Příspěvek k technologii výroby pozdně středověkých reliéfních kachlů

Variant title
Beitrag zur Technologie der spätmittelalterlichen Reliefkacheln
Source document: Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 489-504
Extent
489-504
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Diviš V., 1907: Renaissanční kachel nárožní. ČSPSČ XV, 60-62, obr. 16.

[2] Diviš V., 1917: Renaissanční kachel nárožní. Památky Pardubic a okolí, 112. Pardubice.

[3] Franz R., 1969: Der Kachelofen. Graz.

[4] Haedecke H. U., 1968: Eine Kölner Ofenkachel aus dem 14. Jahrhunderts. Keramos 39, 17-21.

[5] Hazlbauer Z., 1983: Jednoduché obytné stavby v ikonografii českých gotických reliéfních kachlů. Arch. Prag. 4, 265-275.

[6] Hazlbauer Z., Špaček J., 1985: Poznámky k výrobě reliéfních renesančních kachlů s přihlédnutím k nálezům ve středním Polabí. V tisku.

[7] Holčík Š., 1978: Stredoveké kachliarstvo. Bratislava.

[8] Kachle ze sbírek kladenského muzea, 1982 (?). Průvodce k výstavě OM Kladno.

[9] Michna P., 1981: Gotická kamna z hradu Melic na Vyškovsku. Pokus o rekonstrukci. AH 6, 333 až 360.

[10] Mikšík M., Hanykýř V., Hazlbauer Z., 1985: Studie podmínek výroby reliéfních ploch pozdně středověkých kachlů. AH, v tisku.

[11] Pajer J., 1982: Hromadný nález ze začátku 17. stol. ve Strážnici. Strážnice.

[12] Pajer J., 1983: Počátky novodobé keramiky ve Strážnici. Strážnice.

[13] Pražák V., 1974: Hrad Lipnice a jeho sbírka středověkých kachlů. Dipl. práce FF UK, archív UK, i. č. 269.

[14] Pospíšilová A., 1978: Nález středověkých kachlů ve Voteleži u Kouřimi. Práce Muzea vesnice v Kouřimi 4, 15-26. Kolín.

[15] Richter M., 1969: Výzkum v Sezimově Ústí v 1. 1966-68. AR XXI, 768-782.

[16] Richter M., 1978: Středověká keramika ze Sezimova Ústí. Katalog ke stejnojmenné výstavě v Bechyni. Hluboká n. V.

[17] Richterová J., 1982a: Středověké kachle. Praha.

[18] Richterová J., 1982b: Technologie pražských středověkých kachlů. Arch. Prag. 3, 153-167.

[19] Richterová J., 1983: Orlice jako chronologický motiv kachlového reliéfu. AH 8, 155-165.

[20] Radoměrský P., 1965: Středověká keramika II. Muzejní a vlastivědná práce III, 15-25.

[21] Smetánka Z., 1959: K problémům nejstarších plasticky zdobených kachlů v Čechách. Acta Musei Reginaehradecensis, s. B. 2, 107-114.

[22] Smetánka Z., 1968a: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. stol. do počátku 16. stol. PA LIX, 543-578.

[23] Smetánka Z., 1968b: Kachle východních Čech. Průvodce stejnojmenné výstavy v zámku Kuks.

[24] Smetánka Z., 1981: Gotický kachel s hrnčířem. Praehistorica VIII, Varia archaeologica 2, 329-331. Praha.

[25] Smetánka Z., 1983a: Ad lupum praedicantem. Reliéf pozdně gotického kachle jako historický pramen. AR XXXV, 316-326, tab. I.

[26] Smetánka Z., 1983b: K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách. AH 8, 145-154.

[27] Strauss K., 1966: Kachelkunst in Alt-Livland. Keramik-Freude der Schweiz, Mitteilungsblatt No 71, 3-6.

[28] Zápotocký M., 1979: Katalog středověké keramiky severočeského Polabí. Výzkumy v Čechách - supplementum ČSAV, Praha.