O plášťových hradech

Variant title
Die Burgen mit Mantelmauern
Source document: Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 355-388
Extent
355-388
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] ANDERLE, J.-MILER, J., 1985: Vrtba, k. ú. Vrtbo, o. Plzeň-sever. Ročenka Klubu Augusta Sedláčka, s. 112-119. Plzeň.

[2] ANTOŠOVÁ, D., 1968: Templštejn. Brno.

[3] BLEKTA, J., 1936: Ježův hrad. Ročenka národopisného a průmyslového musea města Prostějova a Hané XIII, s. 61-71.

[4] BOLINA, P., 1980: Hrad Templštejn, k. ú. Jamolice, okr. Znojmo a jeho vztah k chronologii hradů s plášťovou zdí na Moravě. Archaeologia historica 5, s. 267-275. Brno.

[5] BOLINA, P., 1986: Ke vlivu biskupa Bruna ze Schaumburka na vývoj moravské hradní architektury. Archaeologia historica 11, s. 175-186. Brno.

[6] BOLINA, P.-DOLEŽEL, J., 1988: Hrady na Drahanské vrchovině do konce 13. století (Počáteční stav výzkumu). Archaeologia historica 13, s. 321-349.

[7] BOLINA, P.-DURDÍK, T., 1984: Povrchový průzkum hradu v Trhovém Štěpánově. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 25, s. 105-118. Benešov.

[8] BROŽOVSKÝ, M., 1988: Komorní Hrádek. Praha.

[9] BURIAN, V., 1979: Tepenec - moravský hrad markraběte Karla. Umění XXVII, s. 245-249. Praha.

[10] ČERNÝ, E.-BOLINA, P., 1981: Hrad Kuchlov u Rychtářova v okrese Vyškov. Archaeologia historica 6, s. 277-283. Brno.

[11] DURDÍK, T., 1977: K chronologii obytných věží českého středověkého hradu. Archaeologia historica 2, s. 221-228. Brno.

[12] DURDÍK, T., 1980: K počátkům výskytu hradů s plášťovou zdí v Čechách. Archaeologia historica 5, s. 259-265. Brno.

[13] DURDÍK, T., 1982: Povrchový průzkum hradu Dalečína. Vlastivědný věstník moravský XXXIV, s. 361-364. Brno.

[14] DURDÍK, T., 1984: České hrady. Praha

[15] DURDÍK, T., 1990: Povrchový průzkum hradu v Hradových Střimelicích. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2, s. 139-157. Benešov.

[16] DURDÍK, T., 1992: Hrady severních Čech. Praha.

[17] DURDÍK, T.-BOLINA, P., 1987: Povrchový průzkum hradu v Křivsoudově. SVPP 28, s. 139-157. Benešov.

[18] DURDÍK, T.-FROLÍK, J., 1982: Hrad Řebřík na Rokycansku a jeho postavení v genezi českého šlechtického hradu. Archaeologia historica 2, s. 367-376. Brno.

[19] DURDÍK, T.-FROLÍK, J., 1993: Hrad Vildštejn na Chrudimsku. Castellologica bohemica 3, s. 47-72. Praha.

[20] DURDÍK, T.-CHOTĚBOR, P., 1972: Povrchový průzkum hradu Zlenice. SVPP 13, s. 119-131. Benešov.

[21] FIŠERA, Z., 1986: Kozlov. Ročenka Klubu Augusta Sedláčka, s. 61-65. Plzeň.

[22] GABRIEL, F., 1990: Břecštejn - hrad. Stavebně historický průzkum. Strojopis v archívu PÚ v Pardubicích.

[23] GABRIEL, F.-EBEL, M., 1992: Hrad Rotštejn - SHP. Rozmnoženo. Česká Lípa.

[24] GABRIEL, F.-LANCINGER, L., 1992: Česká Lípa - hrad. Stavebně historický průzkum. Strojopis Památkového ústavu v Ústí n. L.

