Záchranné archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku z období 6.—16. století v letech 1970—1978

Title: Záchranné archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku z období 6.—16. století v letech 1970—1978
Variant title
Archäologische Notgrabungen an mährischen und schlesischen Fundstätten aus dem 6.—16. Jahrhundert in den Jahren 1970—1978
Source document: Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 55-72
Extent
55-72
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Bláha, J., 1975: Předběžná zpráva o výsledcích archeologického výzkumu na staveništi obchodního domu Prior v Olomouci v roce 1973, AR XXVII, 283-285.

[2] Bláha, J., 1975: Středověké nálezy z Olomouce–Malého náměstí (okr. Olomouc), PV 1974, Brno, 59.

[3] Bláha, J., 1977: Archeologické výzkumy Okresního střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Olomouci a nové pohledy na počátky Olomouce. In: Typy sídlisk v 10.-13. storočí na území Československa a ich vzájomné vztahy. Tézy referátov. Nitra-Nové Vozokany, 2-3.

[4] Bláha, J., 1977a: Poznámky k počátkům a vývoji osídlení olomouckého podhradí. In: Středověká archeologie a studium počátků měst. Praha, 28-35.

[5] Burian, V., 1970: Výzkum hradu Tepence v roce 1969 (katastr Jívová, okr, Olomouc), PV 1969, Brno, 33-34.

[6] Burian, V., 1971: Výzkum hradu Tepence (obec Jívová) roku 1970 (okr. Olomouc), PV 1970, Brno, 65-68.

[7] Burian, V., 1972: Nález středověké keramiky v Olomouci-Ostružnické ulici (okr. Olomouc), PV 1971, Brno, 107.

[8] Burian, V., 1972a: Výzkum středověké akropole hradiska Tepenec v roce 1971 (obec Jívová) (okr. Olomouc), PV 1971, Brno, 117-119.

[9] Burian, V., 1973: Nálezy na středověkém hradisku Tepenec, obec Jívová (okres Olomouc), PV 1972, Brno, 83-84.

[10] Dohnal, V., 1974: Sondáž na Dómském návrší v Olomouci (okr. Olomouc), PV 1973, Brno, 106-111.

[11] Dohnal, V., 1974a: Výzkum hradiska z pozdní doby bronzové na Tepenci, obec Jívová (okr. Olomouc), PV 1973, Brno, 34-36.

[12] Dohnal, V., 1975: Pokračování sondáže na dómském návrší v Olomouci, PV 1974, Brno, 86-91.

[13] Dohnal, V., 1975a: Výzkum na pozdněbronzovém hradisku na Tepenci, obec Jívová (okr. Olomouc), PV 1974, Brno, 26-27.

[14] Dostál, B., 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě. Praha.

[15] Dostál, B., 1979: Dvacet let archeologického výzkumu Břeclavi-Pohanska, VVM XXX, 129 až 157.

[16] Goš, V., 1968: Výzkum mladohradištní osady v Mohelnici (okr. Šumperk), PV 1967, Brno, 99-100.

[17] Goš, V., 1971: Slovanská osada z 9.-13. století v Mohelnici. In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. Díl I. Uherské Hradiště, 155 až 164.

[18] Goš, V., 1971a: Záchranný výzkum slovanské osady z mladší doby hradištní v Mohelnici-SZTS (okr. Šumperk), PV 1970, Brno, 56-58.

[19] Goš, V., 1972: Výzkum slovanské osady v Mohelnici v roce 1971 (okr. Šumperk), PV 1971, Brno, 100-101.

[20] Goš, V., 1973: Slovanská osada v Mohelnici, AR XXV, 371-379.

[21] Goš, V., 1973a: Slovanská osada v Mohelnici v roce 1972 (okr. Šumperk), PV 1972, Brno, 62-64.

[22] Goš, V., 1974: Slovanská Mohelnice v roce 1973 (okr. Šumperk), PV 1973, Brno, 74-75.

[23] Goš, V., 1975: Osada hrnčířů v Mohelnici, AR XXVII, 338-341.

[24] Goš, V., 1975a: Výzkum slovanské Mohelnice v roce 1974 (okr. Šumperk), PV 1974, Brno, 52-53.

