Ke vzniku a vývoji několika měst střední a severozápadní Moravy (Blansko, Ivančice, Tišnov, Velká Bíteš, Vyškov)

Title: Ke vzniku a vývoji několika měst střední a severozápadní Moravy (Blansko, Ivančice, Tišnov, Velká Bíteš, Vyškov)
Variant title
Zur Entstehung und Entwicklung einiger Städte in Mittel- und Nordwestmähren (Blansko, Ivančice, Tišnov, Velká Bíteš, Vyškov)
Source document: Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 201-217
Extent
201-217
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] AČ: Archiv český, čili staré písemné památky české i moravské. Praha, 1840 a dále.

[2] BAKALA, J., 1977: Zrod městského zřízení na středověkém Opavsku, Časopis Slezského muzea. Série B, 26, 97-122.

[3] BAKALA, J., 1993: Ostrava v období vrcholného středověku (do roku 1437). In: K. Jiřík a kol., Dějiny Ostravy, 25-50. Ostrava.

[4] BÁLEK, M.-ČIŽMÁŘ, M., 1990: Nové poznatky o hradišti Réna u Ivančic, AR XLII, 587-592.

[5] BELCREDI, L., 1989: Slovanské období. In: L. Belcredi a kol., Archeologické lokality a nálezy okresu Brno-venkov, 169-182. Brno.

[6] BISTŘICKÝ, J., 1983: Písemnosti olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, Sborník archivních prací XXXIII, 32-74.

[7] BOLINA, P., 1986: Ke vlivu biskupa Bruna ze Schaumburka na vývoj moravské hradní architektury, AH 11, 175-187.

[8] BONDY, G.-DWORSKÝ, F., 1906: Zur Geschichte der Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien von 906 bis 1620. I. Prag.

[9] BRETHOLZ, B., 1935: Quellen zur Geschichte der Juden in Mähren vom XI. bis zum XV. Jahrhundert (1067-1411). Prag.

[10] BRUNNER, H., 1908: Die Herren von Lippa, Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens XII, 372-386.

[11] BRUNNER, H., 1909: Die Herren von Lippa, Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens XIII, 196-218.

[12] CACH, F., 1972: Nejstarší české mince II. České a moravské denáry od mincovní reformy Břetislava I. do doby brakteátové. Praha.

[13] CACH, F., 1974: Nejstarší české mince III. České a moravské mince doby brakteátové. Praha.

[14] CDB: G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek, S. Dušková, V. Vašků, Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I ss. Pragae 1904 ss.

[15] CDM: A. Boczek, J. Chytil, P. v. Chlumecký, V. Brandl, B. Bretholz, Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. I ss. Olomucii 1836 ss.

[16] DELAVILLE LE ROULX, J., 1899: Cartulaire général de l'ordre des hospitaliers de S. Jean de Jérusalem (1100-1310). Tome troisieme (1261-1300). Paris.

[17] DOLEŽEL, J., 1985: Nálezy z vrcholného a pozdního středověku severozápadní Moravy v letech 1979- 1983 (okr. Blansko, Brno-venkov a Vyškov), PV 1983, 82-84.

[18] DOLEŽEL, J., 1992: Dva neznámé písemné prameny k dějinám Blanska ve 13. století, Vlastivědná ročenka Okresního archivu v Blansku '92, 5-8.

[19] DOLEŽEL, J., 1993: Záchranné výzkumy ve středověkém jádře a předměstích města Ivančic (okr. Brno-venkov), PV 1991, 79-81.

[20] DOLEŽEL, J., 1994: K bližší lokalizaci denárového pokladu z Blanska, Folia numismatica 6-7, Supplementum ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales LXXVI-VII, 1991/92, 75-76.

[21] DOSTÁL, F., 1981: Kdy vznikl nejstarší seznam statků a lén olomouckého biskupství?, VVM XXXIII, 90-92.

