Několik poznámek k politickému, hospodářskému a společenskému postavení nižší šlechty na Moravě

Title: Několik poznámek k politickému, hospodářskému a společenskému postavení nižší šlechty na Moravě
Variant title
Zur politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stellung des niederen Adels in Mähren
Source document: Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 23-31
Extent
23-31
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Böhm, J., K otázce o vzniku feudalismu v českých zemích, Český lid (dále ČL), 38, 1951.

[2] Böhm, J., K otázce o vzniku feudalismu na území ČSR, ČL 40, 1953, str. 151-156.

[3] Černohorský, K., Keramika a feudalismus, ČL 39, 1952, str. 223-230, ČL 40, 1953, str. 21-31.

[4] Červinka, I. L., 1928: Slované na Moravě a říše Velkomoravská, Brno.

[5] Červinka, I. L., Zapomenuté hrady a tvrze moravské, Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 39, 1927. 40, 1928. 41-42, 1929. Též zvl. otisk 38 str.

[6] Dostál, B., 1975: Břeclav–Pohansko. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno.

[7] Fiala, Z., 1975: Přemyslovské Čechy. Praha.

[8] Hoffmann, F., 1967: K prehistorii moravských táborů, Sborník Matice moravské 86, 1967, str. 202-218.

[9] Hrubý, F., 1922: Moravská šlechta roku 1619, její jmění a náboženské vyznání. Časopis Matice moravské 46, 1922, str. 107-169.

[10] Hurt, R., 1970: Vlastivěda moravská. Kyjovsko. Brno.

[11] Hurt, R., 1972: Svobodné dvory na Kyjovsku, Jižní Morava 1972, str. 67-83.

[12] Jirásek, J., 1962: Pivovary na Moravě koncem 16. století, Časopis Moravského musea (dále ČMM), Vědy společenské 47, 1962, str. 67-76.

[13] Jirásek, J., 1963, 1964: Moravský venkov před Bílou Horou, ČMM 48, 1963, str. 85-160, ČMM 49, 1964, str. 69-168.

[14] Kadlec, K., 1926: Přehled ústavních dějin Moravy. Praha.

[15] Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové, I–VI, 1872–1895, ed. V. Brandl, svazek VII, Brno 1911, ed. B. Bretholz.

[16] Macko, J., 1967: Kapitoly z dějin českého zemského soudního řízení XII. –XVII. stol. Praha.

[17] Matějek, F., 1959: Feudální velkostatek a poddaný na Moravě s přihlédnutím k přilehlému území Slezska a Polska. Praha.

[18] Matějek, F., 1966: Léno v Želči před Bílou Horou. Vlastivědný věstník moravský (dále VVM) 18, 1966, str. 3-17.

[19] Matějek, F., 1974: Bílá Hora a moravská feudální společnost, Československý časopis historický 22, 1974, str. 81-104.

[20] Nekuda, V., 1960: Zaniklá středověká osada Mstěnice u Hrotovic na Moravě, ČMM vědy společenské 45, 1960, str. 143-164.

[21] Nekuda, V., 1972: Středověká ves Mstěnice. Deset let archeologického výzkumu 1960 až 1970, VVM 24, 1972, str. 12-47.

[22] Neumann, A., 1930: Nové prameny k dějinám husitství na Moravě. Olomouc.

[23] Poulík, J., 1975: Mikulčice. Praha.

[24] Radimský, J., 1953, 1954, 1957: Berňová registra moravská z první poloviny 16. stol., Časopis Matice moravské 72, 1953, str. 269-359, 73, 1954, str. 251-293, 76, 1957, str. 288-383.

[25] Radimský, J., 1956: Produkce obilí na Moravě na sklonku 16. století, Časopis Matice moravské 75, 1956, str. 153-193.

[26] Štěpánek, M., 1965: Opevněná sídliště z 8.–12. století ve střední Evropě. Praha.

[27] Turek, A., 1951: Manové nejvyššího maršálka, VVM 6, 1951, str. 108-115, 129-139, 163-171.

[28] Unger, J., 1970: Archeologický výzkum středověkých hrádků na jižní Moravě se zvláštním zřetelem na výsledky výzkumu v Popicích pod Pálavou, VVM 22, 1970, str. 43-51.

[29] Moravské zemské desky, kraj brněnský z let 1348–1466 vydali: Chlumecký, Chytil, Demuth, Wolfskorn, Brno 1856, z let 1480-1566 vydal T. Kalina, Praha 1950, z let 1567-1641 vydal M. Rohlík, Praha 1957. – Kraj olomoucký z let 1348-1466, vydavatelé jako ZDB, z let 1480-1566 vydal F. Matějek, Brno 1948, z let 1567 až 1642 vydal F. Matějek, Praha 1953.

[30] Zháněl, S., 1930: Jak vznikla staročeská šlechta. Brno.

[31] Zlámal, B., 1955: Jan z Opatovic a Dlúhé Vsi, VVM 10, 1955, str. 140-149.

[32] Zlámal, B., 1957: Dějiny vladycké a panské vesnice Vel. Opatovic, VVM 12, 1957, str. 122-133.