[25] Goš, V., 1977: Archeologický výzkum tvrzí na Jesenicku, ArchH 2, 33-44.

[26] Goš, V., 1977a: Slovanská keramika 10.-13. stol. na severní Moravě, VVM XXIX, 291-303.

[27] Goš, V. – Novák, J., 1976: Počátky výroby loštické keramiky, AR XXVIII, 399-404.

[28] Goš, V. – Novák, J. – Karel, J., 1974: Osada ze 13. století v "Podolí" u Rýmařova (okr. Bruntál), VVM XXVI, 34-36.

[29] Goš, V. – Novák, J. – Karel, J., 1974a: Zaniklé středověké sídliště v Rýmařově, ČS1M B XXIII, 110-120.

[30] Goš, V. – Novák, J. – Karel, J., 1977: K počátkům lokace Rýmařova. In: Středověká archeologie a studium počátků měst. Praha, 70 - 76.

[31] Jašková, M., 1973: Nález mladohradištního hrobu v Přerově (okr. Přerov), PV 1972, Brno, 65.

[32] Jašková, M., 1975: Hroby ze střední doby hradištní v Přerově (okr. Přerov), PV 1974, Brno, 49-50.

[33] Klanica, Z., 1973: Mladohradištní pohřebiště v Novém Poddvorově (okr. Hodonín), PV 1972, Brno, 64-65.

[34] Klanica, Z., 1974: Mladohradištní pohřebiště v Hodoníně (okr. Hodonín), PV 1973, Brno, 74.

[35] Klíma, B., 1973: Pozdně hradištní jáma u Dolních Věstonic (okr. Břeclav), PV 1972, Brno, 66.

[36] Klíma, B., 1974: Slovanská polozemnice z Dolních Věstonic (okr. Břeclav), PV 1973, Brno, 69-70.

[37] Kordiovský, E. – Unger, J., 1972: Mladohradištní a středověké nálezy na břeclavském zámku (okr. Břeclav), PV 1971, Brno, 101.

[38] Kos, O. – Koštuřík, P., 1972: Výzkum hradiska u Kramolína v roce 1971 (okr. Třebíč), PV 1971, Brno, 36-37.

[39] Kos, O. – Koštuřík, P., 1973: Archeologický výzkum na hradisku u Kramolína v roce 1972 (okr. Třebíč), PV 1972, Brno, 20-21.

[40] Kos, O. – Koštuřík, P., 1974: Třetí výzkumná sezóna na hradisku u Kramolína (okr. Třebíč), PV 1973, Brno, 105-106.

[41] Kos, O. – Koštuřík, P., 1975: Výzkum na hradisku u Kramolína v roce 1974 (okr. Třebíč), PV 1974, Brno, 91-92.

[42] Kouřil, P., 1976: Archeologický průzkum hradu Holoubek na Hrotovicku, VVM XXVIII, 215-217.

[43] Kouřil, P., 1977: Opevněné sídlo Čalonice, kat. úz. Dalešice, okres Třebíč. (Příspěvek k poznání opevněných sídel drobných feudálů ve středním Pojihlaví na jz. Moravě), ArchH 2, 137-154.

[44] Kouřil, P., 1978: Příspěvek k poznání hradů Kozlova, Kufštejna a Rabštejna ve středním Pojihlaví na jz. Moravě, ArchH 3, 131-145.

[45] Král, J., 1970-1971: Meč typu Y ze slovanského hrobu v Rebešovicích, Sb ČSSA 4, 111-121.

[46] Král, J., 1974: Středověké nálezy v Opavě 1973 (okr. Opava), PV 1973, Brno, 101-102.

[47] Král, J., 1975: Archeologické nálezy v Opavě v roce 1974 (okr. Opava), PV 1974, Brno, 82.

[48] Lorencová, A. – Koštuřík, P., 1977-1978: Nález lidských kosterních pozůstatků u Bobravy, SPFFBU E 22-23, 282-284.

[49] Měřínský, Z., 1975: Povrchový průzkum na slovanském sídlišti u Poštorné (okr. Břeclav), PV 1974, Brno 45.