[22] DUŠKOVÁ, S., 1947: Velehradský falsátor z pol. 13. století, ČMatMor LXVII, 291-307.

[23] FIŠER, F., 1957: K nejstarší minulosti Vyškova, Zprávy Muzea Vyškovska ve Vyškově 8, 1-6.

[24] FLODR, M., 1990: Právní kniha města Brna z poloviny 14. století I. Úvod a edice. Brno.

[25] FLODR, M., 1993: Právní kniha města Brna z poloviny 14. století III. Rejstříky a přehledy. Brno.

[26] FRB: Fontes rerum Bohemicarum - Prameny dějin českých. Tomus II. Edidit J. Emler. Praha 1875.

[27] FRB: Fontes rerum Bohemicarum - Prameny dějin českých. Tomus IV. Edidit J. Emler. Praha 1884.

[28] HOFFMANN, F., 1990: K systémové analýze středověkých měst, Český časopis historický 88, 252-275.

[29] HOFFMANN, F., 1992: České město ve středověku. Praha.

[30] HOSÁK, L., 1964a: Historický místopis hradského obvodu olomouckého do pol. 14. století, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Historica VII, 45-90.

[31] HOSÁK, L., 1964b: Příspěvek k počátkům poddanských měst. VVM XVI, 32-49 .

[32] HOSÁK, L., 1965: Místopis. In: Vyškovsko, 285-456. Brno-Vyškov.

[33] HOSÁK, L., 1971: Počátky dějin Blanska, Letopisy města Blanska 3, 42-46.

[34] HRABOVÁ, L., 1964: Ekonomika feudální državy olomouckého biskupství ve 2. pol. 13. století. Praha.

[35] JAN, L., 1992: Ivanovice na Hané, Orlovice a johanitský řád, ČMatMor CXI, 199-226.

[36] JOACHIMOVÁ, J., 1968: Fundace královny Konstancie a pražské statky německých rytířů, Umění XVI, 495-502.

[37] KARLIN, W., 1855: Das Saal-Buch des Benedictiner-Stiftes Göttweig. Fontes rerum Austriacarum VIII. Wien.

[38] KEJŘ, J., 1976: Nad počátky našich měst, Československý časopis historický XXIV, 377—401.

[39] KEJŘ, J., 1979: Městské zřízení v českém státě ve 13. století, Československý časopis historický XXVII, 226-252.

[40] KEJŘ, J., 1987a: O počátcích pražských měst. In: Najstaršie dejiny Bratislavy, 229-238. Bratislava.

[41] KEJŘ, J., 1987b: Trhy a trhové vsi v Čechách a na Moravě, Právněhistorické studie 28, 9-44.

[42] KEJŘ, J.-ŽEMLIČKA, J.-RICHTER, M., 1991: Repertorium českých a moravských měst doby přemyslovské. Bulletin Historického ústavu ČAV II—3, 2-10.

[43] KLÁTIL, R., 1925: Paměti Předklášteří a tišnovského kláštera "Porta coeli". Předklášteří.

[44] KONEČNÝ, L., 1986: Výsledky stavebně-historického a archeologického průzkumu rotundy sv. Pantaleona v Pustiměři 1977-78, AH 11, 329-358.

[45] KOŘÍNKOVÁ, H., 1969: Diplomatář města Vyškova. Rkp. diplomové práce. FF MU Brno.

[46] KRATOCHVÍL, A., 1906: Ivančice, bývalé královské město na Moravě. Ivančice.

[47] KUČA, K., 1992: Urbanistická kompozice středověkých měst a městeček v jižních Čechách, AH 17, 115-130.

[48] KUNDERA, L.-MĚŘÍNSKÝ, Z., 1990: Archeologické lokality na katastru obce Ivaň (okres Břeclav), Jižní Morava roč. 26, sv. 29, 147-155.

[49] KUTHAN, J., 1974: Fundace a počátky kláštera cisterciaček v Tišnově, ČMatMor XCIII, 361-370.

