The music collection of the Brno St. James regenschori Matthaeus Rusmann and its inventory from 1763

Title: The music collection of the Brno St. James regenschori Matthaeus Rusmann and its inventory from 1763
Source document: Musicologica Brunensia. 2018, vol. 53, iss. 2, pp. 201-219
Extent
201-219
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study deals with the music inventory of the St. James parish church in Brno from 1763 in relation to the music collection of regenschori Matthaeus Rusmann. It includes a detailed inventory description and analysis of its content. Attention is also paid to comparing the inventory with the current state of the collection and the identification of recorded music sheets.
Note
The article came into being as part of the project "Hudební inventáře raného novověku v českých zemích" supported by the Grantová agentura České republiky (project no. GA16-17615S).
References
[1] Archiv města Brna [Brno City Archives], fond 1/9 Stará registratura, inv. no. 18, sign. C 43, cart. 36, Členové kůru sv. Jakuba 1678–1766 [Members of St. James choir 1678–1766]

[2] Archiv města Brna [Brno City Archives], fond V 2, manuscript no. 16/5, Tématický inventář hudební sbírky kostela sv. Jakuba v Brně [Thematic inventory of music collection at St. James church in Brno].

[3] Moravské zemské muzeum, Oddělení dějin hudby [Department of the History of Music at the Moravian Museum], Hudební sbírka farního kostela sv. Jakuba v Brně [Music collection of the St. James parish church in Brno], A 1517 – A 2375, A 3927 – A 4301, A 46574 – A 46723, A 46853 – A 47260, A 47635 – 47934, A 50521 – A 50527.

[4] ANDERKOVÁ, Natália. Kauza Rusmann (1763): brnenský regenschori od sv. Jakuba a jeho pozostalosť. Bachelor diploma thesis, Brno 2013.

[5] FUKAČ, Jiří. Křižovnický hudební inventář. Příspěvek k poznání křižovnické hudební kultury a jejího místa v hudebním životě barokní Prahy. Diploma thesis, Brno 1959.

[6] HORYNA, Martin – MAŇAS, Vladimír. Two Manuscripts of Polyphonic Music in Brno from the Mid-Sixteenth Century. Early Music 40, 2012, Nr. 4, p. 553–575. See also MAŇAS, Vladimír. The choir lofts in the church of St. James in Brno (between the late 15th and the 19th centuries). Musicologica Brunensia 51, 2016, Nr. 1, p. 103–111. | DOI 10.1093/em/cas127

[7] HUG, Raimund. Georg Donberger (1709–1768) und die Musikpflege im Augustiner-Chorherrenstift Herzogenburg, Sinzig 2007.

[8] KREJČÍ, Miroslav. Inventář hudebnin kostela sv. Jakuba v Brně z r. 1763 se zvláštním zřetelem k Peregrinu Gravanimu. Diploma thesis, Brno 1957

[9] KYAS, Vojtěch: Průvodce po archivních fondech II. Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea (Přírůstky za léta 1971 - 2001 a doplňky), Brno 2007.

[10] MAŇAS, Vladimír. Brněnská městská rada a hudební provoz ve farním kostele sv. Jakuba ve druhé polovině 18. století. Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu, 2010, p. 74–77.

[11] MAŇAS, Vladimír. The choir lofts in the church of St. James in Brno (between the late 15th and the 19th centuries). Musicologica Brunensia 51, 2016, Nr. 1, p. 103–111.

[12] SCHÜTZ, Karel. Musikpflege an St. Michael in Wien, Wien 1980

[13] SPÁČILOVÁ, Jana. Contiho moteto k poctě svatých Cyrila a Metoděje. Vlastivědný věstník moravský 65, 2013, Nr. 2, p. 140–146.

[14] SPÁČILOVÁ, Jana. Kirchenmusik Wiener Komponisten in Mähren in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In Sakralmusik im Habsburgerreich 1570-1770. Ed. Tassilo Erhardt. Wien 2013, p. 285–300.

[15] SPÁČILOVÁ, Jana. Moravské prameny mešní tvorby Antonia Caldary: problém autenticity. Hudební věda 49, 2012, Nr. 1–2, p. 45–80.

[16] SPÁČILOVÁ, Jana. Unknown Mass Compositions by Antonio Caldara in Moravian Music Archives. In Antonio Caldara nel suo tempo. Ed. Milada Jonášová – Tomislav Volek. L'opera italiana nei territori Boemi durante il settecento, 2, Praha 2017, p. 157–176.

[17] STRAKOVÁ, Theodora – SEHNAL, Jiří – PŘIBÁŇOVÁ, Svatava. Průvodce po archívních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně, Brno 1971.

[18] STRAKOVÁ, Theodora. Hudba na jakubském kůru v Brně od 2. pol. 17. do začátku 19. století. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, H 19–20, 1984, p. 105–112.

[19] STUDENIČOVÁ, Hana. Kantoři, varhaníci a věžní u sv. Jakuba v Brně v 16. století. In Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, Archiv města Brna, 2017, roč. 30, prosinec, s. 127-145.

[20] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Mozartovi vrstevníci v Brně. Bertramka. Věstník Mozartovy obce v Československé Republice 2, 1950, Nr. 5–6, p. 1–3; 3, 1951, Nr. 2, p. 2–5; Nr. 5, p. 1–4.

[21] ŠTEFAN, Jiří. Ecclesia metropolitana Pragensis catalogus collectionis operum artis musicae. Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae, vol. IV. Praha 1983, 1985.

[22] ŽŮREK, Pavel. Questenbergovi hudebníci v Brně. I. díl. Opus musicum 42, 2010, Nr. 5, p. 50–64.