[50] Měřínský, Z., 1976: Další nálezy ze slovanského sídliště u Poštorné okr. Břeclav), PV 1975, Brno, v tisku.

[51] Měřínský, Z., 1976a: Dohled a záchranný výzkum při pozemních úpravách v místech zaniklé středověké osady Studýň u Zbýšova (okr. Brno-venkov), PV 1975, Brno, v tisku.

[52] Měřínský, Z., 1977: Slovanské kostrové hroby u Nového Poddvorova (okr. Hodonín), PV 1976, Brno, v tisku.

[53] Měřínský, Z., 1977a: Záchranný výzkum v nové štěrkovně n. p. Ingstav u Dolních Věstonic (okr. Břeclav), PV 1976, Brno, v tisku.

[54] Měřínský, Z., 1978: Pokračování záchranného výzkumu v nové štěrkovně n. p. Ingstav u Dolních Věstonic (okr. Břeclav), PV 1977, v tisku.

[55] Měřínský, Z., 1978a: Staroslovanské pohřebiště u Velkých Bílovic, Malovaný kraj XIV, č. 2, 14-15.

[56] Měřínský, Z., 1978b: Staroslovanské sídliště u Poštorné (okr. Břeclav) a struktura časněslovanského osídlení na soutoku Moravy a Dyje, rkp., Brno.

[57] Měřínský, Z. – Peškař, I. – Rakovský, I., 1978: Archeologické nálezy na pravém břehu Dyje u soutoku se Svratkou (okr. Břeclav), PV 1977, Brno, v tisku.

[58] Měřínský, Z, – Soukop, M., 1977: Pokračování záchranných akcí v místech zaniklé středověké osady Studýň (okr. Brno-venkov), PV 1976, Brno, v tisku.

[59] Měřínský, Z. – Unger, J., 1976: Záchranný výzkum na zaniklé středověké osadě Koválov u Žabčic (okr. Brno-venkov), PV 1975, Brno, v tisku.

[60] Michna, P., 1971: Přehled archeologických výzkumů na Moravě za rok 1970, VVM XXIII, 251-264.

[61] Michna, P., 1972: Přehled archeologických výzkumů na Moravě za rok 1971, VVM XXIV, 310-324.

[62] Michna, P., 1973: Přehled archeologických výzkumů na Moravě za rok 1972, VVM XXV, 190-196.

[63] Michna, P., 1974: Přehled archeologických výzkumů na Moravě za rok 1973, VVM XXVI, 217-222.

[64] Michna, P., 1975: Nový nález náhrobní desky ve farním kostele v Uničově (okr. Olomouc), PV 1974, Brno, 81.

[65] Michna, P., 1975a: Průzkum bývalého domu moravských stavů v Uničově (okr. Olomouc), PV 1974, Brno, 59-60.

[66] Michna, P., 1975b: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1974, VVM XXVII, 220-228.

[67] Michna, P., 1975c: Záchranné archeologické akce v Olomouci (okr. Olomouc), PV 1974, Brno, 81-82.

[68] Michna, P., 1975d: Záchranný archeologický průzkum klášterního kostela v Uničově (okr. Olomouc), PV 1974, Brno, 63-65.

[69] Michna, P., 1976: Archeologický průzkum historického jádra města Uničova. Předběžná zpráva, ArchH 1, 205-230.

[70] Michna, P., 1976a: Objev náhrobní desky v Uničově. (Příspěvek k dějinám patricijské rodiny Doleatorů), VVM XXVIII, 40-45.

[71] Michna, P., 1976b: Písemný pramen v konfrontaci s výsledkem archeologického průzkumu v Uničově. (K věrohodnosti jedné zprávy Tomáše Pěšiny z Čechorodu), VVM XXVIII, 188-195.

[72] Michna, P., 1976c: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1975, VVM XXVIII, 311-317.

[73] Michna, P., 1977: Archeologický průzkum historického jádra města Olomouce, ulice Barvířské. (Předběžná zpráva o první etapě), ArchH 2, 271-281.

[74] Michna, P., 1977a: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1976, VVM XXIX, 176-183.

[75] Michna, P., 1978: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1977, VVM XXX, 326-335.

