Motiv mořské víly — Meluziny — v ikonografii českých gotických reliefních kachlů

Title: Motiv mořské víly — Meluziny — v ikonografii českých gotických reliefních kachlů
Variant title:
  • Das Motiv der Nixe Melusine in der Ikonographie tschechischer gotischer Reliefkacheln
Source document: Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 409-436
Extent
409-436
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] AMBROSIANI, S., 1910: Zur Typologie der älteren Kacheln, 66, obr. 91, 92.

[2] BERGER, L., 1963: Die Ausgrabungen am Petersberg In Basel. Basel.

[3] ČERMÁK, K., 1895/97: Hrnčíři v Čáslavi a jejich památky. PA XVII, 213—224.

[4] ČERMÁK, K., 1905: Hrnčířské dílny v Čáslavi v době renaissanční. PA XXI, 567—572.

[5] DENKSTEIN, V., DROBNÁ, Z., KYBALOVÁ, J., 1958: Lapidarium Národního muzea. Praha.

[6] DIVIŠ, V., 1917: Kachlíky z tvrziště Čivického. Památky Pardubic a okolí, 108—112. Pardubice.

[7] DURDÍK, T., 1984: Kachle s motivem Meluziny z hradu Kokořína. Osobní sdělení.

[8] DURDÍK, T., 1988: Nález kachle s Meluzinou z výzkumu hradu v Jindřichově Hradci. Osobní sdělení.

[9] DVOŘÁKOVÁ, V., MENCLOVÁ, D., 1972: Karlštejn. Praha.

[10] ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, 1947, díl 15, 230. Londýn.

[11] FRANZ, R., 1969: Der Kachelofen. Graz.

[12] FRENZEL, E., 1962: Stoffe der Welt-Literatur, 424—426. Stuttgart.

[13] HALÍK, J., 1948: O starých plzeňských kamnářích, 41, obr. 16. Plzeň.

[14] HAZLBAUER, Z., 1983: Jednoduché stavby v ikonografii českých gotických reliéfních kachlů. Arch. Prag. 4, 263—276.

[15] HAZLBAUER, Z., 1988a: Historické kamnářské výrobky z Nového Strašecí a okolí. Část IV. Hromadný nále z kachlů v Novém Strašecí, Kostelní ul. čp. 122. Zpravodaj OM a G v Rakovníku. V tisku.

[16] HAZLBAUER, Z., 1988b: Gotické a renesanční kachle okresu Rakovník. Památky středních Čech. V tisku.

[17] HAZLBAUER, Z., ŠPAČEK, J., 1988: Středověké vrhcáby v ikonografii českých gotických reliéfních kachlů. V tisku.

[18] HAZLBAUER, Z., VERMOUZEK, R., 1985: Středověký vůz v ikonografii českých gotických reliéfních kachlů. Arch. Prag. 6, 203—218.

[19] HOFFRICHTER, L., 1928: Die älteren französischen Bearbeitungen der Melusinensage. Halle.

[20] HOLL, I., Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn I. Budapest Régiségei XVIII, 211—300.

[21] HRAŠE, J. K., 1895: Dary Meluzině aby neskučela. Český lid IV, 543.

[22] CHEVALIER, J., GHEERBRANT, A., 1974: Dictionaire des symbols, 200—201. Paris.

[23] CHOTĚBOR, P., 1988: Nález terrakotových výzdobných článků s Meluzinou v Lobkovickém paláci na Pražském hradě. Osobní sdělení.

[24] KLÁPŠTĚ, J., MUK, J., 1988: Studie o středověkém domě z Mostu (čp. 228). PA LXXIX, 199—240.

[25] KOHLER, J., 1895: Der Ursprung der Melusinensage. Eine ethnologische Untersuchung. Leipzig.

[26] KOLÁŘ, M., 1902: Českomoravská heraldika I, 199. Praha.

[27] KONEČNÝ, L., MERTA, J., 1976: Zjišťovací průzkum středověkých fortifikací v okolí Nového hradu u Adamova. AH 1, 231—252.

[28] KOUBA, J., 1964: Další doklady česko-uherských styků v oblasti středověké keramiky. ČNM CXXXIII, 185—199.

[29] KOUDELKA, J., 1911: Ukázky starého kamnářství z Bydžovska. ČSPSČ XIX, 98—108.

[30] KOULA, J., 1917: Co nám vyprávějí pražské střepy 17. stol. PA XXIX, 182, obr. 60.

[31] LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE, díl 22, 775—776; díl 23, 619. Paris.

[32] LeGOFF, J., 1984: Für ein anderes Mittelalter. Zeit, Arbeit und Kultur in Europa des 5.—15. Jahrhunderts, 147—174. Frankfurt a/M, Berlin, Wien.

