Stavební vývoj hradu Helfenburku

Variant title
Bauentwicklung der Burg Helfenburg
Source document: Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 51-64
Extent
51-64
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] AH: Archaeologia historica.

[2] ANDĚL, R. a kol., 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III, Severní Čechy, Praha.

[3] ANONYM, 1856: Das alte Schloss Hradek bei Auscha, Leitmeritzer Wochenblatt 1, č. 4 (26. 7.), 27—28.

[4] ANONYM, 1907: Burgruine Helfenburg (Hradek) bei Auscha, Auscha.

[5] ANONYM, 1930: Ruine Helfenburg (Hradek) bei Auscha, Auscha.

[6] ANONYM, 1965a: Po stopách historických památek. Proud (Litoměřice) 13, č. 32 (14. 8.), 3.

[7] ANONYM, 1965b: Ještě k Helfenburku. Proud (Litoměřice) 13, č. 33 (21. 8.), 3.

[8] BALBIN, B.: 1681: Liber III. Decadis I. Miscellaneorum historicorum Regni Bohemiae, Pragae.

[9] BECKOVSKÝ, J., 1700: Poselkyně starých příběhů českých. Díl první, Praha 1700.

[10] BECKOVSKÝ, J., Poselkyně starých příběhů českých. díl druhý (edd. A. Rzek), sv. 1 a 2, Praha 1879.

[11] BECKOVSKÝ, J., 1700: Poselkyně starých příběhů českých. Díl první, sv. 3, Praha 1880.

[12] BENEŠ, F., 1878: Helfenburk v Litoměřicku, PA X, 220, 239n.

[13] BERNAU, F., 1878: Die Helfenburg, MVGDB 16, 227—234.

[14] BERNAU, F., 1881: Album der Burgen und Schlösser im Königreiche Böhmen, I. Band, Saaz.

[15] BERNAU, F., 1889: Nachricht über die Einnahme der Helfenburg im Jahre 1467, MNEC 12, 362.

[16] BERNAU, F., 1892: Čechy, Díl VII. Středohoří, Praha.

[17] BERNDT, W., 1924: Auf die Ruine Helfenburg bei Auscha, Leitmeritzer Zeitung 5, č. 84 (17. 10.), 2—4.

[18] BOHÁČ, Z., 1979: Pozemková držba pražského arcibiskupství v době předhusitské, HG 18, 165—203.

[19] DD: Desky dvorské Království českého. Díl VII. První kniha půhonná z let 1383—1407 (edd. G. Friedrich). Praha 1929.

[20] Dnk ( = Donek, E.), 1922: Úštěk a Hrádek, Litoměřické listy 1, č. 2 (29. 7.), 1—2.

[21] DZIADEK, P., 1904: Die Helfenburg bei Auscha, Leitmeritzer Zeitung 34, č. z 11, 5., 11—13.

[22] FIŠER, F., 1968: Jenštejnovo oficium, Strahovská knihovna. Sborník Památníku národního písemnictví III.

[23] FIŠER, F., 1972: Hrádek, Kulturní měsíčník (Roudnice n. L.), 8, 2. 16.

[24] FRB = PDC: Prameny dějin českých I. (edd. J. Emler), Praha 1875, 437—468.

[25] FRIND, A., 1872: Die Kirchengeschichte Böhmens im Allemeinen und mit besonderer Berücksichtigung aus die jetzige Leitmeritzer Diöcese, III. Band, Prag.

[26] GABRIEL, F., 1984: Nálezová zpráva v ArÚ ČAV Praha (č. j. 386/85), strojopis.

[27] GABRIEL, F., 1988: Nálezová zpráva v ArÚ ČAV Praha (č. p. 4494/88), strojopis.

[28] GABRIEL, F., 1989: K problematice opevněných sídel na pískovci, Castellologica Bohemica 1, 125—138.

[29] GABRIEL, F., 1993: Nálezová zpráva v ArÚ ČAV Praha (č . p. .../..), strojopis.

[30] GABRIEL, F.—PANÁČEK, J., 1993: Vývoj panských sídel na Horním území novozámeckého panství 2. část, Castellologica bohemica 3, 7—46.

[31] GABRIEL, F.— SMETANA, J., 1986: Skalní hrady a jejich vztah к české hradní architektuře, АН 11, 143—152.

[32] HEBER, F. А., 1844: Böhmens Burgen, Vesten und Berschlösser I, Prag.

[33] HEBER, F. A., 1846: Böhmens Burgen, Vesten und Berschlösser IV, Prag.

[34] HEBER, F. A., 1856: Böhmens Burgen, Vesten und Berschlösser I, 2. Aufl. Prag.

