K problematice duchovní správy na panstvích Drahanské vrchoviny ve středověku

Title: K problematice duchovní správy na panstvích Drahanské vrchoviny ve středověku
Variant title:
  • Zur Problematik der geistlichen Verwaltung auf den Herrschaftsgütern des Drahaner Hochlands
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 183-191
Extent
183-191
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BISTŘICKÝ, J., 1961: Milotické seznamy železných krav, Slovácko 1961, 34-38, obr. 13, 14, 16.

[2] BISTŘICKÝ, J., 1983: Písemnosti olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, Sborník archivních prací XXXIII-1, 32-74.

[3] BOHÁČ, Z., 1968: K otázce využití zasvěcení kostelů v oboru historické geografie, ČsČH XVI, 571-584.

[4] BOHÁČ, Z., 1972: Patrocinia románských kostelů v Čechách, Historická geografie 8, 31-52.

[5] BOHÁČ, Z., 1973: Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení, ČsČH XXI, 369-388.

[6] BOHÁČ, Z., 1984: Struktura feudální pozemkové držby v Čechách na prahu husitské revoluce, Folia historica Bohemica 7, 7-42.

[7] BOHÁČ, Z., 1994: Patrocinia v Čechách v době předhusitské a barokní. In: Z. Hledíková-J. V. Pole (edt.), Pražské arcibiskupství 1344-1994, 164-178. Praha.

[8] BRANDL, V., 1877: Spor o biskupství Olomoucké a počátky husitství na Moravě, Časopis Matice moravské IX, 29-61.

[9] CDB: G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek, S. Dušková, V. Vašků, Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I ss. Pragae 1904 ss.

[10] CDM: A. Boczek, J. Chytil, P. v. Chlumecký, V. Brandl, B. Bretholz, Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, I ss. Olomucii 1836 ss.

[11] ČERNÝ, E., 1991: Nejstarší historie hradu a městečka Holštejna a panství holštejnského. Holštejn.

[12] ČERNÝ, E., 1992: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Historicko-geografická studie v regionu Drahanské vrchoviny. Brno.

[13] ERŠIL, J., 1970-1971: Papežské exspektance in communi forma pauperum na česká beneficia ve 14. a na počátku 15. století, Strahovská knihovna 5-6, 105-137, obr. 14-16.

[14] FASSEAU, A. T., 1766: Collectio synodorum et statutorum almae dioecesis Olomucenae in IV partes distributa. Rezii.

[15] FIALA, Z., 1955: Správa a postavení církve v Čechách od počátku 13. do poloviny 14. století, Sborník historický III, 64-88, 190-191.

[16] FIALA, Z., 1967: Die Organisation der Kirche in Přemyslidenstaat des 10.-13. Jahrhunderts. In: F. Graus-H. Ludat (Hrsg.), Siedlung und Verfassung Böhmens in der Frühzeit, 133-143. Wiesbaden.

[17] FRB: Fontes rerum Bohemicarum - Prameny dějin českých. Tomus II. Edidit J. Emler. Praha 1875.

[18] HIKL, R., 1964: Osídlení horního poříčí Romže I, Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, č. 119, 7-16.

[19] HIKL, R., 1966: Štěpán z Dolan. Olomouc.

[20] HLEDÍKOVÁ, Z., 1970: Vizitace jihomoravských farností v pol. 14. století, Jižní Morava 6, 17-26.

[21] HLEDÍKOVÁ, Z., 1976: K otázkám vztahu duchovní a světské moci v Čechách ve druhé polovině 14. století, ČsČH XXIV, 244-277.

[22] HLEDÍKOVÁ, Z., 1984: Ke studiu a možnostem využití patronátních práv v předhusitských Čechách, Folia historica Bohemica 7, 43-99.

[23] HLEDÍKOVÁ, Z., 1993: Úpadek nebo růst? K situaci církve v Čechách ve 14. století. In: Z. Hledíková (edt.), Traditio et cultus. Miscelianea historica Bohemica, 51-62. Praha.

