Archeologický výskum stredovekého dedinského domu na Slovensku

Title: Archeologický výskum stredovekého dedinského domu na Slovensku
Variant title:
  • Die archäologische Untersuchung des mittelalterlichen ländlichen Hauses der Slowakei
Source document: Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 145-155
Extent
145-155
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Balassa Iván, M., 1985: A parasztház évszázadai. A magyar lakóház középkori fejlödésének vázlata. Békéscsaba.

[2] Baxa, P. 1983: Výskum v historickom jadre Bratislavy. In: AVANS v roku 1982. Nitra, 47—49.

[3] Baxa, P. 1984: Výskum v historickom jadre Bratislavy. In: AVANS v roku 1983. Nitra, 37—38.

[4] Benkö, E. 1984: Székelykeresztúri kályhacsempék. 15—17 század. Bukarest.

[5] Bouček, V. 1953—1954: Příspěvek k charakteristice hmotné kultury vesnici Vyšné a Nižné Repáše a Torysky. Věci a lidé 5, 117—166.

[6] Budinský-Krička, V. 1970: Příspěvok k poznaniu včasnostredovekej dediny na východnom Slovensku. SlA 18. Nitra, 167—188.

[7] Čaplovič, D. 1983: Stredoveké zaniknuté dedinské osídlenie na východnom Slovensku. SlA 31. Nitra, 357—413.

[8] Čaplovič, D.—Javorský, Fr. 1982: Záchranný výskum zaniknutej stredovekej dediny Krigov. In: AVANS v roku 1981. Nitra, 66—69.

[9] Čaplovič, D.—Javorský, Fr. 1983. Archeologický výskum profánnej stredovekej architektúry v Pavľanoch. In: AVANS v roku 1982. Nitra, 70—72.

[10] Čaplovič, D.—Javorský, Fr. 1984: Pokračovanie výskumu zaniknutej stredovekej dediny Krigov pri Pavľanoch. In: AVANS v roku 1983. Nitra, 65—66.

[11] Čaplovič, D.—Javorský, Fr. 1989: Najnovšie poznatky o vývoji stredovekého dedinského domu na Spiši. In: Nové obrazy 31. Prešov—Košice, v tlači.

[12] Drenko, Z. 1981: Zaniknutá stredoveká dedina Bizovo. In: AVANS v roku 1980. Nitra, 57—59.

[13] Drenko, Z. 1983: Zaniknutá stredoveká dedina Bizovo. In: AVANS v roku 1982. Nitra, 81—82.

[14] Fodor, I. 1976: Vorbericht über die Ausgrabung am Szabolcs-Vontatópart und in Szabolcs—Kisfalud. Acta Archaeologica Hungarica. Budapest, 371—382.

[15] Fusek, G. 1986: Záchranný výskum v Bielovciach. In: AVANS v roku 1985. Nitra, 83—85.

[16] Habovštiak, A. 1985: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava.

[17] Hanuliak, M. 1982: Stredoveké hospodárské objekty z výskumu v Chľabe. In: AH 7. Brno, 103—111.

[18] Hanuliak, M.—Zábojník, J. 1982: Výsledky archeologického výskumu v Chľabe. In: Castrum Novum 1. Nové Zámky, 43—62.

[19] Holl, I.—Parádi, N. 1982: Das mittelalterliche Dorf Sarvaly. Fontes Archeologici Hungariae. Budapest.

[20] Holubár, V. 1953—1954: Ľudové staviteľstvo v Repášoch a Toryskách. Věci a lidé 5., 185—219.

[21] Horváth, P. 1981: Historické pramene k dejinám ľudovej architektúry. In: Lidová stavební kultura v československých Karpatech a přilehlých územích. Brno, 38—50.

[22] Chropovský, B. 1976: Výskum laténskej, veľkomoravskej a včasnostredovekej osady v Nitre na Šindolke. In: AVANS v roku 1975. Nitra, 113—117.

[23] Kovačevičová, S. 1981: Stavebný materiál, technika, konštrukcia stien a krovu obydlia na Slovensku. In: Lidová stavební kultura v československých Karpatech a přilehlých územích. Brno, 61—79.

[24] Kovalovszki, J. 1980: Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon (Bronzkor, III.—IV. és XI.—XIII. század). Budapest.

[25] Kuzma, I. 1983: Prehľad výsledkov výskumu v Mužle-Čenkove za roky 1980—1982. In: Castrum Novum 2. Nové Zámky, 13—35.

[26] Kuzma, I.—Ožďáni, O.—Hanuliak, M. 1983: Tretia sezóna výskumu v Mužle-Čenkove. In: AVANS v roku 1982. Nitra, 143—147.

[27] Kuzma, I.—Šalkovský, P. 1984: Štvrtá sezóna výskumu v Mužle-Čenkove. In: AVANS v roku 1983. Nitra, 131—135.

[28] Méri, I. 1964: Árpád-kori népi építkezésünk feltárt emlékei Orosháza határában. Régészeti füzetek II. Budapest.

[29] Mináč, V. 1980: Zaniknutá stredoveká osada v Slovenskej Novej Vsi-Zelenči. In: AH 5. Brno—Tábor, 209—215.

[30] Mjartan, J. 1970: Váľkový dom v Kútnikoch na Žitnom ostrove. In: Zborník SNM 64, Etnografia 11. Martin, 93—103.

[31] Mjartan, J. 1973: Historické doklady k výskumu ľudového staviteľstva. SN 21., 383—392.

[32] Mruškovič, Š. 1975: Stavebné tradície v ľudovej kultúre Záhoria vo vzťahu k susedným etnickým oblastiam (stavebný materiál a techniky jeho použitia). In: Zborník SNM 69, Etnografia 16. Martin, 20—84.

[33] Nevizánsky, G. 1982: Príbytky s jazykovitým vchodovým výklenkom v Kameníne. In: Castrum Novum 1. Nové Zámky, 63—75.

[34] Ožďáni, O. 1979: Dialnica vydáva ďalšie tajomstvo. Krásy Slovenska 56., č. 11, 484—487.

[35] Ožďáni, O. 1985: Výsledky záchranného výskumu v Štúrove v Obidskej puste. In: AVANS v roku 1984. Nitra, 182—184.

[36] Plachá, V.—Hlavicová, J.—Keller, I. 1975: Predbežné výsledky archeologického výskumu Devína v roku 1974. In: AVANS v roku 1974. Nitra, 82—84.

[37] Ruttkay, A. 1977: Výskum zaniknutého včasnostredovekého sídliska, architektúry a pohrebiska pri Nitrianskej Blatnici v r. 1976. In: AVANS v roku 1976. Nitra, 243—251.

[38] Ruttkay, A. 1978: Výsledky ďalšej etapy výskumu v Nitrianskej Blatnici. In: AVANS v roku 1977. Nitra, 211—217.

[39] Ruttkay, A. 1981: Správa o výskume v Nitrianskej Blatnici v roku 1980. In: AVANS v roku 1980. Nitra, 256—260.

[40] Szabó, I. 1969: A középkori magyar falu. Budapest.

[41] Šiška, S.—Hajnalová, E. 1983: Stredoveké obydlie a depot semien konopy siatej zo Šarišských Michalian. In: Štúdijné zvesti AÚ SAV 20. Nitra, 303—317.

[42] Tłoczek, J. 1985: Dom mieszkalny na polskiej wsi. Warszawa.