Podiel církevných inštitúcií na vývoji osídlenia a hospodárstva východného Slovenska v 12.–16. storočí

Variant title
Der Anteil der kirchlichen Institutionen an der Entwicklung der Besiedlung und Wirtschaft der Ostslowakei im 12.–16. Jahrhundert
Source document: Archaeologia historica. vol. 10, iss. [1], pp. 357-367
Extent
357-367
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Csánki, D.: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I. Budapešť 1890.

[2] Dejiny Bardejova. Košice 1975.

[3] Dejiny Prešova 1, 2. Košice 1965.

[4] Dejiny Trebišova. Košice 1982.

[5] Fekete Nagy, A.: A Szspesség területi es társadalmi kialakulása. Budapešť 1934.

[6] Kútnik, J.: K predkartuziánskym dejinám Červeného kláštora. In: Nové obzory 8, (1966), 176-193.

[7] Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár I, II. Budapešť 1951-1958.

[8] Marsina, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Bratislava 1971.

[9] Oszvald, F.: Adatok a magyarországi premontreiek Arpád – kori történetéhez. In: Müvészettörténeti értesítö VI-2, 3, (1957), 231-254.

[10] Pavlik, E.: Zamagurskí zemepáni. In: Spiš 1, (1967), 37-56.

[11] Polla, B.: Zisťovací historicko-archeologický výskum v Brezovičke. In: Vlastivedný časopis XIII, (1964), 179-180.

[12] Sedlák, V.: Regesta diplomatica et epistolaria Slovaciae I. Bratislava 1980.

[13] Sopko, J.: K poľsko-slovenským kultúnym stykom do polovice 15. storočia. In: Historické štúdie XV, (1970), 139-158.

[14] Suchý, M.: Dejiny Levoče I. Košice 1974.

[15] Szentpetéry, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica I. Budapešť 1923-1930.

[16] Špirko, J.: Církevné dejiny I, II. Martin 1943.

[17] Uličný, F.: K dejinám Bardejova v 13. a 14. storočí. In: Šarišské múzeum 2, (1969), 23-36.

[18] Uličný, F.: Listina Bela IV. z roku 1247 o majetkoch bardejovských cistercitov. In: Slovenská archivistika XIV-I, (1979), 87-98.

[19] Uličný, F.: Osidlenie Šarisa v 13.–14. storočí. In: Nové obzory 11, (1971), 133-206.

[20] Varsik, B.: Osidlenie Košickej kotliny I-III. Bratislava 1964–1977.

[21] Vencko, J.: Dejiny štiavnického opátstva na Spiši. Ružomberok 1927.

[22] Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Bratislava, Košice 1970.