[24] HOSÁK, L., 1938: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha.

[25] HOSÁK, L., 1964: Historický místopis hradského obvodu olomouckého do pol. 14. století, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Historica VII, 45-90.

[26] HOSÁK, L., 1972: Patrocinium sv. Petra jako doklad pro vývoj moravských sídel, Časopis Matice moravské XCI, 324-328.

[27] HRUBÝ, F., 1916-1917: Církevní zřízení v Čechách a na Moravě od X. do konce XIII. století a jeho poměr ke státu. Český časopis historický XXII, 17-53, 257-287, 385-421, XXIII, 38-73.

[28] HRUBÝ, V.-SIGL, J., 1996: Poutničky odznak s vyobrazením sv. Stanislava z výzkumu v Hradci Králové, AH 21.

[29] JANÁK, J.-HLEDÍKOVÁ, Z., 1989: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha.

[30] JANČÍK, J., 1947: Rozstání a Baldovec. Dějiny obce. Rozstání.

[31] KALINOVÁ, A., 1978: Nález kamenicky opracovaných článků v Újezdě u Černé Hory, SPFFBU F 21-22, 1977-1978, 43-44, obr. 13-16.

[32] KONEČNÝ, L., 1978: Pozdněrománský kostel sv. Klimenta u Lipůvky na okrese Blansko, VVM XXX, 72-73.

[33] KONEČNÝ, L., 1981a: Blansko, farní kostel sv. Martina. Výzkum románské architektury na Moravě II, SPFFBU F 25, 55.

[34] KONEČNÝ, L., 1981b: Bořitov (okr. Blansko), farní kostel sv. Jiří. Výzkum románské architektury na Moravě II, SPFFBU F 25, 55.

[35] KONEČNÝ, L., 1986: Výsledky stavebně-historického a archeologického průzkumu rotundy sv. Pantaleona v Pustiměři 1977-78, AH 11, 329-358.

[36] KRAFL, P., 1995: K údajné synodě olomoucké diecéze z roku 1400, VVM XLVII, 277-283.

[37] KROFTA, K., 1904: Kurie a církevní správa zemí českých v době předhusitské, Český časopis historický X, 15-36, 125-152, 249-275, 373-391.

[38] KROFTA, K., 1906: Kurie a církevní správa zemí českých v době předhusitské, Český časopis historický XII, 7-34, 178-191, 274-298, 426-446.

[39] KROFTA, K., 1908: Kurie a církevní správa zemí českých v době předhusitské, Český časopis historický XIV, 18-34, 172-196, 273-287, 416-435.

[40] KROUPA, J., 1987: Umělecký obraz Křtin. In: F. Čapka a kol., Křtiny a okolí. Historie a současnost, 157-172. Křtiny.

[41] LÁZNIČKA, Z., 1946: Typy venkovského osídlení na Moravě. Brno.

[42] LECHNER, K., 1902: Die ältesten Belehnungs- und Lehensgerichtsbücher des Bisthums Olmütz. Brünn.

[43] LIPKA, F., 1900: Kostely v Boskovicích, Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, č. 67 a 68, 97-102, 141-148.

[44] LIPKA, F., 1903: Starší inventář kostelní v Boskovicích, Památky archeologické a místopisné XX, 1902-1903, sl. 551-556.

[45] LIPKA, F., 1904: Soupis zvonů na Boskovsku, Časopis Moravského musea zemského IV, 18-42, 169-183.

[46] MATHON, J., 1939: Románský kostelík ve Stínavě a jeho nástěnné malby, Ročenka Národopisného a průmyslového musea města Prostějova a Hané XVI, 9-20.

[47] MAUR, E., 1993: Problémy farní organizace pobělohorských Čech. In: Z. Hledíková (edt.), Traditio et cultus. Miscelianea historica Bohemica, 163-176. Praha.

[48] MICHNA, P., 1971: Archeologické nálezy od sv. Klimentau Lipůvky (okr. Blansko), VVM XXIII, 149-157.

