Zemnice na českých královských hradech 13. století

Title: Zemnice na českých královských hradech 13. století
Variant title:
  • Grubenhäuser auf böhmischen Königsburgen des 13. Jahrhunderts
Source document: Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 355-365
Extent
355-365
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Durdík, T. 1978a: Nástin vývoje českých hradu 12.—13. století — Entwicklungsskizze böhmischer Burgen aus dem 12.—13. Jahrhundert, AH 3, 41—52.

[2] Durdík, T. 1978b: Archeologie k počátkům a podobě přemyslovského Křivoklátu. Výsledky prvé etapy výzkumu (1973—75) — Archäeologische Untersuchungen zu Beginn und Baugestalt der Přemyslidenburg Křivoklát. Ergebnisse der ersten Grabungsetappe 1973—75. AR XXX, 304—320, 357—360.

[3] Durdík, T. 1979: Výzkum hradu Křivoklátu v souvislosti s jeho generální opravou (1973—1978) — Die Erforschung der Burg Křivoklát im Zusammenhang mit ihrer Wiederherstellung (1973—1978), AH 4, 105—112.

[4] Durdík, T. 1982: Počátky a genese hradů 13. století v přemyslovském loveckém hvozdu — Anfänge und Genesis von Burgen des 13. Jahrhunderts in den Wäldern des Jagdgebietes der Přemysliden. Muzeum a současnost 5, 73—130.

[5] Durdík, T. 1983: Podíl hradištní tradice na vzniku a podobě nejstarších českých hradů — Tradition of Slavonic hill-forts and origins of the oldest Czech Gothic Castles. Umění 13. století v českých zemích, 53—66, 630—634. Praha.

[6] Durdík, T. v tisku a: Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Wien-Kölngraz.

[7] Durdík, T. v tisku b: Deset let archeologického výzkumu hradu v Jindřichově Hradci (1975—1986). České Budějovice.

[8] Durdík, T—Klápště, J.—Sommer, P. 1986: Archeologie a architektura, AH 11, 11—24.

[9] Klápště, J.—Velimský, T. 1978: Mostecké zemnice 13. století — (Zpráva o stavu výzkumu) — Grubenhäuser von Most aus dem 13. Jahrhundert (Bericht über den Grabungsstand). AH 3, 121—129.

[10] Menclová, D. 1976: České hrady 1. 2. vydání. Praha.