[50] KUTHAN, J., 1994: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Vimperk.

[51] LAMPEL, J., 1891: Urkundenbuch des aufgehobenen Chorherrnstiftes Sanct Pölten I: 976-1367. Wien.

[52] LAV: J. Bistřický-F. Spurný-L. Václavek-M. Zemek, Moravské a slezské listiny liechtenštejnského archivu ve Vaduzu I, 1173-1380, Mikulov-Rajhrad-Hodonín-Znojmo-Brno 1991.

[53] LÁZNIČKA, Z., 1948: Moravská města (anthropogeografická studie). Brno.

[54] LECHNER, K., 1902: Die ältesten Belehnungs- und Lehensgerichtsbücher des Bisthums Olmütz. Brünn.

[55] MARSINA, R., 1986: O kategóriách a typoch miest na Slovensku do polovice 14. storočia, Folia Historica Bohemica 10, 107-136.

[56] MENDL, B., 1935: Knihy počtů města Brna z let 1343-1365. Brno.

[57] MEZNÍK, J., 1962a: Brněnský patriciát a boje o vládu města ve 14. a 15. století, Brno v minulosti a dnes IV, 245-349.

[58] MEZNÍK, J., 1962b: Členové brněnských městských rad z let 1343-1473. Brno. Rkp. v Archivu města Brna.

[59] MEZNÍK, J., 1992: Šlechtické, církevní a panovnické majetky na Žďársku v letech 1375-1525, ČMatMor CXI, 13-29.

[60] MICHNA, P. J., 1976: Původ a význam raně středověkého závaží z Melič, AR XXVIII, 389-398.

[61] MVB: Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia I ss. Pragae 1903 ss.

[62] NEKUDA, R., 1980: Korpus středověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska, AH 5, 389-450.

[63] NOVÝ, R., 1991: Diplomatické poznámky k donačním listinám českých klášterů a kapitul do konce 12. století, Studia mediaevalia Pragensia II, 125-146.

[64] OHAREK, V., 1923: Vlastivěda moravská. II. Místopis. Tišnovský okres. Brno.

[65] PILNÁČEK, J., 1927: Paměti města Blanska a okolních hradů. Blansko.

[66] POJSL, M.-ŘEHOLKA, I-SULITKOVÁ, L., 1974: Panovnická kancelář posledních Přemyslovců Václava II. a Václava III., Sborník archivních prací XXIV, 261-365.

[67] PROCHÁZKA, R., 1993: K vývoji a funkčnímu rozvrstvení hradů 11.-12. stol. na Moravě. In: Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI—XII vieku w Europie Środkowo-Wschodniej, 109-141. Wrocław.

[68] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I ss. Pragae 1855 ss.

[69] REDLICH, O., 1894: Eine Wiener Briefsammlung zur Geschichte des deutschen Reiches und der österreichischen Länder in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts. Wien.

[70] RICHTER, M., 1963: Raně středověké bronzové skládací vážky z Čech, Sborník Československé společnosti archeologické 3, 141-148.

[71] SEDLÁK, J., 1973: Náměšť nad Oslavou. Státní zámek, město a památky v okolí. Praha.

[72] SEDLÁK, J., 1980: Ivančice. Ivančice-Brno.

[73] SCHMIDT, V., 1892: Eine bisher und bekannt gebliebene opatowitzer Urkunde aus der Zeit des Abtes und Geschichtsschreibers Neplach, Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner und dem Cistercienser-Orden XIII, 534-535.

[74] SCHWARZ, E., 1961: Die Volkstumsverhältnisse in den Städten Böhmens und Mährens vor den Hussitenkriegen, Bohemia 2, 27-111.

[75] SCHWARZ, E., 1966: Volkstumsgeschichte der Sudetenländer. II. Teil: Mähren-Schlesien. München.

[76] SKUTIL, J., 1933: Pravěk Tišnovska. In: Vlastivěda Tišnovska I, 63-92. Tišnov.

