Nálezy středověkých dlaždic v západních Čechách

Variant title
Funde mittelalterlicher Fliesen in Westböhmen
Source document: Archaeologia historica. vol. 9, iss. [1], pp. 247-261
Extent
247-261
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Aubert, M., 1947: L'architecture cistercienne en France, I., II. Paris.

[2] Beneš, A. – Richter, M., 1976: Příspěvek k dějinám osídlení Starého Plzence ve 13. století, Sborník Západočeského muzea v Plzni - Historie, Tisíc let Staré Plzně, 67-75.

[3] Birnbaum, V., 1931: Architektura. Gotické umění, in: Dějepis výtvarného umění v Čechách. I. Středověk (cd. Z. Wirth), Praha, 99-180.

[4] Braniš, J., 1892, 1893: Dějiny středověkého umění v Čechách, I.–II. Praha.

[5] Čechura, J. – Kuthan, J., 1982: Grangie v Plaších, Umění XXX, 273 - 276 .

[6] Duc, V., 1860: Dictionnaire de l'architecture francaise du XI e au XVIIe s. Paris.

[7] Durdík, T., 1979: Archeologický výzkum středověkých hradů v západních Čechách v letech 1970 až 1978, in: Z chodského hradu, 13-20.

[8] Friedl, A., 1920, 1921: Archeologická bádání na Hůrce u Plzence a u klášterního kostela v Plasech. PA XXXII, 262-266.

[9] Friedl, A., 1976: Tisíc let Staré Plzně promlouvá k dnešku, in: Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie, Tisíc let Staré Plzně, 29-47.

[10] Forrer, R., 1901: Geschichte der Europäischen Fliesen - Keramik vom Mittelalter bis zum Jahre 1900. Strassburg.

[11] Hahn, H., 1957: Die frühe Kirchenbaukunst der Zisterzienser. Berlin.

[12] Hejdová, D. – Nechvátal, B., 1970: Raně středověké dlaždice v Čechách. PA LXI. 100-183, 395-471.

[13] Hejna, A., 1976: Výzkum na hradišti Stará Plzeň v roce 1972, Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie, Tisíc let Staré Plzně, 49-59.

[14] Kutal, A. – Líbal, D. – Matějček, A., 1949: České umění gotické I., Stavitelství a sochařství. Praha.

[15] Lasteyric, R., 1927: L'architccturc religieuse en France a l'epoquc gothique. II. Paris.

[16] Lehner, F. J., 1903, 1905, 1907: Dějiny umění národa českého. Praha.

[17] Líbal, D., 1948: Gotická architektura v Čechách a na Moravě. Praha.

[18] Líbal, D., 1949: O skupině českých pozdně románských kostelů, in: Cestami umění (Sborník prací k poctě šedesátých narozenin Antonína Matějčka). Praha. 57-66.

[19] Líbal, D., 1956: Výtvarný profil cistercké architektury 12. století, in: Umění věků (věnováno k sedmdesátým narozeninám profesora dr. Josefa Cibulky). Praha. 105-156.

[20] Líbal, D. – Pavlík, M., 1980: Románská budova klášterního hospodářského dvora v Plaších, Umění 28. 515-518.

[21] Losos, L. – Nechvátal, B., 1972: Rekonstrukce raně středověké dlažby v královské kapli v Plasech u Plzně, AR XXIV, 529-541.

[22] Mencl, V., 1939: Románská architektura v zemích českých. Ročenka kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1937 a 1938, 19-41.

[23] Mencl, V., 1946: Francouzská románská architektura na české půdě. Umění XVII, 207-209.

[24] Mencl, V., 1958: Počátky architektury v jihozápadních Čechách, ZPP XVIII, 135-146.

[25] Menclová, D., 1970-1972: České hrady I.–II. Praha.

[26] Merhautová-Livorová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách, Praha.

[27] Merhautová-Livorová, A., 1977: Terakotová dlaždice z Brůdku, okres Domažlice. ČNM CXLVI, 217-220.

[28] Merhautová-Livorová, A., 1980: Středověké podlahy s obrazem císaře Nerona, Umění XXVIII, 246-258.

[29] Nechvátal, B., 1977a: Další nález středověké mozaikové dlažby z Čech (Cisterciácký klášter v Nepomuku), PP 37, 213-218.

[30] Nechvátal, B., 1977b: Raně středověká dlažba v rotundě sv. Petra ve Starém Plzenci, PP 37, 546-550.

[31] Nechvátal, B., 1978: Franzözische mittelalterliche Fliesen mosaikartigen Typs in Böhmen, Umění XXVI, 115-133.

[32] Nechvátal, B., 1982: Středověké dlaždice ze Sázavy (Ke vztahu Vyšehradu a Sázavy v 11. století), Umění XXX, 244-256.

[33] Novotný, V., 1928: České dějiny, I/3, Praha.

[34] Podlaha, A., 1908: Popisy kláštera a kostelů v Plasech v rukopise z r. 1744, PA XXIII, 223-232.

[35] Podlaha, A., 1912: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese kralovickém, XXXVIII, Praha.

[36] Sedláček, A., 1912: Místopisný slovník historický království českého. Praha.

[37] Sláma, J., 1971: K počátkům slovanského osídlení západních Čech, AR XXIII, 725-741.

[38] Šimák, J., 1930: Soupis památek historických a uměleckých v republice československé, XLVI Okres mnichovohradištský, Praha.

[39] Wirth, Z., 1957: Umělecké památky Čech (ed.) Praha.

[40] Wocel, J. E., 1864: Ostatky chrámu bývalého kláštera Hradiště nad Jizerou, PA XI, 23-34 , obr. II.