[49] MVB: L. Klicman, C. Krofta, J. F. Novák, F. Jenšovský, C. Stloukal, V. Jenšovská, J. Eršil, Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia, I ss. Pragae 1903 ss.

[50] NEUMANN, A., 1939: K dějinám husitství na Moravě. Olomouc.

[51] NOVÝ, R., 1962: K sociálnímu postavení farského kléru v Čechách v době předhusitské, Sborník historický 9, 137-192.

[52] PILNÁČEK, J., 1927: Paměti města Blanska a okolních hradů. Blansko.

[53] POPP, E., 1972: Die Patrozinien der böhmischen Länder in vorhussitischer Zeit. Eine Bestandsaufnahme, Bohemia 13, 44-130, 467-468.

[54] PRAŽÁK, J., 1984: Písemnosti církevní správy v letech 1310-1526. In: J. Šebánek, Z. Fiala, Z. Hledíková, Česká diplomatika do roku 1848, 144-155. Praha.

[55] PROCHÁZKA, V., 1932: Románská rotunda v Pustiměři. In: První kontribučenská spořitelna ve Vyškově, ročenka za rok 1932, 7-30. Vyškov.

[56] PROKOP, A., 1904: Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung I-IV. Wien.

[57] RAAB, A., 1909: Die mährischen Kirchen, ihre Namen und die kulturgeschichtliche Bedeutung derselben, Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums IX, 68-91.

[58] RBM V IV: V. Jenšovská, V. Vavřínek, B. Kopičková, Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. - 1419 aug. 16), I ss. Pragae 1967 ss.

[59] RICHTER, V., 1951: Neznámá románská rotunda. Časopis Společnosti přátel starožitností LIX, 197-200.

[60] RYNEŠ, V., 1967: K počátkům úcty sv. Petra v naší vlasti, Duchovní pastýř XVII, 157.

[61] SAMEK, B., 1983: Přemyslovice (okr. Prostějov), farní kostel Všech svatých. Výzkum románské architektury na Moravě III, SPFFBU F 26-27, 1982-1983, 83-84.

[62] SAMEK, B., 1994: Umělecké památky Moravy a Slezska 1 (A-I). Praha.

[63] SCHWARZ, E., 1966: Volkstumsgeschichte der Sudetenländer. II. Teil: Mähren-Schlesien. München.

[64] SOUCHOPOVÁ, V.-NOVOTNÝ, B., 1974: Záchranný výzkum středověké služebné osady u Černé Hory (okr. Blansko), Přehled výzkumů 1973, 82-84, tab. 76:10; 86-92.

[65] STAŇA, Č., 1993: Pustiměřský hrad, AH 18, 181-197.

[66] STEHLÍK, M., 1974: Glosa k románské architektuře na Moravě. Zábrdovice, Doubravice nad Svitavou, SPFFBU F 18, 67-68, obr. 14, 24.

[67] ŠEBÁNEK, J., 1932: Archivy zrušených klášterů moravských a slezských 1. Inventář pergamenů z let 1078-1471. Brno.

[68] UNGER, J., 1990: Pět let soustavného archeologického výzkumu středověkého hradu v Lelekovicích, okr. Brno-venkov, VVM XLII, 145-158.

[69] WANKEL, H., 1882: Bilder aus der Mährischen Schweiz und ihrer Vergangenheit. Wien.

[70] WOLNY, G., 1853: Die Nonnen-Abtei Benediktiner-Ordens in Pustoměř und die dortige Pfarre, Schriften der historisch-statistischen Sektion der k. k. mähr, schles. Gesellschaft des Ackerbaues, der Naturund Landeskunde V, 194-218.

[71] ZDO: P. v. Chlumecky, J. Chytil, C. Demuth, A. Wolfskron, Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren. Olmützer Cuda. Brünn 1856.

[72] ZHÁNĚL, J., 1967a, 1967b, 1971: Biskupský hrad Melice I—III. Zprávy Vlastivědného muzea ve Vyškově, č. 71-73. Vyškov.