[35] HLAVÁČEK, I., 1974: Konrad von Vechta. Ein Niedersachse im spätmittelalterlichen Böhmen, in: Beiträge zur Geschichte der Stadt Vechta, 1. Lieferung, Vechta, 5—35.

[36] HORNY, R., 1989: Geologická mapa ČSSR, list Praha, Praha.

[37] HOZNAUER, M., 1968: Na trampském severu, Plamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život 10, č. 4, 65—75.

[38] CHOTĚBOR, Р., 1992: Architektonické detaily českých tvrzí, Sborník společnosti přátel starožitností 3, 111—127.

[39] JARSCHEL, J., 1904: War die Helfenburg einmal eine Raubritterburg? Leitmeritzer Zeitung 34, č. 3 (3. 12.), 27—28.

[40] JARSCHEL, J., 1940: Die Helfenburg bei Auscha und das "Alte Haus" bei Bleiswedel, Beiträge zur Heimatkunde des Elbetales 2, 216—222.

[41] -jši-, 1967: První kapitolu psal Jan Očko z Vlašimi, poslední píšou trampové. Proud (Litoměřice) 15, č. 28 (14. 7.), 1, 3.

[42] KLEEROTH, 1874: Die Affenburg. MVGDB 12, 89—91.

[43] KOPETZ, H., 1887: Helfenburg, MNEC 10, 308—309.

[44] KOPETZ, H., 1888: Helfenburg, MNEC 11, 322—323.

[45] LC: Libri confirmationum ad benexicia eccolesiastica Pragensem per archiodioedesim I—X (edd. F. A. Tingl, J. Emler), Pragae 1865—1889.

[46] LE: Libri erectionum archidiecesis Pragensis saeculo XIV. et XV. (edd. C. Borový), Liber I (1358—1376), Pragae 1873.

[47] MENCL, V., 1960: Vývoj okna v architektuře českého středověku, Zprávy památkové péče XX, 181—232.

[48] MENCLOVÁ, D., 1972a: České hrady 1, 1. vydání, Praha.

[49] MENCLOVÁ, D., České hrady 2, 1. vydání, Praha.

[50] MHB: Monumenta historica Bohemica (edd. G. Dobner), Tom. III, Pragae 1774.

[51] PALACKÝ, F., 1848: Popis Království českého, Praha.

[52] PANÁČEK, J., 1992: Počátky pánů z Klinštejna a z Ronova, Muzejní a vlastivědná práce 30 (ČSPS 100), 84—91.

[53] PODSKALSKY, W., 1891: Die Sammlungen des Local-Clubs in Gastorf, MNEC 14, 167—170.

[54] POCHE, E. a kol.: 1977: Umělecké památky Čech 1, Praha.

[55] POKORNY, R., 1937: Hrad Helfenburg, perla Dubského Švýcarska, Bezděz 8, 171—172.

[56] PREIS, К., 1935: Eine Pfingstwanderung zur Helfenburg, Leitmeritzer Zeitung 65, č. 68 (14. 6.), 3—4.

[57] SEDLAČEK, А., 1908: Místopisný slovník historický Království českého, Praha.

[58] SEDLAČEK, A., 1923: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl XIV, Praha.

[59] SEDLAČEK, A., 1925: Českomoravská heraldika II, Praha.

[60] SCHALLER, J., 1787: Topografie des Koenigreichs Boehmen, Fünfter Theil. Leitmeritzer Kreis, Prag und Wien.

[61] SCHMITT, А., 1856: Archeologische Karte von Böhmen. — Archeologická mapa Království českého. Prag.

[62] SMETANA, J., 1993: Kdo byl František Fišer, Severočeský deník 3, č. 31 (8. 2.) 5.

[63] SMETANA, J.—GABRIEL, F., 1988: Středověké kachle z hradu Helfenburku АН 13. 545—560.

[64] SOMMER, J. G., 1833: Das Koenigreich Boehmen; statistisch — topographisch dargestellt. I. Band Prag.

[65] SPĚVÁČEK, J., 1987: Václav IV. 1361—1419, Praha.

[66] SRB: Scriptores rerum Bohemicarum II. (edd. F. M. Pelzel et J. Dobrovský), Pragae 1784.

[67] ŠIMÁK, J. V., 1938: Středověká kolonizace v zemích českých. České dějiny I. 5, Praha.

[68] ŠTEMBERA, J., 1968: Hrádek Helfenburk, Kulturní měsíčník (Roudnice n. L.) 4, 99—100, 111—112.

[69] TOMEK, V. V., 1855: Dějepis města Prahy I, III, Praha.

[70] TANDLER, R., 1876: Eine namenlose Ritterburg, MVGDB 14, 307—312.

[71] (ček) = (Tatíček A.), 1967: Svědectví středověku, Proud (Litoměřice) 15. č. z 8. 12., 3.