Výsledky revize některých drobných středověkých opevnění v horním Podyjí

Title: Výsledky revize některých drobných středověkých opevnění v horním Podyjí
Variant title
Die Revisionsergebnisse kleinerer mittelalterlicher Befestigungen im oberen Flussgebiet der Dyje (Thaya)
Author: Bláha, Josef
Source document: Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 45-58
Extent
45-58
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Bláha, J., 1968: Vývoj osídlení jihozápadní Moravy do doby husitské (se zvláštním zřetelem k osídlení středověkému). Diplomová práce. Brno.

[2] Franz, L., 1933: Funde aus Zlabings. Sudeta, IX.

[3] Hetzer, K., 1957: Der "Türkenkogl" von Poppendorf bei Markersdorf p. B. St. Pölten, N. Ö. Archaeologia Austriaca, 21.

[4] Hilczerówna, Z., 1956: Ostrogi polskie z X. –XIII. wieku. Poznań.

[5] Hosák, L., 1953: Středověká kolonisace horního poříčí Dyje. Časopis společnosti přátel starožitností, LXI.

[6] Huml, V., 1976: Příspěvek ke studiu opevněných sídel drobné šlechty v Čechách. Archeologické rozhledy, XXVIII.

[7] Konečný, L., 1973: Rotunda v Podolí u Jemnice. Diplomová práce. Brno.

[8] Konečný, L., Bláha J., 1975: Zjišťovací průzkum rotundy v Jemnici-Podolí (okr. Třebíč). Přehled výzkumů AÚ ČSAV, 1974. Brno.

[9] Nekuda, V., 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno.

[10] Nekuda, V., 1964: Příspěvek ke slovanskému osídlení horního Podyjí, časopis Moravského muzea, XLIX.

[11] Přikryl, F., 1907: Ss. Cyrill a Method. Díl druhý. Týn u Lipníka.

[12] Richter, V., 1964: K založení ženského premonstrátského kláštera v Nové Říši. Vydalo muzeum Vysočiny. Jihlava.

[13] Sedláček, A., 1892: Rozletilé kapitoly ze starého místopisu a dějin rodů. Časopis matice moravské, 16.

[14] Schad'n, H. P., 1953: Die Hausberge und verwandten Wehranlagen in Nieder Österreich. Prähistorische Forschungen. Horn – Wien.

[15] Sprinzl, H., Alte Wallanlagen in Südwestmähren. Sudeta, VI.

[16] Tiray, J., 1913: Telecký okres. Vlastivěda moravská. Brno.

[17] Tiray, J., 1925: Dačický okres. Vlastivěda moravská. Brno.

[18] Tiray, J., 1926: Slavonický okres. Vlastivěda moravská. Brno.