K počátkům kostela sv. Klimenta na Novém Městě pražském

Variant title
Zu den Anfängen der St.-Klemens-Kirche in der Prager Neustadt
Author: Huml, Václav
Source document: Archaeologia historica. vol. 3, iss. [1], pp. 83-93
Extent
83-93
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Boháč. Zd., 1973a: Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení. ČSČH, 21, s. 369-386.

[2] Boháč, Zd., 1973b: K některým geografickým aspektům středověkého osídlení v našich zemích. Historická geografie, 10, s. 151-169.

[3] Boháč, Zd., 1973c: K raně středověkému osídlení Čech. Historická geografie, 11, s. 209-228.

[4] Borkovský, I., 1957: Průzkum základů kostela sv. Filipa a Jakuba v Praze-Smíchově. AR, 9, s. 652-659.

[5] Bureš, J., 1960: Středověké stavby brněnských dominikánů. ČMM, 45, s. 107-142.

[6] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. Vyd. G. Friedrich. Praha.

[7] Čarek, J., 1947: Románská Praha. Praha.

[8] Čarek, J., 1966: K rekonstrukci vývoje a rozlohy raně feudální Prahy, Pražský sborník historický 10-43.

[9] FRB: Fontes rerum Bohemicarum. 3. Vyd. Fr. Palacký. Praha 1882.

[10] Horneková, J., 1971: Výsledky stavebně archeologického průzkumu pláště kostela (sv. Klimenta) před generální opravou chrámu. Nález. zpr. v PSSPPOP.

[11] Hrdlička, L., 1972: Předběžné výsledky výzkumu v Praze 1 na Klárově. AR, 24, s. 140-141.

[12] Huml, V., 1973: Osada Újezd na Malé Straně. Staletá Praha, 4, s. 77-89. 644-663.

[13] Huml, V., 1975: Náměstí Curieových (stručná zpráva). Výzkumy v Čechách 1972.

[14] Hrdlička, L., 1972: Předběžné výsledky výzkumu v Praze 1 na Klárově. AR, 24, s. AÚ ČSAV Praha, s. 140-141.

[15] Huml, V., 1977: Výzkum v kostele sv. Klimenta na Novém Městě pražském. AR, 24, s. 406-416.

[16] Kalina, T., 1972: Příspěvek k založení Starého Města a k vývoji jeho areálu ve 13. století. Historická geografie, 8, s. 73—104.

[17] Kovařík, J., 1976: Výzkum slovanského pohřebiště v Praze – Motole v roce 1975. AR, 28, s. 515-521.

[18] Lorenc, V., 1973: Nová Město pražské. Praha.

[19] Mendl, B., 1925: Z hospodářských dějin Prahy. Sborník příspěvků k dějinám hlav. města Prahy. 5. Příloha E. Praha.

[20] Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řeč. Dalimila. Vyd. Z. Kristen. Praha 1957.

[21] Novotný, V., 1928: České dějiny 1/3. Praha.

[22] RBM: Regesta Bohemiae et Moraviae III. Praha 1890.

[23] Reichertová, K., 1967: Výzkum dvora před bývalým kostelem sv. Františka v areálu Anežského kláštera. AR, 19, s. 525-534.

[24] Reichertová, K., 1975: Klášter bl. Anežky na Františku — bývalý kostel sv. Salvátora, sakristie. Dvůr východně od románského konventu. Výzkumy v Čechách 1973. Praha, s. 124-125.

[25] Richterová, J., 1977: Záchranný výzkum v Klimentské ulici, Praha 1, Nové Město. AR, 29, s. 417-427.

[26] Sedláček, A., 1908: Místopisný slovník historický království Českého. Praha.

[27] Smetánka, Z., 1973: Příspěvek k chronologické problematice pozdní doby hradištní. PA, 64, s. 463-486.

[28] Šolle, M., 1969: Kouřim v mladší a pozdní době hradištní. PA, 60, s. 1-124.

[29] Teige, J., 1915: Základy starého místopisu Pražského II. Praha.

[30] Tomek, V. V., 1855: Dějepis města Prahy I. Praha.

[31] Tomek, V. V., 1866: Základy starého místopisu Pražského I. Praha.

[32] Tomek, V. V., 1870: Základy starého místopisu Pražského II. Praha.

[33] Tomek, V. V., 1892: Mappy staré Prahy k létům 1200, 1348 a 1419. Praha.

[34] Wagner, V., 1940: Kostel ve Vrbčanech. Praporec ze dne 1. 2., s. 42-44.