Vybavení venkovské zemědělské usedlosti v době předbělohorské (na pozadí poddanských inventářů)

Title: Vybavení venkovské zemědělské usedlosti v době předbělohorské (na pozadí poddanských inventářů)
Variant title:
  • Die Ausstattung des Bauerngehöfts in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg (vor dem Hintergrund der Untertaneninventare)
Source document: Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 277-286
Extent
277-286
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Adam z Veleslavína D., 1598: Nomenclator quadrilinguis Bohemicolatinograecogermanicus... Praha.

[2] Adámek K. V., 1900: Lid na Hlinecku. Praha.

[3] Bartoš F., 1883: Lid a národ 1. Velké Meziříčí.

[4] Bartoš F., 1885: Lid a národ 2. Velké Meziříčí.

[5] Čoupková J., 1984: Měšťanské hospodářství a domácnost v Uherském Hradišti na konci 16. a první polovině 17. století. Slovácko 26, 37—50.

[6] Fojtík K.—Svobodová V., 1966: Příspěvky k historické etnografii. ČL 53, 294—312.

[7] Frolec V., 1980: Krevní knihy jako pramen etnografického studia. SPFFBU, C 27, 315—325.

[8] Hrubý F., 1927: Selské a panské inventáře v době předbělohorské. ČSČH 33, 21—59.

[9] Hruška J. F., 1983: Statek i chalupa na Chodsku. Český lid 2, 44—53, 153—158, 566—575, 645—655; ČL 3, 10—22, 392—398; ČL 4, 206—213, 315—322.

[10] Klápště J.—Smetánka Z., 1982: Archeologický výzkum české středověké vesnice v letech 1971—1981. AH 7, 11—31.

[11] Krajíc R., 1983—84: Současný stav poznání hmotné kultury středověké vesnice na Táborsku. Husitský Tábor 6—7, 47—82.

[12] Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895. Praha 1895.

[13] Nekuda R., 1986: Hmotná kultura zemědělské usedlosti ve Mstěnicích. ČMM 71, 131—155.

[14] Nekuda V., 1975: Pfaffenschlag, Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

[15] Nekuda V., 1984: Vesnický středověký dům na Moravě. AH 9, 21—37.

[16] Oberpfalcer F., 1937: Vyznání na mučidlech. Praha.

[17] Petráň J., 1958: Zemědělské nářadí poddaných v Čechách koncem 16. a na začátku 17. století. Zápisky katedry čs. dějin a arch. studia 3 (Praha), č. 3—4.

[18] Petráň J. a kol., 1985: Dějiny hmotné kultury I/1, Praha.

[19] Plessingerová A., 1963: Vývoj lidového interiéru a bydlení ve slovenských dědinách pod Javorníky. In: Ľudové staviteľstvo a bývanie na Slovensku, vyd. SAV. Bratislava, 179—241.

[20] Poličanský M., 1613: Pokuty a trestání... Jílové.

[21] Roubík F., 1939: K názvosloví hospodářských inventářů ze 17. století. Časopis pro dějiny venkova s přílohou Selský archiv 26, 61—63.

[22] Smetánka Z., 1972: Archeologické výzkumy zaniklých středověkých osad v Čechách v letech 1965—1971. AR 24, 417—427.

[23] Straka J., 1937: Z táborské knihy černé. Tábor.

[24] Svoboda J. F., 1932: V horácké domácnosti před třicetiletou válkou. ČVSMO 45, 53—80.

[25] Škabrada J., 1977: Význam domu čp. 22 z Živohoště pro poznání vývoje obytné místnosti pozdního středověku. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 18, 175—203.

[26] Vařeka J.—Petráňová L.—Plessingerová A., 1986: Počátky malovaného nábytku (v českých zemích). Umění a řemesla, č. 3, 62—64.

[27] Vorel P., 1986: Vývoj sociálně-ekonomické struktury města Přelouče v letech 1518 až 1620. Dipl. práce FF UK Praha.

[28] Archiv český 28, 1912.

[29] Archiv český 29, 1913.

[30] Archiv český 30, 1913.

[31] Český graduál malostranský, 1572. SK ČSSR, UK v Praze, sign. XVII A 3.

[32] Gruntovní knihy vsí Michle, Nusle, Jinonice, Hostivař. Archív hl. m. Prahy, inv. č. 5573, 5548, 5457.

[33] Kniha černá neb smolná král. svobod, města Rokycan z let 1573—1630, vyd. J. Pohl, Rokycany 1911.

[34] Knihy smolné založené léta 1588, vyd. E. P. Lány, Dobruška 1947.

[35] Kutnohorské smolné knihy, 1564, OA Kutná Hora.

[36] Smolné knihy města Nymburka, OA Nymburk.

[37] Svatoň F.: Excerpta z gruntovních a sirotčích knih pardubického panství, díl 2. ÚEF ČSAV, inv. č. Rkp 351 B.