Najnovšie poznatky o stredovekom vývoji mesta a života obyvateľov Košíc

Variant title
Die neuesten Erkenntnisse über die mittelalterliche Entwicklung und das Leben der Einwohner von Košice
Source document: Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 87-98
Extent
87-98
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BAXA, P. 1974: Nález včasnostredovekého meča na Slovensku. Archeologické rozhledy 26, s. 60—62.

[2] BUDINSKÝ-KRIČKA, V. 1968: Výskum eneolitického a slovansko-avarského pohrebiska v Šebastovciach. Archeologické rozhledy 20, s. 213—219.

[3] BUDINSKÝ-KRIČKA, V. 1969: Záchranný výskum r. 1965 a 1966 v Barci, okr. Košice. In: Nové obzory 11. Prešov—Košice, s. 231—269.

[4] BUDINSKÝ-KRIČKA, V. 1976: Výskum slovansko-avarského pohrebiska a sídliska z mladšej doby bronzovej v Šebastovciach. In: AVANS v roku 1975, Nitra, s. 67 až 69.

[5] BUDINSKÝ-KRIČKA, V. 1977: Výskum na vyvýšenine Lapiše v Košiciach-Šebastovciach. In: AVANS v roku 1976, Nitra, s. 81—89.

[6] BUDINSKÝ-KRIČKA, V. 1978: Výskum slovansko-avarského pohrebiska a sídliska z doby halštatskej v Košiciach-Šebastovciach. In: AVANS v roku 1977, s. 57—62.

[7] ČAPLOVIČ, D. 1983: Stredoveké zaniknuté dedinské osídlenie na východnom Slovensku. Slovenská archeológia 31, s. 357—413.

[8] ČAPLOVIČ, D.—GAŠAJ, D.—OLEXA, L. 1978: Archeologické prieskumy na stavbách socializmu na východnom Slovensku. In: AVANS v roku 1977. Nitra, s. 62—70.

[9] HALAGA, O. R. 1967: Právny, územný a populačný vývoj města Košic. Košice.

[10] HALAGA, O. R. 1975: Košice—Balt. Výroba a obchod v styku východoslovenských miest s Pruskom (1275—1526). Košice.

[11] HALAGA, O. R. 1989: Košice pred lokáciou kolonistov. In: Historica Carpatica 20. Košice, 139—172.

[12] Kolektív 1962: Archeologický výskum na východnom Slovensku r. 1961. In: Študijné zvesti AÚSAV 9. Nitra, s. 288—304.

[13] PÁSTOR, J. 1959: Správa o archeologickom výskume Východoslovenského múzea v Košiciach v roku 1958. Muzeum 6, s. 613—636.

[14] POLLA, B. 1980: Archeologické nálezy 9.—12. storočia z Krásnej nad Hornádom. In: Historica Carpatica 11. Košice (1981), s. 169—184.

[15] POLLA, B. 1986: Košice-Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom. Košice — Vsl. vydavateľstvo.

[16] RUTTKAY, A. 1975: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei I—II. Slovenská archeológia 23, s. 119—216; Slovenská archeologia 24, 1976, s. 245—395.

[17] SLIVKA, M. 1976: Európsky archeologický skvost z východného Slovenska. Východoslovenské noviny 3. 12. 1976.

[18] VARSIK, B. 1964: Osídlenie Košickej kotliny I. Bratislava.

[19] VARSIK, B 1973: Osídlenie Košickej kotliny II. Bratislava.

[20] VARSIK, B. 1977: Osídlenie Košickej kotliny III. Bratislava.

[21] VARSIK, B. 1980: Vznik a začiatky mesta Košic. In: Historica Carpatica 11. Košice (1981), s. 152—168.