[76] Michna, P. – Unger, J., 1971: Záchranný archeologický výzkum zaniklé středověké osady Teplaný u Vránovic, okres Břeclav (informativní zpráva), In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. Díl I. Uherské Hradiště, 165-168.

[77] Nekuda, V., 1976: Zaniklá středověká osada Bystřec, okres Blansko, ČMM LXI, 39 až 63.

[78] Nekuda, V., 1977: Záchranný výzkum zaniklé středověké osady Bystřec, okr. Blansko. Předběžná zpráva. In: Středověká archeologie a studium počátků měst. Praha, 244 až 246.

[79] Novák, J. – Karel, J., 1974: Příspěvek k výzkumu počátků osídlení Rýmařovska (okr. Bruntál), VVM XXVI, 146-150.

[80] Novák, J. – Karel, J., 1974a: Zaniklé středověké sídliště v Rýmařově (okr. Bruntál), PV 1973, Brno.

[81] Novák, J. – Karel, J., 1975: Zaniklé středověké sídliště v Rýmařově (okr. Bruntál), PV 1974, Brno, 65-66.

[82] Novák, J. – Karel, J., 1977: Zpráva o archeologicko-historickém výzkumu počátků města Rýmařova a okolí. Rýmařov.

[83] Novotný, B., 1956: Slovanské sídliště u Poštorné, AR VIII, 168-171, 186-187.

[84] Novotný, B., 1970: Nálezy ze zaniklého hradu Tepence (okr. Olomouc), PV 1968, Brno, 63-64.

[85] Novotný, B., 1973: Slovanské osídlení a hroby z pozdní doby hradištní na Starém Brně, (okr. Brno), PV 1972, Brno, 66-67.

[86] Novotný, B., 1974: Záchranný výzkum slovanského pohřebiště u Olšan (okr. Prostějov), PV 1973, Brno, 71.

[87] Novotný, B., 1974a: Záchranný výzkum slovanského pohřebiště mezi Popovicemi a Rajhradem (okr. Brno-venkov), PV 1973, Brno, 72-73.

[88] Novotný, B., 1974b: Zjištění románského osídlení v brněnském podhradí na Pekařské ulici (okr. Brno-město), PV 1973, Brno, 79.

[89] Novotný, B., 1975: Objev pohřebiště z doby stěhování národů a pozdní doby hradištní u Šakvic (okr. Břeclav), PV 1974, Brno, 42-44.

[90] Novotný, B., 1975a: Záchranný výzkum středověkého dvorce a chat u Šakvic (okr. Břeclav), PV 1974, Brno, 55-57.

[91] Novotný, B., 1976: Záchranný výzkum zaniklého středověkého dvorce a chat u Šakvic (o. Břeclav), ArchH 1, 61-89.

[92] Novotný, B. – Karel, B. – Dušek, V., 1978: Středověké objekty ze 14. až z počátku 15. století v historickém jádru Jihlavy, VVM XXX, 49-62.

[93] Novotný, B. – Souchopová, V., 1974-1975: Záchranný výzkum středověké osady u Černé Hory, Sborník okresního vlastivědného muzea v Blansku VI-VII, 73-74.

[94] Ondráček, J., 1972: Pohřebiště z 11. století v Holešově-Všetulech (okr. Kroměříž), PV 1971, Brno, 98-99.

[95] Pavelčík, J., 1972: Odpadní jímky na místě bývalé synagogy v Uherském Brodě (okr. Uherské Hradiště), PV 1971, Brno, 124-125.

[96] Pavelčík, J., 1972a: Záchranné akce na náměstí Svobody v Opavě (okr. Opava), PV 1971, Brno, 126-127.

[97] Pavelčík, J., 1973: Středověká keramika z Uherského Brodu-Rulova (okr. Uherské Hradiště), PV 1972, Brno, 87.

[98] Pavelčík, J., 1973a: Středověká tvrz ve Hlinsku u Lipníka (okr. Přerov), PV 1972, Brno, 86.

[99] Pavelčík, J., 1974: Středověké nálezy z Uherského Brodu (okr. Uherské Hradiště), PV 1973, Brno, 78.

