with some 1,000–1,200 burials, also a number of medieval features. Apart from research into the Romanesque Church of St. Martin from the mid-12th century, a curia of the Order of St. John was unearthed within a baroque granary, as well as an extensive network of cellars (Nechvátal 1999; 2008). The general restoration and the building securing of the Order of St. John curia were carried out in 2015–2016. Building research into the construction was conducted by the National Heritage Institute in České Budějovice (Jiří Hloch, Jan Eliška, Lenka Vejvodová). Archaeological research was done under the guidance of Vlastimil Král from the Museum of the Central Otava Region in Strakonice. A review of old documentation and its critical assessment, including new findings, led to the specification of the existing knowledge. The analysis of archaeological and written sources enabled the identification of five development stages of the Order of St. John curia in Radomyšl.
References
[1] BIBLE, 1979: Písmo svaté Starého a Nového zákona. Ekumenický překlad. Praha.

[2] BLAJEROVÁ, M., 1975: Kostrové pozůstatky ze slovanského pohřebiště v Radomyšli. Crania Bohémica 5. Praha.

[3] BLAJEROVÁ, M., 1979/1999: Kostrové pohřebiště z Radomyšle (o. Strakonice) z období od středověku po novověk. In: Nechvátal, B., Radomyšl. Raně středověké pohřebiště, 252–350. Praha.

[4] BLAJEROVÁ, M.–NECHVÁTAL, B., 2003: K demografii raně středověkých pohřebišť v Čechách na příkladu Radomyšle u Strakonic – Zur Demographie frühmittelalterlicher Gräberfelder in Böhmen am Beispiel von Radomyšl bei Strakonice, AH 33, 399–418.

[5] BLOCH, J.–ELIŠKA, J.–VEJVODOVÁ, L., 2015–2016: Radomyšl, farní špýchar. Operativní průzkum a dokumentace, ulož. v archivu NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích.

[6] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae II. (1198–1230) (Friedrich, G., ed.). Praha 1912.

[7] DELAVILLE LE ROULX 1901–1905: Cartulaire general de l'orde de St. Jean de Jerusalem. Tome I. Paris.

[8] FRÖHLICH, J., 1985: Středověká dlaždice ze Štítkova, okr. Strakonice, CB I, 327–330.

[9] KAŠIČKA, F.–NECHVÁTAL, B., 1983: Radomyšl – proměny městečka. Strakonice.

[10] KUČA, K., 2004: Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Sv. VI. Praha.

[11] LIFKA, B., 1936: Staří a noví usedlíci v Radomyšli za 350 let, Strakonicko II, 1–20.

[12] LIFKA, B., 1993: Radomyšl. Dějiny jihočeského městečka a jeho okolí. Z pozůstalosti vydal a obrazovou část doplnil a resume napsal Bořivoj Nechvátal. Radomyšl.

[13] MENCL, V., 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.

[14] MITÁČEK, J., 2010: Byla v Brtnici komenda řádu johanitů? In: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám (Přichystalová, R.–Ungerman, Š., edd.), 608–617. Praha.

[15] NECHVÁTAL, B., 1980: Mladohradištní pohřebiště, sídlištní objekty a kostel v Radomyšli u Strakonic, I.–VIII. nál. zpr. čj. 5273/80, ulož. v archivu nálezových zpráv ARÚ AV ČR.

[16] NECHVÁTAL, B., 1997: K nálezové problematice mladohradištního pohřebiště v Radomyšli u Strakonic – Zur Problematik der Fundsituation des Gräberfeldes in Radomyšl bei Strakonice, AH 22, 61–96.

[17] NECHVÁTAL, B., 1999: Das frühmittelalterliche Gräberfeld in Radomyšl bei Strakonice. In: Archälogische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und Südböhmen 8. treffen 17. bis 20. Juni in Běšiny bei Klatovy, 201–219. Rahden, Westfalen.

[18] NECHVÁTAL, B., 1999a: Radomyšl. Raně středověké pohřebiště. S antropologickou analýzou M. Blajerové a s příspěvky Z. Hazlbauera a J. Macharta. Praha.

[19] NECHVÁTAL, B., 2001: Die archälogische Erforschung der St. Martin Kirche in Radomyyšl bei Strakonice – Ergebnisse und Probleme. In: Archälogische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und Südböhmen. 10. Treffen 7. bis 10. Juni in Český Krumlov, 188–209. Rahden, Westfalen.

[20] NECHVÁTAL, B., 2010: Záchranný výzkum v poloze tzv. "Tomanovny" na raně středověkém pohřebišti v Radomyšli u Strakonic – Die Rettungsgrabung in der sog. Lage "Tomanovna" auf dem frühmittelalterlichen Gräberfeld in Radomyšl bei Strakonice, AH 35, 121–134.

[21] NECHVÁTAL, B., 2013: Padesát let od objevu raně středověkého pohřebiště v Radomyšli u Strakonic, AVJČ 26, 332–341.

[22] NECHVÁTAL, B., v tisku: K počátkům hradu ve Strakonicích (v přípravě pro AH).

[23] NECHVÁTAL, B.–STRÁNSKÁ, P.–SVĚTLÍK, I., 2012: Radiouhlíkové datování raně středověkého pohřebiště v Radomyšli u Strakonic – Radiokohlenstoffdatierung des frühmittelalterlichen Gräberfeldes in Radomyšl bei Strakonice, AH 37, 497–505.

[24] NĚMEC, K., 1936: Dějiny města Horažďovic. Horažďovice.

[25] NOVOTNÝ, F., 2015: Restaurátorský průzkum omítek fasády objektu bývalé části tvrze v Radomyšli. Rkp. ulož. v archivu NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích.

[26] RADOMĚRSKÝ, P.–RICHTER, M., 1974: Korpus české středověké keramiky datované mincemi, SbNM A XXVIII, 57–171.

[27] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I. (600–1253) (Emler, J., ed.); II. (1253–1330) (Emler, J., ed.).

[28] SKOLIL, M., 1993: Založení komendy johanitů na Malé Straně. Příspěvek k otázce příchodu řádu do Čech, Pražský sborník historický XXVI, 7–37.

[29] STEHLÍKOVÁ, E., 2016: Výzkumná zpráva o dendrochronologické analýze. Radomyšl – objekt farní sýpky. Rkp. ulož. v archivu NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích.

[30] STRÁNSKÁ, P., 2010: Antropologická charakteristika kostrových pozůstatků z raně středověkého pohřebiště v Radomyšli, okr. Strakonice (poloha "Tomanovna") – Eine anthropologische Charakteristik der Skelettüberreste vom frühmittelalterlichen Gräberfeld in Radomyšl, Bez. Strakonice (Lage "Tomanovna"), AH 35, 135–140.

[31] VLČEK, P.–SOMMER, P.–FOLTÝN, D., 1997: Encyklopedie českých klášterů. Praha.