Základní otázky historicko archeologického studia vesnického sídla, domu a dvora

Title: Základní otázky historicko archeologického studia vesnického sídla, domu a dvora
Variant title:
  • Grundfragen des historisch-archäologischen Studiums der ländlichen Siedlungen, Häuser und Höfe
Source document: Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 33-46
Extent
33-46
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Donat P., 1980: Haus, Hof und Dorf in Mitteleuropa vom 7. bis 12. Jahrhundert. Archäologische Beiträge zur Entwicklung und Struktur der bäuerlichen Siedlung. Schriften zur Ur- und Frühgeschichte 33. Berlin.

[2] Dostál B., 1967: Typy slovanských sídlištních objektů z Břeclavi-Pohanska, SPFFBU E 12, roč. 16, 81—132.

[3] Frolec V., 1974: Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno.

[4] Frolec V., 1975: K otázce vztahů mezi archeologickými a etnografickými doklady vesnického obydlí, AR 27, 342—345.

[5] Frolec V., 1976: Pokus o etnografickou interpretaci archeologických výzkumů středověké zemědělské usedlosti, AH 1, 49—52.

[6] Frolec V., 1982: K interpretaci geneze trojdílného komorového domu. AH 7, 67—77.

[7] Frolec V., 1983: Ke genezi a počátkům historického vývoje lidového domu v oblasti moravsko-slovenského pomezí, ZSNM LXXVII, Etnografie 24, 87—119.

[8] Goš V., 1982: Charakteristika vývoje osídlení severní Moravy v 8.—15. století, AH 7, 157—167.

[9] Goš V., 1984: K problematice zahloubených obytných staveb 13. století na severní Moravě, VVM XXXVI, 171—178.

[10] Goš V., 1984a: Sídlištní objekty slovanské osady v Mohelnici, ČS1M, 33, 221—252.

[11] Goš V.—Novák J.—Karel J. 1985: Počátky osídlení Rýmařova, PA LXXVI, 184—227.

[12] Gschwend M., 1984: Haus und Gehöft. Jahrestagungen, Vorträge und Forschungen im Rahmen des Arbeitskreises für Hausforschung, Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie, Band 2, 237—240.

[13] Hejna A., 1960: K otázce západoslovanských obytných stavení a sídlišť v období raného feudalismu. VPS 3, 229—254.

[14] Klápště J.—Smetánka Z., 1982: Archeologický výzkum české středověké vesnice v letech 1971—1981, AH 7, 11—31.

[15] Láznička Z., 1962: Příspěvek k sídelně-zeměpisné charakteristice moravskoslezské zemědělské usedlosti na sklonku feudalismu, ČMM XLVII, 77—94.

[16] Leister I., 1974: Das Angerdorf und die Überwindung der Hufenordnung im Ostdeutschen Kolonisationsgebiet, Siedlungsformen der früh- und hochmittelalterlichen Binnenkolonisation, Probleme der genetischen Siedlungsforschung, Band 1, 83—97 Göttingen.

[17] Mencl V., 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.

[18] Nekuda V., 1973: Raně středověké typy obytných objektů ve Mstěnicích, ČMM LVIII, 77—96.

[19] Nekuda V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

[20] Nekuda V., 1976: Příspěvek k charakteristice středověké zemědělské usedlosti na Moravě, AH 1, 33—48.

[21] Nekuda V., 1980: Moravský venkov v době předhusitské. AH 5, 13—29.

[22] Nekuda V., 1982: Středověká vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů zaniklých osad, AH 7, 33—66.

[23] Nekuda V., 1984: Vesnický středověký dům na Moravě, AH 9, 21—37.

[24] Nekuda V., 1986: Obilní jamy v zaniklých Mstěnicích, ČMM LXXI, 59—129.

[25] Niederle L., 1913: Slovanské starožitnosti. Život starých Slovanů I, 2. Praha.

[26] Nitz H. J., 1985: Planmässige Siedlungsformen zwischen dem österreichischen Waldviertel und dem Passauer Abteiland, Ostbairische Grenzmarken, Passauer Jahrbuch für Geschichte, Kunst und Volkskunde, 27, 47—62.

[27] Petráň J., 1985: Dějiny hmotné kultury I (1), Praha.

[28] Smetánka Z.—Klápště J., 1975: Archeologie a česká vesnice 10.—13. století, AR 27, 286—296.

[29] Snášil R., 1973: Záblacany (okres Uherské Hradiště), ZSV 1, 89—115.

[30] Snášil R., 1975: Archeologie a vesnická sídliště 10.—13. století na Moravě, AR XXVII, 305—317.

[31] Sperling W., 1982: Formen, Typen und Genese des Platzdorfes in den böhmischen Ländern. Beiträge zur Siedlungsgeographie Ostmitteleuropas. (Erdkundliches Wissen, Heft 61. Geographische Zeitschrift, Beihefte.) Wiesbaden.

[32] Třeštík D., 1979: Proměny české společnosti ve 13. století, Folia historica bohemica 1, 131—154. Praha.