K přemyslovskému opevnění města Kouřimi

Variant title
Zur přemyslidischen Befestigung der Stadt Kouřim
Source document: Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 255-266
Extent
255-266
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] ODB V 1: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/1, ed. J. Šebánek-S. Dušková, Praha 1974.

[2] СІМ II: Codex iuris municipalis II, ed. J. Čelakovský, Praha 1895.

[3] RBM II: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II, ed. J. Emler, Praha 1882.

[4] Durdík, T. 1978: Nástin vývoje českých hradů 12.-13. století, Archaeologia historica 3.

[5] Dušková, S. 1960: Kdo byl notář Jindřich, Sborník fil. fak. Brno 9, C 7.

[6] Kuthan, J. et al. 1982: Umění doby posledních Přemyslovců, Roztoky u Prahy-Praha.

[7] Líbal, D. et al. 1971: Kouřim, stavebně historický průzkum historické části města, nestr. rkp. SÚRPMO Praha.

[8] Líbal, D. 1984: Gotická architektura, in: Dějiny českého výtvarného umění I/1, Praha.

[9] Mádl, K. B. 1897: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kolínském, Praha.

[10] Radová, M. 1977: Románské stavitelství (skriptum ČVUT), Praha.

[11] Razím, V. 1985a: Opevnění středověkého Berouna, K problematice městské fortifikace doby posledních Přemyslovců, Umění 33.

[12] Razím, V. 1985b: K stavebnímu vývoji opevnění Bělé pod Bezdězem, Památky a příroda 10.

[13] Razím, V. 1986: Raně gotická fortifikace města Horažďovic, Památky a příroda 11.

[14] Razím, V. v tisku I: K stavební podobě městského opevnění v Rakovníku, Památky středních Čech 2.

[15] Razím, V. v tisku II: Městské opevnění Ratají nad Sázavou (povrchový průzkum), Sborník vlastivědných prací z Podblanicka.

[16] Widawski, J. 1973: Miejskie mury obronne v państwie polskim do początku XV wieku, Warszawa.