[25] GABRIEL, F.-MACEK, P., 1992: Stavební vývoj hradu Valdštejna. Archaeologia historica 17, s. 163-175. Brno.

[26] GABRIEL, F.-PANÁČEK, J., 1991: Vývoj panských sídel na horním území Novozámeckého panství - 1. část. Castellologica bohemica 2, s. 23-52. Praha.

[27] GABRIEL, F.-PANÁČEK, J., 1993: Vývoj panských sídel na horním území Novozámeckého panství (2. část). Castellologica bohemica 3, s. 7-46. Praha.

[28] GABRIEL, F.-SMETANA, J., 1986: Skalní hrady a jejich vztah k české hradní architektuře. Archaeologia historica 11, s. 143-151. Brno.

[29] GARDAVSKÝ, Z., 1961: Zhmotnění tajemného hradu na Litovelsku. Zprávy vlastivědného ústavu v Olomouci 94, s. 1-7.

[30] GARDAVSKÝ, Z., 1962: Úvahy nad zmizelým líšnickým hradem. Zprávy vlastivědného ústavu v Olomouci 102, s. 10-15.

[31] HEBER, F. A., 1843: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser I. Prag.

[32] HOSÁK, L., 1961: Mlhy kolem tajemného hradu na Litovelsku. Zprávy vlastivědného ústavu v Olomouci 96, s. 8-11.

[33] JÁNSKÁ, E., 1965: Hrad Jana Roháče z Dubé Sión. Sborník Oblastního musea v Kutné Hoře A, 6-7, s. 5-72.

[34] KAŠIČKA, F., 1987: Státní hrad Malenovice ve stavebně historické analýze. Vlastivědný věstník moravský, s. 196-208. Brno.

[35] KOHOUTEK, J., 1991: Výzkum středověkých hradů v oblasti Vsetínských vrchů. Archaeologia historica 16, s. 341-353. Brno.

[36] KOHOUTEK, J., 1994: Výzkum středověkých hradů v oblasti Hostýnských vrchů. Vlastivědný věstník moravský, s. 145-158. Brno.

[37] KOPEČEK, J., 1972: Historický a stavební vývoj zámku v Březnici. Památková péče, s. 1—16, 51-55. Praha.

[38] KOPEČEK, J., 1986: Březnice - zámek, město a okolí. Praha.

[39] KOUŘIL, P., 1978: Příspěvek k poznání hradů Kozlova, Kufštejna a Rabštejna ve středním Pojihlaví na jižní Moravě. Archeologia historica 3, s. 131-143. Brno.

[40] KOUŘIL, P., 1986: Vartnov. Evidenční list ústředního seznamu nemovitých kulturních památek. Strojopis Památkového ústavu v Ostravě.

[41] KOUŘIL, P.-PLAČEK, M., 1985: Hrad Luginsland a jeho úloha v kolonizaci Krnovská. Časopis Slezského muzea, série B, 34, str. 114-126. Opava.

[42] KOUŘIL, P.-PLAČEK, M., 1988: Vznik, vývoj a funkce čtyř hradů v okolí Vrbna pod Pradědem. Časopis Slezského muzea, série B, 37, str. 241-251. Opava.

[43] KUČA, K., 1993: Vodní hrad v Chlumci nad Cidlinou. Castellologica bohemica 3, s. 151-178. Praha.

[44] LANCINGER, L.-SVOBODA, L., v tisku: Hrad Cimburk nad Městečkem Trnávkou. Průzkumy památek. Praha.

[45] LÍBAL, D.-HEROUTOVÁ, M.-KOBĚRSKÁ, L.-LIŠKOVÁ, A.-MÁCHA, O., 1981: Hrad Potštejn. Stavebně historický průzkum. Strojopis.

[46] LÍBAL, D.-HEROUTOVÁ, M.-LIŠKOVÁ, A.-LANCINGER, L., 1975: Hrad Seeberg. Stavebně historický průzkum. Strojopis v archívu PÚ v Plzni.