[33] LEGNER, A., 1982: Deutsche Kunst der Romantik. München.

[34] LEWINSOHN, R., 1969: Světové dějiny sexuality, díl I, 77. Praha.

[35] Meyers Neues Lexikon, 1974: Díl 9, 290—291. Leipzig.

[36] MICHNA, P. J., 1974: Archäologische Nachweise der mährisch-ungarischen Beziehungen im 15. Jahrhunderts. Folia archeol. 25, 179—203.

[37] MICHNA, P. J., 1975: Odraz uhersko-moravských styků v brněnském kachlovém materiálu 15. stol. Zprávy ČsSA XVII, sešit 1—2.

[38] MICHNA, P. J., 1977: K vývojové a typologické charakteristice moravských středověkých kachlů. Sborník památkové péče v severomoravském kraji 3, 7—44.

[39] OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, 1901: Díl 17, 82. Praha.

[40] PAJER, J., 1988: Plastika Meluziny na zámku ve Strážnici. Osobní písemné sdělení.

[41] PETRÁŇOVÁ, L., 1984: Ikonografie domovních znamení staré Prahy a reliéfy komorových kachlů. Arch. Prag. 5, 159—172.

[42] PETRÁŇOVÁ, L., 1988: Domovní znamení staré Prahy, 68—69. Praha.

[43] POSLT, J., 1904: Kachle z Chrudimi. Památky východočeské, díl I, 101—104. Chrudim.

[44] POSPÍŠILOVÁ, A., 1978: Nález středověkých kachlů ve Votěleži u Kouřimi. Práce muzea vesnice v Kouřimi 4, 15—26. Kolín.

[45] PRAŽÁK, V., 1974: Hrad Lipnice a jeho sbírka středověkých kachlů. Dipl. práce FF UK. Archiv UK ič. 269.

[46] PROCHÁZKA, J., 1965: České perníkářské formy. Katalog ke stejnojmenné výstavě na zámku Kuks. 12. Trutnov.

[47] REINHARDT, H. 1961: Der Basler Münster. Basel.

[48] RICHTEROVÁ, J., 1982: Středověké kachle. Praha.

[49] ROZUM, K., 1907/08: Kachle ze XIV. stol. Podřipský muzejník IV, 25.

[50] SEDLÁČEK, A., 1885: Hrady, zámky a tvrze české, díl VI, 232. Praha.

[51] SCHMIDT, H., SCHMIDT, M., 1984: Die vergessene Bildersprache christlicher Kunst.

[52] SLIVKA, M., 1979: Renesanční kachliarstvo na východnom Slovensku. Výtvarný život 24, 14—16.

[53] SLIVKA, M., 1988: Kachel s motivem Meluziny z výzkumu hradu Šariš. Písemné osobní sdělení.

[54] SMETÁNKA, Z., 1961: Základy uhersko-česko-polské skupiny pozdně gotických kachlů. PA LII, 592—598.

[55] SMETÁNKA, Z., 1969: K morfologii českých středověkých kachlů. PA LX, 228—282.

[56] SPĚVÁČEK, J., 1982: Král diplomat (Jan Lucemburský). Praha.

[57] STRAUSS, K., 1926: Kacheln und Öfen der Mark Brandenburg (Ein Beitrag zur Geschichte des Kachelofens in Deutschland). Studien zur deutschen Kunstgeschichte, Heft 239. Strassburg.

[58] STRAUSS, K., 1983: Die Kachelkunst des 15. bis 17. Jahrhunderts in Europäischen Ländern, díl III. Mnichov.

[59] ŚWIECHOWSKI, Z., 1973: Sculpture Roman d'Auvergne. Clermont- Ferrand.

[60] ŠAMÁNKOVÁ, E., 1961: Architektura české renesance. Praha.

[61] ŠPECINGER, O., 1957: Stručné dějiny královského města Velvar. 10. kralupský vlastivědný sešit. Kralupy.

[62] TAUBER, J., 1980: Herd und Ofen im Mittelalter. Olten, Freiburg.

[63] VELC, F., 1904: Soupis památek historických a uměleckých v království českém, díl XX (Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese slánském), 398 až 399. obr. 278. Praha.

[64] VOIT, P., HOLL, I., 1963: Alte ungarische Ofenkacheln, 17—18. Budapest.

[65] WALICKI, M., 1969: Sztuk a Polska przedromańska i romańska do schylku XII. wieku. Warszawa.

[66] ZÁPOTOCKÝ, M., 1979: Katalog středověké keramiky severočeského Polabí. Výzkumy v Čechách — supplementum. AÚ Praha.

[67] ZÍBRT, Č., 1891: Listy českých dějin kulturních, 65—74. Praha.