Opevněná sídliště 10.—16. století na Uherskohradišťsku

Variant title
Befestigte Siedlungen des 10.—16. Jahrhunderts in der Gegend von Uherské Hradiště
Source document: Archaeologia historica. vol. 6, iss. [1], pp. 307-313
Extent
307-313
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Čerešňák, B. a kol., 1980: Přehled dějin Moravy I. Brno.

[2] Havlík, L. E., 1978: Morava v 9.–10. století. Studie ČSAV č. 7. Praha.

[3] Hrubý, V., 1955: Staré Město velkomoravské pohřebiště Na valách. Praha.

[4] Hrubý, V., 1961: Velkomoravské hradisko sv. Klimenta u Osvětiman. Brno.

[5] Hrubý, V. a kol., 1956: Přehled nejvýznamnějších archeologických lokalit Gottwaldovského kraje I. Gottwaldov.

[6] Měřínský, Z., 1976: Hradisko Ordějov u Bánova (okr. Uherské Hradiště) a otázka jeho datování. Vlast, věst mor. Brno.

[7] Novotný, B., 1964: Výzkum slovanského hradiště z 10. až 12. století u Spytihněvi. Slovácko 1962/1963. Uherské Hradiště.

[8] Novotný, B., 1978: Výzkum přemyslovského ústředí "castrum Zpitignew" z 11.–12. století a rekonstrukce jeho údělu v archeologických a písemných pramenech. AH 3. Brno.

[9] Opravil, E., 1980: Lesy v údolní nivě Moravy v době hradištní (600–1200). Zborn. ref. č. zjazdu SBS Zvolen.

[10] Pavelčík, J., 1972: in: Zemek M., Moravsko-uherská hranice v 10.–13. století. Brno.

[11] Procházka, R., 1979: Slovanská opevňovací technika na území Československa. Rkp. dipl. práce. Brno.

[12] Snášil, R., 1971: Další slovanské sídliště u Osvětiman. PV 1971. Brno.

[13] Snášil, R., 1977: Nová zjištění se zaniklých Záblacan. Středověká archeologie a studium počátků měst. Sborník příspěvků přednesených na celostátní konferenci středověkých archeologů v Hradci Králové, 22–27. září 1975. Praha.

[14] Snášil, R., 1980: Sídlištní sít 10–15. století na Uherskohradišťsku. AH 5. Brno.

[15] Snášil, R., v tisku a: Změny sídlištní sítě a jejich příčiny v 10.–19. století. Vlastivěda moravská. Uherskohradišťsko. Brno.

[16] Snášil, R., v tisku b: Dodatky ke kapitole "Osídlení města v pravěku a časné době dějinné", in: Uherské Hradiště. Brno.

[17] Veselý, J. M., 1969: Svatoklimentský listář. Řím.

[18] Zemek, M., 1972: Moravsko-uherská hranice v 10.–13. století. Brno.