[47] MACEK, P.-URBAN, J., 1988: Zruč nad Sázavou. Stavebně historický průzkum areálu zámku. Strojopis v archívu Památkového ústavu středních Čech, Praha.

[48] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady 1. Praha.

[49] MENCLOVÁ, D., 1972a: České hrady 2. Praha.

[50] MĚŘÍNSKÝ, Z.-PLAČEK, M., 1988: Nástin vývoje hradní architektury vrcholného středověku na Moravě a ve Slezsku do období husitských válek. Archaeologia historica 13, s. 217-245. Brno.

[51] MĚŘÍNSKÝ, Z.-PLAČEK, M., 1989: Upřesnění stavebně historického vývoje brtnického zámku v gotickém období. Památková péče a ochrana přírody v Jihomoravském kraji - 30 let KSSPPOP v Brně, s. 24-41. Brno.

[52] MĚŘÍNSKÝ, Z.-PLAČEK, M., 1991: Vývoj hradní architektury na Moravě a ve Slezsku od husitských válek do 1. třetiny 16. století. Archaeologia historica 16, s. 215-232. Brno.

[53] MUSIL, F., 1967: Příspěvek k dějinám dvou Orlíků - kláštera a hradu. Zprávy z muzeí od Trstenické stezky 3, s. 26-31. Litomyšl-Vysoké Mýto.

[54] PLAČEK, M., 1982: K problematice hradů s plášťovou zdí na Moravě. Archaeologia historica 7, s. 335-352. Brno.

[55] PLAČEK, M., 1982a: Hrad Kanšperk a Jan Jiskra z Brandýsa. Malovaný kraj XVII. Břeclav.

[56] PLAČEK, M., 1983: K typologii hradů na moravsko-slovenském pomezí. Slovácko XXV, s. 63-89. Uherské Hradiště.

[57] PLAČEK, M., 1984: Zaniklý hrad na Palánku ve Ždánicích. Malovaný kraj XX. Břeclav.

[58] PLAČEK, M., 1985: Hrady na Oslavě a ekonomické podmínky jejich vzniku a existence. Archaeologia historica 10, s. 261-271. Brno.

[59] PLAČEK, M., 1985a: Skuhrov. Ročenka Klubu Augusta Sedláčka, s. 36-39. Plzeň.

[60] PLAČEK, M., 1986: Hrady v horním povodí Svratky. Archaeologia historica 11, s. 189-200. Brno.

[61] PLAČEK, M., 1987: Povrchový průzkum hradu Svrčova (k. úz. Hranice, okr. Přerov). PV 1984, s. 63-64. Brno.

[62] PLAČEK, M., 1987: Sídlištní struktura a hrady v povodí Loučky (Bobrůvky). Mikulovská sympozia. XVI. MS 1986: Vývoj obydlí, sídlišť a sídlištní struktury na jižní Moravě, s. 245-255. Praha.

[63] PLAČEK, M., 1987a: Vítkův hrádek, k. ú. Blažejov, o. Jindřichův Hradec. Ročenka Klubu Augusta Sedláčka, s. 26-28. Plzeň.

[64] PLAČEK, M., 1988: K vývoji hradů v povodí Svitavy. Archaeologia historica 13, s. 307-320. Brno.

[65] PLAČEK, M., 1988a: Povrchový průzkum zříceniny hradu u Plecí. Přehled výzkumů 1986, s. 76-77. Brno.

[66] PLAČEK, M., 1991: Hrady v povodí Jihlavy a Rokytné. Vlastivědný věstník moravský 2, s. 145-157. Brno.

[67] PLAČEK, M., 1991a: Příspěvek k poznání hradů v podhůří Orlických hor. Sborník Společnosti přátel starožitností 2, s. 145-159. Praha.

[68] PLAČEK, M., 1992: Hrady středního Podyjí. Archaeologia historica 17, s. 189-204. Brno.

[69] PLAČEK, M., 1992a: Revizní povrchový průzkum zřícenin Sokolova a Nových Hradů. Sborník Společnosti přátel starožitností 3, s. 129-134. Praha.

