Metrická variabilita u pozdně gotického římského kachle

Variant title
Die metrische Variabilität spätgotischer Gesimskacheln
Source document: Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 561-573
Extent
561-573
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Hazlbauer Z., 1987: Příspěvek k technologii výroby pozdně středověkých kachlů. AH 11/86, 489—504.

[2] Hazlbauer Z., Špaček J., 1977: Zaniklá tvrz a středověká osada Opočno u Staré Boleslavi. AH 2, 117—125.

[3] Hazlbauer Z., Špaček J., 1979: Středověké osídlení soutoku Labe s Jizerou. AH 4, 221—234.

[4] Hazlbauer Z., Špaček J., 1986: Poznámky k výrobě renesančních reliéfních kachlů s přihlédnutím k nálezům ve středním Polabí. ČNM CLV — v tisku.

[5] Holčík Š., 1978: Stredoveké kachliarstvo. Bratislava.

[6] Kaiser V., 1981: Gotické kachle z hradu Kyšperka. Ústecký sborník historický 1979, 45—59.

[7] Michna P. J., 1977: K vývojové a typologické charakteristice moravských sředověkých kachlů. Sborník památkové péče v severomoravském kraji 3, 7—44.

[8] Mikšík M., 1987: Teplotní rozdíly v pecích pro vypalování keramiky. Osobní sdělení.

[9] Mikšík M., Hanykýř V., Hazlbauer Z., 1987: Studie podmínek výroby reliéfních ploch pozdně středověkých kachlů. AH 11/86, 505—513.

[10] Molthein W., 1906: Bunte Hafnerkeramik der Renaissance in den oesterreichischen Ländern. Wien.

[11] Molthein W., 1909: Die deutschen Keramiken der Sammlung Figdor (II). Kunst und Handwerk XII, 301—362.

[12] Richterová J., 1982: Středověké kachle. Praha.

[13] Richterová J., 1983: Orlice jako chronologický motiv kachlového reliéfu AH 8, 155—165.

[14] Schnyder R., 1972: Keramik des Mittelalters. Bern.

[15] Smetánka Z., 1959: K problému nejstarších plasticky zdobených kachlů v Čechách. Práce Krajského muzea v Hradci Králové, ser. B, 2, 107—114.

[16] Smetánka Z., 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. stol. do počátku 16. stol. PA LIX, 543—578.

[17] Smetánka Z., 1969: K morfologii českých středověkých kachlů. PA LX, 228—262.

[18] Smetánka Z., 1983: K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách. AH 8, 145—154.

[19] Špaček J., Hazlbauer Z., 1979: Výzkum zaniklé lokality Opočno u Staré Boleslavi 1975—1979. Muzeum a současnost 1978, Středočeské muzeum Roztoky u Prahy.

[20] Žegklitz J., 1986: Příspěvek k poznání vztahů pražských hrnčířů na základě archeologických pramenů. V tisku.