[100] Souchopová, V. – Novotný, B., 1974: Záchranný výzkum středověké služebné osady u Černé Hory (okr. Blansko), PV 1973, Brno, 82-84.

[101] Staňa, Č., 1970: Zur Entwicklung der mittelalterlichen Besiedlung im Südwestteil der Thaya-Schwarza-Bodensenke. Příspěvek k poznání vývoje středověkého osídlení jihozápadní části Dyjskosvrateckého úvalu, ČMM LV, 81-96.

[102] Staňa, Č., 1971: Zaniklá středověká osada u Pohořelic (okr. Břeclav), PV 1969, Brno, 35-37.

[103] Staňa, Č., 1973: Záchranný výzkum na slovanském pohřebišti v Rajhradě (okr. Brno-venkov), PV 1972, Brno, 58-59.

[104] Staňa, Č., 1974: Pokračování výzkumu na slovanském pohřebišti v Rajhradě (okr. Brno-venkov), PV 1973, Brno, 66-67.

[105] Staňa, Č., 1975: Třetí sezona na výzkumu slovanského pohřebiště a horákovského sídliště v Rajhradě (okr. Brno-venkov), PV 1974, Brno, 44 - 45.

[106] Šikulová, V., 1958: Moravská pohřebiště z mladší doby hradištní, Pravěk východní Moravy I, 88-162.

[107] Šikulová, V., 1968: Záchranné akce v areálu středověké Opavy, PV 1967, Brno, 107-111.

[108] Šikulová, V., 1970: Krypta v moravské kapli kostela sv. Václava v Opavě, PV 1968, Brno, 67-70.

[109] Šikulová, V., 1971: Pokračování záchranných akcí v areálu středověké Opavy (okr. Opava), PV 1970, Brno, 69-74.

[110] Šikulová, V., 1972: Záchranné akce v areálu středověké Opavy (okr. Opava), PV 1971, Brno, 121-124.

[111] Šikulová, V., 1973: Záchranné akce v areálu středověké Opavy (okr. Opava), PV 1972, Brno, 90-91.

[112] Trčala, F., 1972: Nové archeologické nálezy z Prostějovska (okr. Prostějov), PV 1971, Brno, 129-130.

[113] Turek, R., 1971: Územní předpoklady vzniku moravských údělných knížectví, SPFFBU E 16, 151-170.

[114] Unger, J., 1971: Objev slovanské zemnice u Pohořelic (okr. Břeclav), PV 1970, Brno 54.

[115] Unger, J., 1971a: První výsledky archeologického výzkumu středověkého objektu v trati "Klášterka" u Pohořelic (okres Břeclav). In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. Díl I. Uherské Hradiště, 161-164.

[116] Unger, J., 1971b: Výzkum na "Klášterce" u Pohořelic roku 1970 (okr. Břeclav), PV 1970, Brno, 62.

[117] Unger, J., 1972: Výzkum na "Klášterce" u Pohořelic (okr. Břeclav), PV 1971, Brno, 102.

[118] Unger, J., 1972a: Záchranný výzkum u Šakvic (okr. Břeclav), PV 1971, Brno, 132.

[119] Unger, J., 1973: Výzkum na "Klášterce" u Pohořelic roku 1972 (okr. Břeclav), PV 1972, Brno, 79-80.

[120] Unger, J., 1974: K lokalizaci některých zaniklých středověkých osad v okolí Pohořelic (okres Břeclav), Jižní Morava 1974-11, 22-33.

[121] Unger, J., 1974a: Pomoc dobrovolných spolupracovníků archeologickému oddělení Regionálního muzea v Mikulově v letech 1967-1973. In: V. seminář pro zájemce o archeologii, Mikulov, 3-27.

[122] Unger, J., 1975: Středohradištní zemnice u Pohořelic (o. Břeclav), AR XXVII, 192-194.

[123] Unger, J., 1976: Archeologický výzkum trati "Klášterka" u Pohořelic v letech 1970-1972, ArchH 1, 169-175.

[124] Unger, J., 1977: Archeologický výzkum hrádku "Kulatý kopec" na zaniklé vsi Koválov u Žabčic, okres Brno-venkov, v letech 1973-1976, ArchH 2, 155-160.