[70] PROKOP, A., 1904: Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung III. Wien.

[71] RANDUS, P., 1986: Hřídelík. Hrady a zámky v Čechách. Praha.

[72] RICHTER, V., 1953: Telč. Státní zámek a městská památková reservace. Praha.

[73] SEDLÁČEK, A., 1882: Hrady, zámky a tvrze Království českého I. Chrudimsko. Praha.

[74] SEDLÁČEK, A., 1883: Hrady, zámky a tvrze Království českého II. Hradecko. Praha.

[75] SEDLÁČEK, A., 1887: Hrady, zámky a tvrze Království českého V. Podkrkonoší. Praha.

[76] SEDLÁČEK, A., 1889: Hrady, zámky a tvrze Království českého VI. Podbrdsko. Praha.

[77] SEDLÁČEK, A., 1895: Hrady, zámky a tvrze Království českého X. Boleslavsko. Praha.

[78] SEDLÁČEK, A., 1897: Hrady, zámky a tvrze Království českého XI. Prachensko. Praha.

[79] SEDLÁČEK, A., 1900: Hrady, zámky a tvrze Království českého XII. Čáslavsko. Praha.

[80] SEDLÁČEK, A., 1905: Hrady, zámky a tvrze Království českého XIII. Plzeňsko a Loketsko. Praha.

[81] SEDLÁČEK, A., 1923: Hrady, zámky a tvrze Království českého XIV. Litoměřicko a Žatecko. Praha.

[82] SEDLÁČEK, A., 1927: Hrady, zámky a tvrze Království českého XV. Kouřimsko, Vltavsko a jihozápadní Boleslavsko. Praha.

[83] SLAVÍK, J., 1993: Povrchový průzkum hradu Rýzmburka. Castellologica bohemica 3, s. 137-144. Praha.

[84] SMEJTEK, L.-NOVÁČEK, K., 1993: Výsledky archeologického výzkumu na zámku v Rožmitále pod Třemšínem (okr. Příbram). Castellologica bohemica 3, s. 187-200. Praha.

[85] SPURNÝ, F. a kol., 1983: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II. Severní Morava. Praha.

[86] SVOBODA, L., 1985: Lužany-Na zámkách. Hlášení a obr. příloha. Výzkumy v Čechách (BZO) 1982/83. Praha.

[87] ŠEBESTA, P., 1981: Výzkum hradů vnitřního Chebska. Archaeologia historica 6, s. 79-88. Brno.

[88] ŠIMEK, T. a kol., 1989: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI. Východní Čechy. Praha.

[89] TŘÍSKA, K. a kol., 1986: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V. Jižní Čechy. Praha.

[90] ÚLOVEC, J., 1989: Příspěvek k dějinám a stavebnímu vývoji hradu Raimund. Castellologica bohemica I, s. 185-200. Praha.

[91] UNGER, J., 1989: První výsledky archeoologického výzkumu hradu v Lelekovicích (okr. Brno-venkov) v letech 1984 až 1988. Castellologica bohemica 1, s. 245-252. Praha.

[92] UNGER, J., 1991: Předhusitský bojový cep z lelekovického hradu. Castellologica bohemica 2, s. 271-276. Praha.

[93] ÚSNKP - Ústřední seznam nemovitých kulturních památek, rejstř. číslo 3987/1-2. Střela, zámek a zbytky hradu. Strojopis evidenční karty na SÚPP v Praze.

[94] VILÍMKOVÁ, M.-BAŠTOVÁ, M.-LÍBAL, D., 1974: Rožmitál pod Třemšínem - zámek - stavebně historický průzkum. Strojopis v archívu PÚ středních Čech v Praze.

[95] WEINELT, H., 1937: Grundriss der Schönhengster Burgenkunde. Mitteilungen zur Volks- und Heimatkunde des Schönhengster Landes 33. Moravská Třebová.

[96] WOLF, V., 1977: K problematice středověkých horských hrádků ve východním podhůří Krkonoš. Archaeologia historica 2, s. 105-115. Brno.