[77] SKUTIL, J., 1941: Pravěké a časně historické hradiště Réna u Ivančic, Ročenka Musejního spolku v Ivančicích na rok 1941, 1-9.

[78] SKUTIL, J., 1947: Moravské prehistorické výkopy a nálezy Oddělení moravského pravěku Zemského musea 1937— 1945, Časopis Zemského musea v Brně XXXIII-I-1946, 45-134.

[79] SPÁČIL, V., 1982: Nejstarší městská kniha olomoucká (Liber actuum notabilium) z let 1343-1420. Olomouc.

[80] STAŇA, Č., 1967: K poznání vývoje velkomoravských výšinných hradišť, AR XIX, 699-704.

[81] STAŇA, Č., 1985: Mährische Burgwälle im 9. Jahrhundert. In: Die Bayern und ihre Nachbarn 2, 157-200. Wien.

[82] STAŇA, Č., 1993: Pustiměřský hrad, AH 18, 181-197.

[83] STOOB, H., 1977: Bruno von Olmütz, das mährische Städtenetz und die europäische Politik von 1245 bis 1281. In: Die mittelalterliche Städtebildung in südöstlichen Europa, 90-133. Köln, Wien.

[84] SULITKOVÁ, L., 1987: Několik poznámek k dějinám Brna ve 13. a 14. století. In: Najstaršie dejiny Bratislavy, 275-295. Bratislava.

[85] ŠEBÁNEK, J., 1932: Archivy zrušených klášterů moravských a slezských 1. Inventář pergamenů z let 1078-1471. Brno.

[86] ŠEBÁNEK, J., 1956: Listiny Přímětické a jiné naše listiny na patronátní práva z doby přemyslovské, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university V, řada historická (C) č. 3, 79-102.

[87] ŠEBÁNEK, J.-DUŠKOVÁ, S., 1952: Kritický komentář k moravskému diplomatáŕi. Praha.

[88] ŠEDO, O., 1985: Průzkumy archeologických lokalit v okrese Vyškov, PV 1983, 98-100.

[89] ŠILHAN, J., 1987: Počátky tišnovského kláštera, VVM XXXIX, 311-320.

[90] ŠTARHA, I., 1983: Okruh brněnského městského práva. In: Brno mezi městy střední Evropy, 158-165. Brno.

[91] TIRAY, J., 1882: Dějiny města Velké Byteše I. Velké Meziříčí.

[92] TIRAY, J., 1888: Dějiny města Velké Byteše II. Velké Meziříčí.

[93] TIRAY, J., 1908: Městská kniha bítešská z roku 1414, Časopis Moravského musea zemského VIII, 119-140, 294-319.

[94] ULBRICHOVÁ, J., 1979: Itinerář krále Přemysla Otakara II. Rkp. diplomové práce. FF MU Brno.

[95] VANĚČEK, V., 1933: Základy právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě (12.-15. stol.) I. Zakladatelská práva. Praha.

[96] VANĚK, J., 1984: Výzkum bratrského sboru v Ivančicích (okr. Brno-venkov), PV 1982, 72-73.

[97] VARMUŽOVÁ, H., 1979: Itinerář Václava II. a Václava III. Rkp. diplomové práce. FF MU Brno.

[98] VÁVRA, I., 1950: Ivaňgrad, Z dávných věků II, 116-118.

[99] VERMOUZEK, R., 1974: Olomoucká cesta, VVM XXVI, 269-277.

[100] VERMOUZEK, R., 1990: Znojemská cesta, západní větev, Jižní Morava roč. 26, sv. 29, 19-39.

[101] ZATSCHEK, H., 1931: Beiträge zur Diplomatik der mährischen Immunitätsurkunden. Prag.

[102] ZDB: Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren. Brünner Cuda. Edd. P. Chlumecky, J. Chytil, C. Demuth, A. Wolfskron. Brünn 1856.