Středověká vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů zaniklých osad

Variant title
Das mittelalterliche Dorf in Mähren im Lichte der archäologischen Wüstungsforschung
Source document: Archaeologia historica. vol. 7, iss. [1], pp. 33-66
Extent
33-66
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Beranová, M., 1980: Zemědělství starých Slovanů. Praha.

[2] Beranová, M., 1957: Slovanské žňové nástroje v 6.—12. století. PA 48, 99—117.

[3] Beranová, M., 1963: Zemědělství v Čechách na počátku feudalismu. AR 15, 471-83.

[4] Beranová, M., 1975: Zemědělská výroba v 11.—14. století na území Československa. Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně III-1.

[5] Böhm, J., 1938: O organizovaný a soustavný výzkum sídlišť. ZPP II, 135—157.

[6] Böhm, J., 1939: O výzkum středověkých osad. ZPP III, 20—21.

[7] Bretholz, B., 1930: Das Urburder Lichtensteinischen Herrschaften Nikolsburg,

[8] Dürnholz, Lundenburg... aus dem Jahre 1414. Liberec, Chomutov.

[9] Černý, E., 1971: Příspěvek k povrchovému průzkumu půdorysu zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině a jeho vztah k plužině. ZSV 1, 187—201.

[10] Černý, E., 1973: Metodika průzkumu zaniklých středověkých osad a plužin na Drahanské vrchovině. Zprávy ČSSA 15, 50—119.

[11] Černý, E., 1976: Typy plužin zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině z hlediska vertikální členitosti terénu. AH 1, 99—106.

[12] Černý, E., 1978: Typy zaniklých středověkých vesnických sídlišť na Drahanské vrchovině z historicko-geografického hlediska. AH 3, 31—40.

[13] Černý, E., 1979: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Studie ČSAV 1. Praha.

[14] Dostál, B., 1975: Břeclav-Pohansko. Brno.

[15] Dostál, B., 1978: Dvacet let archeologického výzkumu Břeclavi-Pohanska 1958—1978, VVM XXX, 2, 129—157.

[16] Dostál, B., 1976: Zemědělská výroba na území ČSSR v 6.—10. století. AH 1, 9—26.

[17] Filip, J., 1946: Počátky zemědělství v českých zemích. ČL 1, 115—118.

[18] Filip, J., 1949: Staroslovanské zemědělství na území Československa. ČL 4, 194—199.

[19] Frolec, V., 1974: Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno.

[20] Frolec, V., 1975: K otázce vztahů mezi archeologickými a etnografickými doklady vesnického obydlí, AR 27, 342—345.

[21] Frolec, V., 1976: Pokus o etnografickou interpretaci archeologických výzkumů středověké zemědělské usedlosti. AH 1, 49—52.

[22] Goš, V., 1971: Slovanská osada z 9.—13. století v Mohelnici. ZSV 1, 155—160.

[23] Goš, V., 1975: Osada hrnčířů v Mohelnici. AR 27, 338—341.

[24] Grimm, P., 1939: Hohenrode, eine mittelalterliche Siedlung im Südharz. Halle.

[25] Habovštiak, A., 1965: Polnohospodárstvo na Slovensku v 9.—11. stor. O počiatkoch slovenských dejín, 55—80. Bratislava.

[26] Habovštiak, A., 1969: Stredoslovenské dědiny vo světle doterajšieho archeologického výskumu na Slovensku. Agrikultúra 8, 67—82.

[27] Habovštiak, A., 1971: Historicko-archeologický výskum středověkých zaniknutých dedín na Slovensku. ZSV 2, 9—28.

[28] Habovštiak, A., 1975: Středověké agrárně sídliska 10.—13. storočia na Slovensku, AR 27, 297—304.

[29] Hejna, A., 1964: Krašovice — příspěvek k výzkumu středověké vesnice v Čechách, PA, 178—221.

[30] Herrmann, J., 1968: Siedlung, Wirtschaft und gesellschaftliche Verhältnisse der slawischen Stämme zwischen Oder/Neisse und Elbe. Berlin.

[31] Hoferková, J., 1965: Středohradištní venkovská sídliště. Dipl. práce. Brno.

[32] Hoferková, J., 1958: Pozdně hradištní sídliště ve Zlechově, PVM 1, 76—81.

[33] Hrubý, V., 1961: Příspěvek k poznání velkomoravského obydlí. PA 52, 488—497.

[34] Hrubý, V., 1965: Staré Město — Velkomoravský Velehrad. Praha. 1967:

[35] Hurt, R., 1970: Kyjovsko. Vlastivěda moravská. Brno.

[36] Krüger, B., 1967: Dessau — Mosigkau. Ein frühslawischer Siedlungsplatz im mittleren Elbegebiet Berlin.

[37] Kudrnáč, J., 1958: Skladování obilí v jámách-obilnicích, VPS 2, 233—252.

[38] Lehmann, E., 1957: Plan einer mittelslawischen Siedlung in Berlin-Mahlsdorf. Ausgrabungen und Funde 2, 177—

[39] Mencl, V., 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.

[40] Michna, P.—Unger, J., 1971: Záchranný archeologický výzkum zaniklé středověké osady Teplany u Vranovic, okr. Břeclav. (Informativní zpráva.) ZSV 1, 165—168.

[41] Mika, A., 1960: Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu. Praha.

[42] Müller, A., 1980: Museumsdorf Düppel. Berlin.

[43] Nekuda, V., 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno.

[44] Nekuda, V., 1962: Urbáře na panství brněnské kapituly. ČMM 47, 43—66.

