Ves a dvůr Holoubek K otázce vztahu dvora a panského sídla ve středověku

Title: Ves a dvůr Holoubek K otázce vztahu dvora a panského sídla ve středověku
Variant title:
  • Dorf und Hof Holoubek. Zur Frage der Beziehung zwischen Hof und Herrensitz
Source document: Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 345-354
Extent
345-354
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] J. Anderle, P. Rožmberský, V. Švábek — 1984: Hrad Železnice či dvůr Třebekov? o. Plzeň-sever, k. ú. Jarov. Ročenka KAS, Plzeň, 64—72.

[2] J. Anderle, P. Rožmberský, V. Švábek — 1985: Džbánek, k. ú. Nebílovský Borek, o. Plzeň-jih. Ročenka KAS, Plzeň, 105—111.

[3] J. Bláha — 1977: Výsledky revize některých drobných středověkých opevnění v horním Podyjí. AH 2, Brno, 45—57.

[4] J. Bláha, L. Konečný — 1985: K nejstarší historii města Telče. In: Uměleckohistorický sborník. Brno, 109—159.

[5] V. Brandl — 1873, 1878—80: Knihy půhonné a nálezové II. III. Brno.

[6] J. Čechura — 1985: Klášterní velkostatek v předhusitských Čechách — základní tendence hospodářského vývoje a metodologická východiska dalšího studia. AH 10, Brno, 395—406.

[7] B. Dostál — 1970: K otázce velmožských dvorců u Slovanů, PA LXI, 270—279.

[8] Т. Durdík — 1983: Hospodářské objekty a doklady výroby na hradech v povodí Berounky a severním Podbrdsku. АН 8, Brno, 471—477.

[9] F. Dvorský — 1916: Vlastivěda moravská, Hrotovský okres. Brno.

[10] A. Fiala — 1977: O opevněném dvorci bratislavských Jakubovců. АН 2, Brno, 195 až 201.

[11] A. Habovštiak — 1985: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava.

[12] A. Hejna — 1969: Curia, curtis, castrum, castellum. Ein Beitrag zur Frage der Differenzierung der selbständigen Herrensitze im 10.—13. Jahrhundert. In: Siedlung, Burg und Stadt. Berlin, 210—217.

[13] A. Hejna — 1976: Venkovská opevněná sídla 10.—13. století v Čechách. AR XXVIII, 279—288.

[14] P. Chotěbor — 1982: К situaci a stavební podobě vesnických feudálních sídel. АН 7, Brno, 351—365.

[15] P. Chotěbor — 1983: Příspěvek ke studiu stavební podoby tvrzí. АН 8, 513—519.

[16] P. Chotěbor, Z. Smetánka — 1985: Panské dvory na české středověké vesnici. АН 10, 47—55.

[17] F. Kašička — 1984: Tvrze středních Čech. Praha.

[18] F. Kašička — 1985: Hospodářské zázemí drobných feudálních sídel ve středních Čechách. АН 10, Brno, 57—64.

[19] F. Kašička, O. Novosadová — 1978: Průhonický zámek před romantickou přestavbou. Památky a příroda 6, 321—330.

[20] P. Kouřil — 1976: Archeologický průzkum hradu Holoubek na Hrotovicku, VVM XXVIII, s. 215—217.

[21] P. Kouřil — 1978: Příspěvek k poznání hradů Kozlova, Kufštejna a Rabštejna ve středním Pojihlaví na jz. Moravě. АН 3, Brno, 131—143.

[22] Z. Měřínský, M. Plaček — v tisku: Nástin vývoje hradní architektury vrcholného středověku na Moravě a ve Slezsku. АН 13.

[23] V. Nekuda — 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno.

[24] V. Nekuda — 1985: Mstěnice 1. Zaniklá středověká ves. Brno.

[25] V. Nekuda—J. Unger — 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

[26] M. Plaček — 1983: Zvláštnosti sídlištního vývoje Strážnice, Veselí n. Mor. a Uherského Ostrohu. Urbes medii aevi. Praha, 53—64.

[27] P. Ratkoš — 1978: Naše sídliskové útvary v latinskej terminológii 9.—12. storočia. АН 3, Brno, 247—253.

[28] Ch.-L. Salch — 1979: Dictionnaire des Châteaux et des Fortifications du Moyen Age en France. Strasbourg.

[29] A. Sedláček — 1885: Hrady, zámky a tvrze království českého IV. Praha.

[30] A. Sedláček — 1927: Hrady, zámky a tvrze království českého XV. Praha.

[31] A. Sedláček — 1935: Hrady, zámky a tvrze království českého VIII. Praha.

[32] Z. Smetánka, J. Klápště — 1981: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých vsí na Černokostelecku. PA LXXIII, 416—458.

[33] Z. Smetánka, J. Klápště, J. Richterová — 1979: Geodeticko-topografický průzkum zaniklé středověké vsi Ostrov (k. o. Jedomělice). AR XXXI, 420—430.

[34] D. Šaurová — 1971: Systematický výzkum zaniklé středověké vesnice Konůvky na Slavkovsku. Uh. Hradiště, 169—183.

[35] V. Švábek — 1984: Kratice, o. Klatovy, k. ú. Kvasetice. Ročenka KAS, Plzeň, 20—27.

[36] J. Unger — 1976: Problémy výzkumu opevněných sídel drobných feudálů na Moravě. AR XXVIII, 56—63.

[37] J. Weingartner — 1922: Bozner Burgen. Innsbruck.

[38] M. Zemek — 1980: Regesta lichtenštejnských listin z let 1173—1411 III. Jižní Morava 16, 127—157.