[45] Nekuda, V., 1972: Středověká ves Mstěnice. Deset let archeologického výzkumu. VVM 24, 12—47.

[46] Nekuda, V., 1973: Raně středověké typy obytných objektů ve Mstěnicích. ČMM 58, 77—96.

[47] Nekuda, V., 1973b: Zum Stand der Wüstungsforschung in Mähren. ZAM 1, 31—57.

[48] Nekuda, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonie. Brno.

[49] Nekuda, V., 1976a: Příspěvek k charakteristice středověké zemědělské usedlosti na Moravě. AH 1, 33—48.

[50] Nekuda, V., 1976b: Zaniklá středověká osada Bystřec. ČMM 61, 39—63.

[51] Nekuda, V., 1980: Moravský venkov v době předhusitské. AH 5, 13—29.

[52] Nekuda, V., 1981: K vývoji drobných středověkých opevnění na Moravě. AH 6, 293—306.

[53] Nekuda, V., 1982: Das altslawische Dorf in Berlin-Mahlsdorf. Ausgrabungen in Berlin, v tisku.

[54] Nekuda, V.—Unger, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

[55] Niederle, L., 1913: Slovanské starožitností. Život starých Slovanů I, 2. Praha.

[56] Novotný, B., 1971: Výzkum vesnického sídliště z pozdní doby hradištní u Přítluk. ZSV 1, 117—154.

[57] Peške, L.: Osteologické nálezy ze Šakvic, poloha Štěpničky. AR 33, 88—89.

[58] Pitterová, A., 1965: Vývoj základních půdorysných typů tradičního domu na území ČSSR ve světle archeologických pramenů. CL 52, 275—295.

[59] Pitterová, A., 1968: Typy nejstarších slovanských sídlišť vesnického charakteru a jejich vývoj ve světle archeologických pramenů. ČL 55, 169—179.

[60] Pitterová, A., 1971: Dům a sídliště zemědělského charakteru v 6.—15. století na území ČSSR. ZSV 1, 11—18.

[61] Pitterová, A., 1976: Neznámý typ středověkého pozemního domu. AH 1, 27—32.

[62] Pleinerová, I., 1975: Březno. Vesnice prvních Slovanů v severozápadních Čechách. Praha.

[63] Polla, B., 1962: Středověká zaniknutá osada na Spiši. (Zalužany.) Bratislava.

[64] Poulík, J., 1956: Nové slovanské výzkumy na Moravě. VPS 1, 239—258.

[65] Rybníčková, E.—Rybníček, K., 1975: Ergebnisse einer paläogeobotanischen Erforschung. In: V. Nekuda, Pfaffenschlag, 183—198.

[66] Rybníčková, E.—Rybníček, K., 1976: Zemědělství mladšího středověku v pylových analýzách. AH 1, 145—149.

[67] Snášil, R., 1971: Záblacany (okr. Uh. Hradiště). ZSV 1, 89—116.

[68] Snášil, R., 1975: Archeologie a vesnická sídliště 10.—13. století na Moravě. AR 27, 305—317.

[69] Snášil, R., 1976: Životní prostředí vesnických sídlišť 10.-15. stol. v ČSR. (Nástin dosavadních výsledků.) AH 1, 139—144.

[70] Snášil, R., 1977: Nová zjištění ze zaniklých Záblacan. Středověká archeologie a studium počátků měst, 247—257.

[71] Snášil, R., 1980: Sídlištní síť 10.—15. století na Uherskohradišťsku AH 5, 177—182.

[72] Snášil, R., 1981: Opevněná sídliště 10.—16. stol. na Uherskohradišťsku. AH 6, 307—313.

[73] Staňa, Č., 1960: Slovanské obytné objekty na hradišti Staré Zámky u Líšně. PA 51, 240—293.

[74] Staňa, Č., 1970: Zur Entwicklung der mittelalterlichen Besiedlung im Südwestteil der Thaya-Schwarza-Bodensenke. ČMM 55, 81—96.

[75] Šaurová, D., 1967: Zaniklá středověká osada Konůvky na Slavkovsku. VVM 19, 163 až 174.

[76] Šaurová, D., 1971: Systematický výzkum zaniklé středověké vesnice Konůvky na Slavkovsku. ZSV 1, 189—183. Nové poznatky ze zaniklé středověké vesnice Konůvky. ZSV 1, 184—186.

[77] Šaurová, D., 1977: Vilémov — zaniklá středověká ves na úpatí Drahanské vrchoviny. Středověká archeologie a studium počátků měst, 264—271.

[78] Šaurová, D., 1978: Pokračování výzkumu v Konůvkách. AH 3, 347—354.

[79] Škabrada, J., 1978: Sýpky domů v Pfaffenschlagu ve světle struktury vesnického domu jihočeské oblasti. (Šíje vesnických sýpek a středověkých zemnic.) AH 3, 355—369.

[80] Štelcl, J.—Malina, J., 1955: Kamenné suroviny Pfaffenschlagu. V. Nekuda, Pfaffenschlag, 223—237.

[81] Unger, J., 1970: Zur Lokalisierung einiger mittelalterlicher Ortswüstungen in Südmähren. ČMM 55, 111—119.

[82] Unger, J., 1980: Pohořelice-Klášterka. Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně, 8, 2.

[83] Unger, J., 1981: Hradištní a středověká osada u Šakvic, okr. Břeclav. AR 33, 55—87.

[84] Zemek, M.—Bartušek, A., 1956: Dějiny Žďáru n. Sázavou I, Brno.